Normativa sobre desfibriladores en Estremadura

Decreto sobre desfibriladores DEA DESA en Estremadura

Normativa de desfibriladores en Estremadura

 

DECRETO 16/2019, do 12 de marzo, polo que se regula a instalación de desfibriladores externos automáticos (DEA) no ámbito non sanitario, a autorización para o seu uso e a formación a ela asociada.

A Constitución, no seu artigo 43, recoñece o dereito á protección da saúde e declara que é competencia dos poderes públicos organizar e protexer a saúde pública, mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios.

A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, ten por obxecto a regulación xeral de todas as actuacións que permitan facer efectivo o dereito á protección da saúde, e establece no seu artigo 6.4o que as actuacións das Administracións Servizos Públicos de Saúde serán estar dirixida a garantir, entre outras cousas, a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

Pola súa banda, a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, recolle no seu artigo 2 a prestación da atención sanitaria integral, integrada tanto da súa promoción como da prevención das enfermidades. rehabilitación, detallando no seu artigo 11 as prestacións de saúde pública.

O Estatuto de Autonomía de Estremadura atribúe, no artigo 9.1.24, á Comunidade Autónoma de Estremadura, a competencia exclusiva en materia de sanidade e sanidade pública en relación coa organización, funcionamento interno, coordinación e control dos centros, servizos e establecementos sanitarios. participación na planificación e coordinación xeral da saúde, así como na promoción da investigación sanitaria e biomédica.

Neste sentido, a Lei 10/2001, do 28 de xuño, de Saúde de Estremadura, dispón no seu artigo 6 que as Administracións Públicas da Comunidade Autónoma, no ámbito das súas competencias, garantirán o dereito á protección da saúde e á saúde. atención dos cidadáns, e establecerá limitacións e medidas preventivas en relación coas actividades públicas e privadas que poidan ter consecuencias negativas para a saúde.

Así mesmo, a Lei 7/2011, do 23 de marzo, de saúde pública de Estremadura, establece no seu artigo 8.c, como atribucións das Administracións Públicas, adoptar cantas medidas sexan necesarias para evitar riscos para a saúde e preservala. e no seu artigo 28.1 enténdese por prevención de enfermidades, problemas de saúde e carencias, o conxunto de actuacións e servizos destinados a reducir e, no seu caso, eliminar a aparición de determinadas enfermidades na poboación e a atenuar as súas consecuencias mediante, entre outras accións colectivas, tratamento precoz.

As enfermidades cardiovasculares constitúen un problema importante no ámbito da saúde pública, xa que constitúen a principal causa de morte a nivel mundial, a nivel nacional e na Comunidade Autónoma de Estremadura. Entre todas as situacións de emerxencia sanitaria, a parada cardiorrespiratoria é vista como unha situación única na que o obxectivo é recuperar a vida, evitando ou minimizando as secuelas. As causas máis frecuentes desta situación en adultos no ámbito extrahospitalario son a fibrilación ventricular e a taquicardia ventricular sen pulso, sendo cientificamente recoñecido que a desfibrilación eléctrica precoz é a forma máis eficaz de previr mortes por este motivo.

A atención adecuada á parada cardiorrespiratoria esixe que a primeira persoa que chegue ao lugar (primeiro respondedor) realice unha aplicación rápida das accións contempladas na cadea de supervivencia, composta por catro elos interrelacionados: recoñecemento da situación e alerta inmediata da situación. servizos de emerxencia antes dunha posible parada; inicio precoz da reanimación cardiopulmonar básica (RCP); desfibrilación precoz; e soporte vital avanzado en poucos minutos.

A desfibrilación eléctrica precoz é un tratamento eficaz contra a fibrilación ventricular, polo que a acción do primeiro respondedor é esencial. O desfibrilador externo automatizado, automático e semiautomático, polas súas características de funcionamento e seguridade, permite que persoas cunha formación e formación mínimas poidan realizar accións de desfibrilación. Dado que o seu uso non require un diagnóstico clínico previo, estes desfibriladores son aptos para o seu uso por persoas alleas á profesión sanitaria.

O Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, de normativa básica estatal ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16.a da Constitución, establece as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario. ámbito, e outórgalle ás comunidades autónomas a responsabilidade de establecer os mecanismos de control e inspección adecuados, así como de promover a súa instalación e coordinación con outros dispositivos.

En Estremadura, con anterioridade á aprobación do Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade para a utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, a utilización de desfibriladores semiautomáticos externos. polo persoal non sanitario regulouse no Decreto 10/2008, do 25 de xaneiro, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por parte do persoal non sanitario e na Orde do 23 de outubro de 2009, pola que se establecen os requisitos mínimos para a acreditación das entidades e establécense actividades de formación para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non sanitario.

