Normativa de desfibriladores en Murcia

Decreto da Comunidade Murciana sobre cardioprotección

Lexislación de Murcia sobre desfibriladores e cardioprotección

Normativa de desfibrilador Murcia

 

Decreto n.o 349/2007, do 9 de novembro, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos polo persoal non sanitario na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

A Constitución, no seu artigo 43, recoñece o dereito de todos os cidadáns á protección da saúde e a competencia dos poderes públicos para organizar e protexer a saúde pública, mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios.

O Estatuto de Autonomía da Rexión de Murcia, aprobado pola Lei orgánica 4/1982, do 9 de xuño, atribúe á Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, no seu artigo 11 apartado primeiro, as competencias de desenvolvemento lexislativo e de execución das materias. de Sanidade e Hixiene, xestión farmacéutica e coordinación hospitalaria en xeral, incluída a Seguridade Social, sen prexuízo do disposto no número 16 do art. 149.1 da Constitución en todos os seus aspectos.

A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, nos seus artigos 1.1 e 6.4, establece a regulación xeral de todas as actuacións que permitan facer efectivo o dereito á protección da saúde e orienta as actuacións das administracións públicas para garantir a asistencia sanitaria en todos. casos de perda de saúde.

Así mesmo, o artigo 18.16 impón ás administracións públicas as funcións de control e mellora da calidade da asistencia sanitaria a todos os niveis. O capítulo V establece a posibilidade de limitar as actividades públicas e privadas que poidan ter consecuencias negativas para a saúde. Así, o artigo 25 establece que:

1. Regulamentariamente establecerase a esixencia das autorizacións sanitarias, así como a obriga de someter empresas ou produtos a rexistro por razóns sanitarias, con base no disposto nesta lei.

 1. Tamén se deben establecer prohibicións e requisitos mínimos de uso e tráfico de mercadorías, cando supoñan un risco ou prexuízo para a saúde. Pola súa banda, a Lei 4/1994, do 26 de xullo, de Saúde da Rexión de Murcia, determina no seu artigo 2, como principios informativos, entre outros, a concepción integral da saúde, a participación comunitaria e a promoción do interese individual e social. en sanidade e sistema sanitario, determinándose na súa Disposición derradeira segunda a autorización ao Consello de Goberno para ditar cantas disposicións considere necesarias para a execución e desenvolvemento desta lei.

De conformidade con todo isto, mediante este Decreto procedemos a desenvolver as competencias atribuídas a esta Comunidade Autónoma en virtude das disposicións establecidas tanto na normativa básica estatal como na propia normativa autonómica, co fin de avanzar aquelas actuacións que constitúan o dereito a protección da saúde eficaz e garantir a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

A morte cardíaca súbita segue a ser un problema de saúde de gran magnitude. A súa incidencia diminuíu pouco, a pesar da redución da mortalidade por enfermidades cardiovasculares nos últimos anos. A morte súbita ocorre de forma inesperada, sen síntomas previos.

Nalgunhas ocasións hai factores que permiten identificalas como poboación de risco, noutras non, e, por desgraza, só un pouco sobrevive sen secuelas. Máis do 85% de todas as mortes súbitas son de orixe cardíaca e máis do 90% dos casos ocorren fóra do hospital.

No 85% das persoas que sofren unha parada cardíaca extrahospitalaria, é dicir, morte súbita, a principal causa é un trastorno do ritmo cardíaco denominado Fibrilación Ventricular.

Actualmente en España prodúcense uns 60.000 infartos e 26.000 mortes súbitas de orixe cardíaca, a maioría delas correspondentes á aparición episódica de arritmia ventricular maligna (MAV), cuxo único tratamento eficaz é a aplicación inmediata e canto antes da desfibrilación eléctrica.

A probabilidade de supervivencia diminúe ata un 10% por cada minuto transcorrido sen aplicación de desfibrilación, e aos dez minutos estas posibilidades chegan a cero.