A experiencia acumulada desde a aprobación do Decreto 10/2008, do 25 de xaneiro, as novidades introducidas na normativa básica estatal, a evidencia científica dispoñible ao respecto, o alto grao de concienciación da sociedade respecto do problema da morte súbita cardíaca, e o interese da Administración Sanitaria da Junta de Extremadura en promover e facilitar o uso de desfibriladores no ámbito non sanitario, ante a posibilidade de mellorar as expectativas de supervivencia grazas á solidariedade cidadá, fan aconsellable a aprobación dunha nova normativa.

A nova normativa introduce: a obrigatoriedade de dispor destes desfibriladores en determinados espazos nos que exista unha alta concorrencia de persoas e exista probabilidade de que se produza unha parada cardíaca, a necesidade de autorización para o uso destes desfibriladores e as entidades que impartan a formación. , así como a creación do "Rexistro de DEA Estremadura no ámbito non sanitario" e do "Rexistro de formación para o uso do DEA en Estremadura", que integrarán os creados polo citado Decreto 10/2008, optimizando a súa servizos públicos e ser accesible ao Sistema de Emerxencias e Emerxencias Sanitarias de Estremadura e ao Centro de Atención ás Emerxencias 112 de Estremadura.

O proxecto de decreto mantivo a esixencia de autorización para adquirir a condición de prestador de actividades formativas, asumindo así un plantexamento que subxace na vontade de maximizar as garantías en relación coa instalación deste tipo de aparellos por riba de calquera outra consideración, de forma que a normativa proxectada xustifícase na relevancia dos intereses en xogo, que non son outros que a protección da saúde dos potenciais receptores dos desfibriladores.

Nesta disposición tívose en conta o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes, de conformidade co disposto na Constitución, na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. na Lei 8/2011, do 23 de marzo, de Igualdade entre mulleres e homes e contra a violencia de xénero en Estremadura, facendo uso dunha linguaxe inclusiva co fin de contribuír á consecución da igualdade entre mulleres e homes.

En virtude do anterior, e de conformidade co disposto no artigo 90.2 da Lei 1/2002, do 28 de febreiro, do Goberno e da Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura, oída a Comisión Xurídica de Estremadura, por proposta do Conselleira de Sanidade e Políticas Sociais e logo de deliberación do Consello de Goberno na súa reunión do 12 de marzo de 2019,

 

TEÑO

 

CAPÍTULO I

Disposición xeral

 

Articulo 1

Obxecto e alcance

 

Este decreto ten por obxecto regular, no ámbito da Comunidade Autónoma de Estremadura:

 

 • a) A obrigatoriedade da dispoñibilidade de desfibriladores externos automatizados, automáticos e semiautomáticos (en diante DEA), en determinados espazos nos que exista unha alta concorrencia de persoas e exista probabilidade de que se produza unha parada cardíaca.
 • b) A autorización para o uso de DEA no ámbito non sanitario.
 • c) A autorización das entidades que impartan actividades formativas no uso de DEA no ámbito non sanitario, así como dos instrutores que impartan esta formación.
 • d) A creación do «Rexistro de DEA Estremadura no ámbito non sanitario» e do «Rexistro de formación para o uso do DEA en Estremadura».

 

Articulo 2

Definicións

 

Para os efectos deste decreto, enténdese por:

 1. a) Desfibrilador externo automatizado (DEA): Dispositivo médico destinado a analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais que requiran desfibrilación e administrar, con intervención dunha persoa, unha descarga eléctrica co fin de restablecer un ritmo cardíaco viable con altos niveis de seguridade. Inclúe dous tipos:
 • — Desfibrilador externo automático: o propio dispositivo é o que realiza toda a secuencia incluída a descarga, co cal o usuario só ten que acendelo e seguir os pasos que lle indique o dispositivo.
 • — Desfibrilador externo semiautomático: A acción humana inclúe, ademais de acendelo e seguir os pasos indicados, premer o botón de desfibrilación cando o indique o dispositivo.

Para os efectos deste decreto, a abreviatura DEA incluirá tanto os desfibriladores externos automáticos como os semiautomáticos, sendolles de aplicación todo o disposto no decreto.

b) Titular da DEA: Persoa física ou xurídica titular ou responsable da xestión ou explotación do espazo ou lugar, público ou privado, onde se instale un DEA no ámbito non sanitario.

c) Primeiro respondedor: Persoa que ten contacto inicial co paciente e fai uso dun DEA no ámbito non sanitario.

d) Entidade provedora: Persoa física ou xurídica autorizada que organiza ou promove unha actividade formativa no uso de DEA no ámbito non sanitario.

e) Instrutor: Persoa que imparte formación no uso do DEA no ámbito non sanitario.

f) Capacidade: Máxima ocupación pública concedida pola autoridade municipal correspondente ou permitida pola normativa vixente en establecementos destinados á celebración ou práctica de espectáculos públicos ou actividades recreativas.

g) Establecementos públicos: Aqueles edificios, locais ou locais accesibles á asistencia pública, nos que se desenvolvan espectáculos públicos e actividades recreativas, sen prexuízo de que os devanditos espectáculos e actividades poidan realizarse en instalacións portátiles, amovibles ou na vía. e concretamente os establecementos incluídos na relación que se anexa ao Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, aprobado polo Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto.

h) Centro educativo: Centro educativo onde se imparten ensinanzas non universitarias e universitarias, públicas ou privadas.

i) Polideportivo: Aquela instalación deportiva que dispoña dun conxunto de espazos deportivos baixo a mesma unidade de xestión nunha localización conxunta desta.

j) Complexo deportivo: Conxunto de instalacións deportivas próximas e relacionadas entre si, con varios puntos de acceso distintos aos distintos espazos deportivos.

k) Instalación deportiva: Conxunto formado por un ou varios espazos deportivos e os espazos de servizos auxiliares imprescindibles para o seu funcionamento.

l) Instalacións deportivas de accesibilidade restrinxida: aquelas instalacións deportivas adscritas a centros de uso prioritario non deportivo e que non sexan accesibles á poboación en xeral, pero presten servizo exclusivo aos centros militares, policiais e das forzas de seguridade, e centros penitenciarios.

m) Equipamento comercial colectivo: Conxunto de establecementos comerciais integrados nun edificio ou conxunto de edificacións delimitados por un único recinto con zonas interiores e/ou elementos urbanos comúns, nos cales se desenvolven actividades de forma empresarial independente, compartindo para tal fin un imaxe, xestión e/ou servizos comúns.

n) Centro de Recreo: Espazo acondicionado para actividades recreativas e de entretemento.

ñ) Lugar de traballo: Espazo no que deben permanecer os traballadores ou ao que deben acceder por motivos laborais.

o) Responsable do tratamento: A persoa física ou xurídica, autoridade pública, servizo ou outro organismo que, só ou conxuntamente con outros, determine as finalidades e medios do tratamento dos datos persoais.

 

CAPÍTULO II

Instalación e utilización de DEA no ámbito non sanitario

 

Articulo 3

Prazas necesarias para ter DEA

 

Os seguintes espazos ou lugares, públicos ou privados, están obrigados a dispor dun DEA en condicións de funcionamento axeitadas e listo para o seu uso inmediato:

 

 • a) Centros e instalacións comerciais, individuais ou colectivas, cunha superficie de venda igual ou superior a 2.500 m2. No caso de que se distribúan en varias plantas, deberán instalarse polo menos dúas DEA, unha na planta baixa e outra na planta superior. No caso de instalacións comerciais colectivas, deberá instalarse en cada establecemento comercial da mesma unha DEA adicional que iguale ou supere os 2.500 m2 de superficie de venda.
 • b) Instalacións de transporte: aeroportos e estacións de autobuses ou ferrocarril, para as localidades de máis de 30.000 habitantes.
 • c) Os servizos de emerxencias non sanitarias que poden ser de primeira intervención, como bombeiros, policías locais e protección civil nas localidades de máis de 30.000 habitantes.
 • d) Instalacións, centros ou complexos deportivos ou recreativos en que a capacidade, tendo en conta todos os seus espazos deportivos dispoñibles, sexa igual ou superior a 700 persoas. Quedan excluídas as instalacións deportivas de acceso restrinxido.
 • e) Establecementos, locais e instalacións públicas nos que se celebren espectáculos públicos, cun aforo autorizado igual ou superior a 1.000 persoas.
 • f) Centros educativos con capacidade igual ou superior a 500 alumnos.
 • g) Centros de traballo de máis de 250 traballadores.