A desfibrilación é un tratamento eléctrico que, aplicado nos primeiros minutos, é a medida máis eficaz para restablecer a circulación espontánea en casos de morte súbita. Esta técnica consiste en conectar o paciente a un dispositivo (Desfibrilador Semiautomático), capaz de analizar o ritmo cardíaco da vítima e solicitarlle ao operario que lle administre unha descarga eléctrica se así o indica.

A eficacia reside na instalación destes dispositivos en lugares concurridos (aeroportos, centros comerciais e de lecer, etc...) onde se poidan producir paradas cardíacas, co que o tempo transcorrido ata que o dispositivo e o persoal autorizado para utilizalo chegan ata a vítima. é menor que se se activa o Sistema de Emerxencia Médica Extrahospitalaria tradicional.

Actualmente trátase de equipos de baixo custo, altamente fiables, de baixo mantemento, fáciles de usar e altamente seguros que poden ser utilizados por persoal non médico, cunha formación breve e sinxela, permitindo á súa vez aos membros da emerxencia non sanitaria. servizos, como policía, bombeiros, persoal de seguridade, así como implementar programas de acceso comunitario para a desfibrilación.

A mellora dos desfibriladores semiautomáticos simplificou o seu uso no recoñecemento dos trastornos do ritmo cardíaco e no seu tratamento eléctrico, eliminando os complicados adestramentos para o seu uso. A introdución destes desfibriladores semiautomáticos propiciou a xeración do concepto de “Acceso público á desfibrilación”, baseado nun razoamento dedutivo: “Se a desfibrilación precoz mellora a supervivencia ante a morte súbita cardíaca, o aumento da dispoñibilidade e o acceso aos desfibriladores permite unha desfibrilación máis rápida e , polo tanto, un mellor prognóstico das súas secuelas.

É necesario, polo tanto, regular o uso de desfibriladores externos semiautomáticos, establecer os requisitos formativos e o procedemento de acreditación do persoal non sanitario que poida utilizar un dispositivo desfibrilador externo semiautomático, así como a acreditación das entidades que poidan impartir esta formación e avaliar. a formación do alumnado. Por estes motivos, a incidencia do uso destes dispositivos na saúde das persoas fai necesaria, entre outras medidas, a creación de Rexistros nos que as entidades, empresas, establecementos e establecementos deberán rexistrarse antes de comezar a funcionar. -dispositivos desfibriladores externos automáticos para facer fronte ás paradas cardiorrespiratorias que poidan producirse no seu ámbito de actuación, achegando aqueles datos imprescindibles para garantir que o desenvolvemento da actividade se realiza con suxeición ás condicións establecidas neste Decreto, as persoas acreditadas para utilizalas, así como as entidades de formación.

Así mesmo, estes Rexistros deberán permitir o seguimento e control do correcto uso destes dispositivos. En atención ás competencias en materia sanitaria recollidas no artigo 11.1 do Estatuto de Autonomía, e en virtude do disposto na Lei 6/2004, do 28 de decembro, do Estatuto do Presidente e do Consello de Goberno da Rexión de Murcia. , por proposta do conselleiro de Sanidade, de acordo co Consello Xurídico da Rexión de Murcia e logo de deliberación do Consello de Goberno na sesión celebrada o día 9 de novembro de 2007,

Teño:

Artigo 1.

- Obxecto.

Este Decreto ten por obxecto regular o uso de desfibriladores externos semiautomáticos por parte do persoal non sanitario, establecer o programa de formación e o procedemento de acreditación do persoal non sanitario que poida utilizar estes aparellos no territorio da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia. , así como a forma de acreditación dos centros que poidan impartir o programa de formación e avaliar a formación do persoal non sanitario para a utilización de desfibriladores externos semiautomáticos.

Artigo 2.

- Definición.

Para os efectos do presente regulamento, enténdese por desfibrilador externo semiautomático aquel equipamento técnico, homologado para o seu uso conforme á lexislación vixente, capaz de analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais suxeitas a desfibrilación e administrar unha descarga eléctrica coa finalidade de para restablecer un ritmo viable, con altos niveis de seguridade.