 

Articulo 4

Fomento da instalación de DEA

 

 1. As Administracións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Estremadura, no ámbito das súas competencias, promoverán a instalación e o uso de DEA nos lugares e espazos nos que, aínda que non estean obrigados a iso, poida considerarse conveniente a súa instalación por existir unha concentración ou tránsito neles.gran número de persoas.
 2. A instalación de DEA promoverase nos seguintes espazos e lugares:
 • — Centros e instalacións comerciais, individuais ou colectivas, cunha superficie de venda igual ou superior a 1.000 m2.
 • — Estacións de transporte terrestre en localidades de máis de 15.000 habitantes.
 • — Instalacións, centros, complexos deportivos ou recreativos, públicos ou privados, cunha capacidade igual ou superior a 400 persoas.
 • — Establecementos, locais e instalacións públicas nos que se celebren espectáculos públicos, con aforo autorizado igual ou superior a 500 persoas.
 • — Servizos de emerxencias non sanitarias que poden ser socorristas, como bombeiros, policías locais e protección civil, en localidades de máis de 5.000 habitantes.
 • — Centros residenciais con capacidade superior a 80 camas, para persoas con discapacidade, trastornos mentais, deterioro cognitivo, maiores ou calquera outro colectivo que polas súas especiais condicións de vulnerabilidade física ou risco psicosocial así o aconselle.

Articulo 5

Obrigas da persoa titular da DEA

 

As obrigas do titular do espazo ou lugar onde se instale un DEA, sexan obrigatorias ou voluntarias, serán:

 

 1. Garantir que a instalación cumpre cos requisitos do Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, e no Real decreto Decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos sanitarios, que levan o marcado CE que garante a súa conformidade cos requisitos esenciais que lles son de aplicación.
 2. Asegurar o seu mantemento e conservación.
 3. Sitúaos nun espazo visible e axeitado para a súa instalación, e que a súa localización estea sinalizada de forma clara e sinxela mediante a sinalización universal recomendada polo Comité Internacional de Coordinación de Reanimación (ILCOR) segundo o modelo que figura no anexo I, consistente na etiqueta correspondente. ao teléfono de emerxencias 112 e deberán estar visibles as instrucións para o seu uso. A devandita localización deberá estar debidamente identificada nos planos ou planos informativos do lugar, se é o caso.
 4. Dispoñer de persoal autorizado para o seu uso, de acordo co establecido no artigo 7 desta norma, durante todo o tempo que o espazo ou lugar permaneza aberto ao público, salvo no caso de aparellos situados na vía pública. A persoa titular da DEA designará o persoal responsable da súa xestión, con preferencia aquelas persoas autorizadas cuxa localización lles permita acceder facilmente a ela.
 5. Proporcionar previamente ao persoal encargado da xestión do DEA a formación e actualización dos coñecementos necesarios para a súa utilización, de acordo co establecido neste decreto.
 6. Declarar á autoridade sanitaria a instalación, retirada ou modificación dos datos do DEA.

 

Articulo 6

Declaración responsable da instalación, suspensión, retirada ou modificación de datos dun DEA

 

 1. A persoa titular da DEA estará obrigada a presentar unha declaración responsable da instalación, suspensión, retirada ou modificación dos seus datos, con carácter previo á súa realización, ante a Dirección Xeral competente en materia de asistencia sanitaria do Servizo de Saúde de Estremadura (en diante SES). .
 2. A declaración responsable de instalación, suspensión, retirada ou modificación de datos dun DEA realizarase conforme o disposto no anexo II deste decreto. Unha vez cumprimentado, poderá presentarse nos lugares contemplados no artigo 7.1 do Decreto 257/2009, do 18 de decembro, polo que se establece un Sistema de Rexistro Único e se regulan as súas funcións administrativas no ámbito da Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como por vía electrónica, a través do enderezo electrónico. http://sede.juntaex.es.
 3. A declaración responsable de instalación, suspensión, retirada ou modificación de datos dunha DEA producirá o efecto da súa correspondente inscrición de oficio no "Rexistro da DEA Estremadura no ámbito non sanitario".

 

Articulo 7

Uso de DEA

 

 1. Calquera uso do DEA deberá ir precedido da notificación e activación do Centro de Atención ás Emerxencias 112 de Estremadura.
 2. O uso do DEA no ámbito non sanitario deberá ser realizado por persoas autorizadas para iso:
 • a) Persoas licenciadas ou licenciadas en medicina, diplomadas ou licenciadas en enfermaría, ou técnicos de grao medio en emerxencias sanitarias.
 • b) Persoas maiores de idade que acrediten ter recibido formación conforme o disposto no artigo 10 deste decreto, e estean inscritas no «Rexistro de Formación para o uso do DEA en Estremadura», apartado de «Persoas autorizadas para o uso do DEA en Extremadura». o ámbito non sanitario”.
 1. A falta de todo isto, calquera pode aplicar desfibrilacións con fins terapéuticos.
 2. Por parte do Centro de Urxencias e Urxencias 112 de Extremadura, realizarase o rexistro dos incidentes, para a súa información e posible uso estatístico.

 

CAPÍTULO III

Formación para o uso do DEA no ámbito non sanitario

 

Articulo 8

Entidades prestadoras autorizadas de actividades de formación no uso de DEA no ámbito non sanitario

 

 1. Para adquirir a condición de prestador autorizado de actividades formativas en uso do DEA en Estremadura, as persoas físicas ou xurídicas interesadas deberán solicitar autorización á Dirección Xeral competente en materia de formación da Consellería competente en materia de sanidade.
 2. Os traballadores autónomos e as entidades, tanto públicas como privadas, cuxas actividades inclúan a formación poderán presentar solicitude de autorización. En todo caso, deberán reunir os seguintes requisitos:
 • a) Contar cun equipo docente, cuxos instrutores estean inscritos e actualizados no «Rexistro de Formación para o uso do DEA en Estremadura», apartado «Instrutores no uso do DEA no ámbito non sanitario», entre o que haberá persoal con un licenciado ou licenciado en medicina, un diplomado universitario ou licenciado en enfermaría, ou un técnico de grao medio en emerxencias sanitarias, para dirixir cada unha das actividades formativas en uso do DEA.
 • b) Dispor de premisas que permitan a impartición de formación, tanto teórica como práctica.
 • c) Dispoñer do material didáctico que permita impartir a formación, segundo o disposto no anexo V.
 • d) Dispoñer dun programa de formación que cumpra os requisitos e contidos básicos establecidos no anexo V.
 • e) No caso de utilizar logotipos e marcas para a súa actividade formativa, deberán posuír a súa titularidade e rexistro.
 1. A solicitude realizarase conforme o disposto no anexo III deste decreto. Unha vez cumprimentado, poderá presentarse nos lugares contemplados no artigo 7.1 do Decreto 257/2009, do 18 de decembro, polo que se establece un Sistema de Rexistro Único e se regulan as súas funcións administrativas no ámbito da Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como por vía electrónica, a través do enderezo electrónico. http://sede.juntaex.es.
 2. A solicitude deberá ir acompañada de:
 • a) Programa de formación que se impartirá nos cursos de formación inicial e reciclaxe, axustado ao disposto no anexo V.
 • b) Tarxeta de identificación fiscal da entidade solicitante, así como o código electrónico que se achega na comunicación da tarxeta acreditativa do número de identificación fiscal. Se se trata dun autónomo, serán os documentos que o acrediten (alta en Facenda e Seguridade Social). Os organismos públicos quedarán exentos dos requisitos contidos neste apartado.
 1. Se a solicitude ou documentación presentada non reúne os requisitos sinalados, ou non se presenta a documentación necesaria, requirirase o interesado para que emende a falta ou achegue os documentos no prazo de dez días hábiles contados desde a data da solicitude, con indicación preceptiva de que: se non o fixera, entenderase desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ditar nos termos previstos no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 2. Unha vez presentada correctamente e completamente a solicitude coa documentación requirida, a Dirección Xeral con competencias en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade procederá a ditar e notificar a correspondente resolución no prazo máximo de catro meses. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, a autorización entenderase concedida. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, no prazo dun mes, recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade, de conformidade co disposto nos artigos 121. e 122. da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 3. A autorización como entidade provedora de formación para o uso de DEA terá unha vixencia de tres anos, contados a partir da data da resolución de autorización. Dentro dos tres meses anteriores ao vencemento do prazo de vixencia, as persoas interesadas poderán solicitar a súa renovación, de acordo co contido establecido no anexo III deste decreto. A non solicitude de renovación no prazo indicado dará lugar á caducidade da autorización automaticamente.
 4. A autorización como entidade prestadora terá como efecto a súa inscrición no "Rexistro de formación para o uso do DEA en Estremadura", apartado de "Entidades autorizadas prestadoras de actividades formativas no uso do DEA no ámbito non sanitario".
 5. Será responsabilidade das entidades provedoras que as actividades formativas organizadas, tanto de formación inicial como de reciclaxe, cumpran os requisitos establecidos no anexo V. De non ser así, consideraranse actividades non válidas para a matrícula ou renovación do alumnado. no “Rexistro de formación para o uso do DEA en Estremadura”, apartado “Persoas autorizadas para o uso do DEA no ámbito non sanitario”.