Artigo 3.

– Utilización de desfibriladores semiautomáticos externos.

 1. Só as persoas acreditadas para facelo poderán utilizar dispositivos desfibriladores externos semiautomáticos na forma prevista nesta normativa.
 2. A utilización do dispositivo desfibrilador externo semiautomático implica en todo caso a obriga de acudir de inmediato a un servizo de urxencias médicas para garantir a continuidade asistencial e o control médico sobre o afectado.

Artigo 4.

– Comunicación de instalación de desfibriladores semiautomáticos externos.

 1. As entidades, institucións e empresas, públicas ou privadas, ou as persoas que desexen implantar un desfibrilador semiautomático externo no seu domicilio particular deberán comunicarllo á Dirección Xeral de Saúde Pública, incluíndo a seguinte información e documentos:
 2. a) Nome e DNI ou NIF da persoa física ou xurídica titular da entidade, empresa, establecemento ou servizo que dispoña do desfibrilador. No caso de persoas xurídicas, nome da persoa titular da representación legal e documentación que acredite esta condición.
 3. b) Marca, modelo e número de serie do desfibrilador. Certificado do fabricante de que cumpre co marcado CE.
 4. c) Descrición do espazo físico específico onde se situará o desfibrilador.
 5. d) Nome e DNI da persoa acreditada pola Consellería de Sanidade, segundo o disposto neste Decreto, para a utilización do desfibrilador e documentación acreditativa da aceptación expresa desta función asinada pola persoa designada como acreditada.
 6. e) Póliza de seguro de responsabilidade civil polos danos que eventualmente poidan derivarse do uso do desfibrilador, salvo no caso de organismos ou institucións públicas ou domicilios particulares.
 7. f) No caso de domicilios particulares, achegarase tamén un informe médico no que conste a identificación do paciente que se beneficiaría da súa posible utilización, así como a patoloxía básica que, con criterios de evidencia, teña como tratamento específico a desfibrilación eléctrica.
 8. Calquera modificación dos datos contidos na anterior documentación deberá ser comunicada á Dirección Xeral de Saúde Pública no prazo dun mes desde que se produza e, en especial, a vontade de suspender o uso do desfibrilador de que se trate.

Artigo 5.

– Instalación e mantemento de desfibriladores.

A instalación e mantemento de desfibriladores semiautomáticos externos tamén debe cumprir as seguintes normas:

 1. a) En organismos, institucións, empresas públicas ou privadas, colocarase en lugar visible e de cara ao público un cartel que indique a existencia e localización dun desfibrilador semiautomático externo.
 2. b) Despois de cada uso do desfibrilador, o responsable deberá entregar no servizo correspondente da Consellería de Sanidade un informe elaborado pola persoa que o utilizou e o Rexistro Documental que o dispositivo facilita, que se incorporará ao Rexistro. previsto no artigo 9, apartado b) deste Decreto.
 3. c) As persoas, organizacións, institucións e empresas públicas ou privadas que instalen no seu domicilio ou centro un desfibrilador semiautomático externo serán as encargadas de garantir o seu mantemento e conservación, de acordo coas indicacións do fabricante do equipamento, así como de conservar o a póliza de responsabilidade civil, salvo que respecto destas estean exentos segundo o disposto no artigo anterior.

Artigo 6.

– Acreditación para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos.

 1. A Consellería de Sanidade acreditará as persoas que superaron os cursos de formación inicial e continua de reanimación cardiopulmonar básica e desfibrilación semiautomática, previstos neste regulamento, para a utilización de aparellos desfibriladores externos semiautomáticos. Para iso, as entidades públicas ou privadas autorizadas pola Consellería de Sanidade para impartir o curso de formación remitirán unha relación das persoas que superaron o curso.
 2. Esta acreditación terá unha validez dun ano e terá que renovarse antes da súa caducidade mediante a superación da formación continua prevista no anexo deste Regulamento. 3. A non superación ou a participación neste curso de formación continua suporá a caducidade da acreditación.

Artigo 7.

- Programa de formación.

 1. O programa de formación inicial previsto neste Decreto está destinado a que o persoal non sanitario obteña os coñecementos e habilidades necesarias para poder facer un uso adecuado dos dispositivos desfibriladores externos semiautomáticos. O curso de formación continua, pola súa banda, pretende reciclar e consolidar os coñecementos obtidos no curso inicial para o uso de desfibriladores externos semiautomáticos.
 2. O Programa Básico de formación inicial e permanente no uso de aparellos desfibriladores externos semiautomáticos para persoal non sanitario é o establecido no anexo deste Decreto.

Artigo 8.

– Centros de formación e avaliación.

 1. Só poderán impartir o curso de formación as entidades públicas ou privadas acreditadas pola Consellería de Sanidade, que terá a duración e os contidos previstos no anexo deste Regulamento.
 2. As entidades ou empresas públicas ou privadas interesadas en impartir a formación a que se refire este Decreto deberán solicitar da Consellería de Sanidade a correspondente acreditación.

A solicitude irá acompañada dunha memoria que conteña a xustificación do cumprimento dos seguintes requisitos:

 1. a) Dispoñer dunha dotación mínima de material didáctico en cada centro de formación que consistirá, como mínimo, para cada grupo de oito alumnos nun maniquí de simulación que permita as prácticas e avaliación do soporte vital básico, incluída a liberación da vía aérea. ventilación e masaxe cardíaca externa, así como o uso do desfibrilador externo semiautomático; unha máscara para a ventilación; un desfibrilador externo semiautomático de formación debidamente homologado e un conxunto de cánulas orofarínxeas de varios tamaños.
 2. b) Contar cun equipo docente formado por monitores e monitores. Para tal efecto, os instrutores e monitores serán recoñecidos como persoas formadas por sociedades científicas de recoñecido prestixio, así como profesionais médicos.
 3. Unha vez presentada a solicitude de acreditación xunto coa documentación a que se refire o apartado anterior e valorado favorablemente a proposta de programa e sistema de avaliación, a Dirección Xeral de Saúde Pública ditará resolución expresa de acreditación no prazo de tres meses, transcorrido o dito prazo. sen que se produza ningún pronunciamento, a solicitude entenderase aceptada.
 4. A acreditación dos Centros de Formación terá unha vixencia de dous anos, debendo renovarse no dito prazo cumprindo os requisitos establecidos nos apartados anteriores. A falta de renovación no prazo determinará a caducidade da acreditación para a impartición dos cursos de formación e reciclaxe a que se refire este regulamento.

Artigo 9.

- Rexistros administrativos.

A Consellería de Sanidade, en relación coa actividade regulada por este decreto, levará os seguintes rexistros:

 1. a) Rexistro de persoas acreditadas para utilizar os dispositivos desfibriladores externos semiautomáticos, que conterá os datos de identificación persoal, datas de expedición dos certificados de acreditación e datas de renovación dos mesmos.
 2. b) Rexistro de entidades con desfibriladores externos semiautomáticos.
 3. c) Rexistro de entidades de formación acreditadas.

Artigo 10.

– Inspección e Control.

Para comprobar o cumprimento deste Decreto, a Consellería de Sanidade, a través dos seus correspondentes servizos técnicos, realizará as inspeccións e controis necesarios respecto dos establecementos e persoas autorizadas e con suxeición ao ámbito de aplicación deste Decreto.

Disposición adicional.

Creación de Rexistros.

No prazo de tres meses contados desde a entrada en vigor deste decreto, a Consellería de Sanidade creará os rexistros a que se refire o artigo 9.

A Dirección Xeral de Saúde Pública será o órgano encargado destes Rexistros, adoptando as medidas técnicas, organizativas e de xestión necesarias para garantir a confidencialidade, seguridade e integridade dos datos, de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos. datos.