 

Articulo 9

Instrutores no uso do DEA no ámbito non sanitario

 

 1. Para conducir actividades de formación no uso de DEA en Estremadura, instrutores persoas deben aparecer rexistrado na sección "Rexistro de formación para uso DEA en Estremadura" de "persoas instrutores no uso do DEA no sector non-saúde" .
 2. As persoas interesadas deberán solicitar esta inscrición na Dirección Xeral competente en materia de Formación da Consellería de Sanidade, debendo reunir, se é o caso, os seguintes requisitos:
 • a) Ter acreditado título como unha persoa instrutor usando DEA (soporte básico de vida, soporte básico de vida e desfibrilación externa automática, soporte de vida inmediato ou soporte avanzado de vida) con base na formación de formadores recoñecido polo Consello Español de Ressuscitação (CERCP), o Consello Europeo de Ressuscitação (ERC) ou a American Heart Association (AHA).
 • b) Posuír certificación de ter participado, durante os últimos tres anos, como relator nunha actividade formativa no uso de DEA recoñecida polo CERCP, o ERC, a AHA ou por unha entidade prestadora rexistrada en Estremadura, no caso de que o O título de instrutor esixido no apartado anterior foi expedido hai máis de tres anos.
 • A solicitude deberá ir acompañada de:
 1. a) Copia do título acreditativo de instrutor en uso de DEA, recoñecido polo CERCP, o ERC ou a AHA nos últimos tres anos.
 2. b) Só se o título de instrutor supera os tres anos: certificación de ter participado durante os últimos tres anos como relator nunha actividade formativa para o uso de DEA recoñecidos polo CERCP, o ERC, a AHA ou por un entidade prestadora rexistrada para impartir formación DEA en Estremadura.
 3. c) Para os efectos de poder exercer a Dirección de actividades formativas para o uso do DEA, aquelas persoas interesadas que sexan licenciadas ou licenciadas en medicina, diplomadas ou licenciadas en enfermaría, ou técnico en emerxencias sanitarias de grao medio, deberá achegar o devandito Título.
 4. A solicitude realizarase segundo o disposto no anexo IV deste decreto. Unha vez cumprimentado, poderá presentarse nos lugares contemplados no artigo 7.1 do Decreto 257/2009, do 18 de decembro, polo que se establece un Sistema de Rexistro Único e se regulan as súas funcións administrativas no ámbito da Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como por vía electrónica, a través do enderezo electrónico http://sede.juntaex.es.
 5. Se a solicitude ou documentación presentada non reúne os requisitos sinalados, ou non se presenta a documentación necesaria, requirirase o interesado para que emende a falta ou achegue os documentos no prazo de dez días hábiles contados desde a data da solicitude, con indicación preceptiva de que: se non o fixera, entenderase desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ditar nos termos previstos no artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 6. Unha vez presentada de forma correcta e completa a solicitude coa documentación requirida, a Dirección Xeral con competencias en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade procederá a realizar a correspondente inscrición no «Rexistro de formación para o uso do DEA en Estremadura», apartado de "Instrutores no uso da DEA no ámbito non sanitario". Esta inscrición incluirá expresamente o seu período de vixencia, que será de tres anos desde a data de expedición do título acreditativo recoñecido polo CERCP, o ERC ou a AHA ou a certificación recollida no punto 2.b) deste artigo.
 7. Durante os tres meses anteriores ao seu vencemento poderase solicitar a renovación desta inscrición da Dirección Xeral con competencias en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade, co contido establecido no anexo IV e acompañada da certificación de ter participado, durante o último tres anos, como relator nunha actividade formativa para uso de DEA recoñecida polo CERCP, o ERC, a AHA ou por unha entidade provedora rexistrada en Estremadura. A renovación incluirá expresamente o seu período de vixencia, que será de tres anos. A non solicitude de renovación no prazo indicado suporá a caducidade da matrícula automaticamente.

 

Articulo 10

Actividades de formación para o uso do DEA

 

 1. As actividades formativas para o uso de DEA, cuxos requisitos e contidos básicos se recollen no anexo V deste decreto, poden ser actividades de formación inicial ou de reciclaxe, e teñen por obxecto adquirir os coñecementos e habilidades necesarias de soporte vital básico e unha adecuada xestión dos o DEA, para saber como actuar en situacións de urxencia e emerxencia en pacientes con parada cardiorrespiratoria.
 2. Actividades formativas para o uso de DEA realizadas en Estremadura:
 • a) As actividades formativas serán organizadas e impartidas polas entidades provedoras autorizadas segundo este decreto.
 • b) Cada actividade formativa contará cunha persoa que exerza a súa dirección, designada pola entidade provedora autorizada correspondente, entre os instrutores autorizados que, ademais, estean en posesión do título de licenciado ou licenciado en medicina, diplomado ou licenciado en enfermaría, ou técnico/a. en emerxencias sanitarias de grao medio.
 • c) Unha vez finalizada a actividade formativa, a entidade provedora autorizada deberá presentar, no prazo máximo de 20 días hábiles, ante a Dirección Xeral con competencias en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade, unha memoria da actividade formativa realizada. , que incluirá:
 1. — Programa da actividade formativa impartida.
 2. — Relación definitiva do profesorado e dirección da actividade formativa.
 3. — Relación definitiva de persoas formadas para o uso do DEA, con expresión de nome, dous apelidos e DNI.
 • d) As entidades provedoras autorizadas deberán entregarlle ás persoas que a acadaron o correspondente certificado que acredite a realización da formación. No certificado deberá facerse constar que a formación foi impartida por unha entidade autorizada pola Dirección Xeral con competencias formativas da Consellería competente en materia de sanidade, de acordo co programa de formación establecido para o efecto, e incluír a sinatura do representante legal da entidade. a persoa que realiza a dirección da actividade.
 1. Actividades formativas para o uso de DEA realizadas noutras comunidades autónomas:
 • a) As actividades formativas recoñecidas polas autoridades competentes doutras CCAA deberán incluír o contido mínimo e a duración establecidos no anexo V deste decreto.
 • b) Neste caso, será a persoa titular da DEA quen deberá remitir á Dirección Xeral con competencias en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade a seguinte documentación:
 1. — Certificado de realización da actividade de formación inicial ou de reciclaxe, realizada durante os últimos tres anos, no que conste que a entidade prestadora que a expedise está autorizada na comunidade autónoma correspondente.
 2. — Programa de formación da actividade formativa, no que conste a duración (horas prácticas e teóricas), e os contidos recibidos.

Unha vez revisada a documentación achegada e verificado o cumprimento dos requisitos necesarios pola Dirección Xeral con competencias en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade, esta procederá á inscrición de oficio das persoas formadas no “Rexistro de Formación”. para o uso do DEA en Estremadura”, apartado de “Persoas autorizadas para o uso do DEA no ámbito non sanitario”. Esta inscrición terá unha validez de tres anos a partir da data de finalización da actividade formativa do uso do DEA, podendo renovarse, por períodos da mesma duración, mediante unha actividade formativa da reciclaxe do uso do DEA. A non superación ou participación desta formación de reciclaxe ao longo do prazo de inscrición suporá a súa caducidade, de forma automática.

 

CAPÍTULO IV

Rexistros

 

Articulo 11

Rexistros administrativos

 

 1. Para poder realizar o necesario seguimento e control das actividades reguladas neste decreto, créanse os seguintes rexistros de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de tratamento e protección de datos de carácter persoal:
 • a) «Rexistro da DEA Estremadura no ámbito non sanitario»: Adscritarase á Dirección Xeral competente en materia de asistencia sanitaria da SES, que exercerá as funcións de responsable do tratamento de datos de carácter persoal. Este rexistro terá por obxecto facilitar ao Sistema de Emerxencias e Emerxencias Sanitarias de Estremadura un mapa completo do despregamento na Comunidade Autónoma dos DEA que se instalan no ámbito non sanitario, para mellorar a eficacia e eficiencia da atención. resposta a unha parada cardíaca, e coñecer os datos relacionados co seu uso.

Neste rexistro rexistraranse todos os datos contidos nas declaracións responsables á autoridade sanitaria para a instalación, suspensión, retirada ou modificación de datos dun DEA no ámbito non sanitario.

 

 1. b) «Expediente de formación para o uso de DEA en Estremadura»: estará adscrito á Dirección Xeral con competencias en materia de formación da Consellería competente en materia de sanidade, que exercerá as funcións de responsable do tratamento de datos de carácter persoal. . Este rexistro estruturarase en tres apartados:
 • — Sección I. Entidades provedoras autorizadas de actividades de formación no uso do DEA no ámbito non sanitario: Inscribiranse aquelas entidades provedoras autorizadas para impartir formación no uso do DEA.
 • - Sección II. Instrutores no uso do DEA no ámbito non sanitario: estarán inscritos aqueles que pretendan impartir formación no uso do DEA en Estremadura.
 • - Sección III. Persoas autorizadas para utilizar a DEA no ámbito non sanitario: Daranse de alta aquelas persoas autorizadas. Conterá os datos de identificación persoal, as datas de expedición dos certificados individuais de autorización e as datas de renovación das mesmas.
 1. Os dereitos de cancelación, rectificación e oposición poderán exercerse ante os órganos responsables do tratamento dos datos de carácter persoal incluídos nos rexistros creados neste artigo.