Disposicións transitorias.

Primeira.

Cursos noutras comunidades autónomas.

Para os efectos do disposto nos artigos 6 e 7, as acreditacións de ter realizado ciclos formativos noutras comunidades autónomas de acordo coa súa normativa ou regulamento específico, ou os impartidos na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia con anterioridade á entrada en vigor. deste Regulamento, sempre que a duración e contidos inclúan os mínimos establecidos no regulamento e a súa equivalencia poida acreditarse ante a Dirección Xeral de Saúde Pública, sen prexuízo da súa renovación conforme o disposto no artigo 6o.

Segundo.

Período de adaptación.

As institucións, centros, entidades ou persoas que dispoñan de desfibriladores semiautomáticos externos con anterioridade á entrada en vigor deste Decreto disporán dun prazo máximo de seis meses para cumprir o disposto no artigo 4 deste Decreto.

Disposición final.

Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Boletín Oficial da Comunidade de Murcia. En Murcia, 9 de novembro de 2007.

—O presidente, Ramón Luis Valcárcel Siso.

—A conselleira de Sanidade, María Ángeles Palacios Sánchez.

Anexo Programa básico de formación inicial e continuada para o uso de aparellos desfibriladores externos semiautomáticos para persoal non sanitario.

 1. A) FORMACIÓN INICIAL O curso de formación inicial en Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCB) e Uso do Desfibrilador Semiautomático Externo estará baseado nas recomendacións vixentes elaboradas pola comunidade científica internacional, para o que se realizarán manuais e material audiovisual elaborados de acordo coas devanditas recomendacións. ser usado.

A.1) REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA Obxectivo: formar ao alumno para a actuación inicial con medios básicos en caso de parada cardiorrespiratoria. Duración: 8 horas. Módulo teórico: Introdución ao curso: 15 minutos. Acceso ao sistema de emerxencia: 15 minutos. Concepto da cadea de supervivencia: 30 minutos Soporte vital básico: 60 minutos. Módulo práctico: Práctica de manobras de soporte vital básico sen equipamento: ventilación boca-boca, masaxe cardíaca con 1 e 2 reanimadores (2 horas).

Prácticas básicas de manobra de soporte vital instrumentalizado: ventilación con máscara, cánulas orofarínxeas (2 horas) Limpeza das vías aéreas (1 hora) Avaliación do soporte vital básico (1 hora)

A.2) DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA Obxectivo: capacitar ao alumno no uso de desfibriladores externos semiautomáticos en casos de parada cardiorrespiratoria. Duración: 4 horas. Módulo teórico: Desfibrilador externo semiautomático: funcionamento e mantemento: 15 minutos. Secuencia de actuación segundo as recomendacións do European Resuscitation Council ou da American Heart Association: 1 hora Recollida de datos segundo o Método Utstein: 15 minutos. Módulo práctico: Prácticas de desfibrilación externa. Normas de seguridade e mantemento: 15 minutos. Simulación de prácticas integradas con diferentes escenarios posibles: 2 horas. Avaliación da desfibrilación externa semiautomática: 15 minutos.

 1. B) FORMACIÓN CONTINUA O curso de formación continua tamén se baseará nas recomendacións vixentes elaboradas pola comunidade científica internacional, para o que se utilizarán manuais e material audiovisual elaborados de acordo coas ditas recomendacións. Este curso estará destinado a todas aquelas persoas que acrediten autorización e formación previa en RCP básica e uso de desfibriladores externos semiautomáticos.

Obxectivo: realizar unha reciclaxe e consolidación dos coñecementos obtidos no curso inicial para o uso de desfibriladores externos semiautomáticos. Duración: 4 horas. Módulo teórico: Recordatorio teórico de soporte vital básico: 30 minutos Módulo práctico: Prácticas de soporte vital básico con e sen equipamento: 90 minutos Avaliación global do curso.

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Murcia

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Murcia realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en BLS e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Murcia. Póñase en contacto connosco en Murcia para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Murcia.