Os órganos competentes para o tratamento, baixo a dirección superior do titular da consellería competente en materia de sanidade, adoptarán as medidas de xestión e organización que sexan precisas, garantindo, en todo caso, a utilización dos datos neles contidos para a finalidade prevista, así como aqueles conducentes a facer efectiva a confidencialidade, seguridade e integridade dos datos e demais garantías, obrigas e dereitos recoñecidos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

 1. A modificación dos datos referidos a persoas ou entidades inscritas poderá realizarse a través de:
 • a) Declaración responsable segundo o disposto no anexo II para as modificacións de datos recollidos no Rexistro DEA Estremadura no ámbito non sanitario.
 • b) Declaración responsable segundo o disposto no anexo VI cando a modificación se refira a datos do Rexistro de Formación para o uso da DEA en Estremadura.

 

CAPÍTULO V

Inspección, infraccións e sancións

 

Articulo 12

Inspección e control

 

 1. As Direccións de Sanidade de cada unha das Áreas Sanitarias da Comunidade Autónoma de Estremadura, realizarán actuacións de inspección e control dos requisitos de instalación da DEA e das entidades provedoras autorizadas para a formación, co fin de velar polo cumprimento do establecido. desta norma.
 2. A inexactitud, falsidade ou omisión de carácter esencial, en calquera dato das declaracións responsables presentadas, logo de audiencia do interesado, leva consigo a nulidade do procedemento e impide continuar no exercicio da actividade desde o momento en que consta diso. sen prexuízo da iniciación das actuacións pertinentes e da esixencia das responsabilidades previstas na lexislación vixente. No caso de actividades sometidas a réxime de autorización previa, a posterior comprobación do incumprimento dos requisitos necesarios para o seu outorgamento poderá dar lugar á revogación da autorización, con carácter previo á incoación do procedemento legal correspondente.

 

Articulo 13

Infraccións

 

O incumprimento das obrigas establecidas neste decreto terá a consideración de infracción administrativa, de conformidade co disposto na Lei 10/2001, do 28 de xuño, de saúde de Estremadura, e dará lugar, previa instrución do procedemento que proceda, á imposición das sancións administrativas correspondentes.

 

Articulo 14

Sancións

 

 1. As infraccións sancionaranse con multas e demais medidas previstas no artigo 53 da Lei 10/2001, do 28 de xuño, de saúde de Estremadura.
 2. A incoación, instrución e resolución do expediente sancionador polas infraccións recollidas neste decreto, corresponderalles aos órganos da consellería competente en materia de sanidade e do Servizo de Saúde de Estremadura que se contemplan neste decreto.

 

Disposición adicional primeira

Facultade de Ciencias da Saúde e Asistencia Sociosanitaria

 

A condición de prestador autorizado de actividades formativas para o uso do DEA atribúeselle á Facultade de Ciencias da Saúde e Atención Sociosanitaria de Estremadura, como organismo público que desenvolve e executa programas de formación e perfeccionamento.

 

Disposición adicional segunda

acceso á información

 

Para os efectos de obter información en relación co presente regulamento, os cidadáns poderán acceder a ela a través do enderezo electrónico do Portal do Cidadán da Junta de Extremadura: http://ciudadano.juntaex.es

 

Disposición transitoria única

Período de adaptación

 

 1. Os espazos titulares que teñen un DEA despois da entrada en vigor do presente decreto, as persoas terán un período de seis meses para se axustar a conformidade cos requisitos nel contidas.
 2. Os titulares de prazas obrigados por este decreto a instalar un DEA, pero que non o dispoñan cando entre en vigor, disporán dun prazo de doce meses para adaptarse ao cumprimento dos requisitos.

 

Disposición derrogatoria única

Derrogación normativa

 

Decreto 10/2008, do 25 de xaneiro, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por parte do persoal non sanitario, e Orde do 23 de outubro de 2009, pola que se establecen os requisitos mínimos de acreditación das Entidades e actividades formativas para a utilización de semiautomáticos externos. desfibriladores por persoal non médico.

 

disposición derradeira primeira

Desenvolvemento e execución

 

Facúltase o conselleiro de Sanidade e Políticas Sociais para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e aplicación do disposto neste decreto.

 

Disposición final segunda

entrada en vigor

 

Este decreto entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no Boletín Oficial de Estremadura.

Mérida, 12 de marzo de 2019.

 

O presidente da Xunta de Estremadura,

GUILLERMO FERNANDEZ VARA

 

O conselleiro de Sanidade e Políticas Sociais,

JOSE MARIA VERGELES BLANCA

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Estremadura

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Extremadura realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Estremadura. Póñase en contacto connosco en Estremadura para calquera instalación, mantemento ou reparación dos equipos DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Estremadura.