Normativa de desfibriladores en Andalucía

Decreto 22/2012 da Junta de Andalucía de cardioprotección

Decreto sobre desfibriladores DEA en Andalucía

Normativa de desfibriladores en Andalucía

 

DECRETO 22 / 2012, de 14 de febreiro, polo cal o uso de desfibriladores externos automatizados está regulado fóra do ámbito sanitario e créase o seu Rexistro.

A Constitución, no seu artigo 43, recoñece o dereito á protección da saúde e establece que é competencia dos poderes públicos organizar e protexer a saúde pública, mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios.

O Estatuto de Autonomía de Andalucía establece no seu artigo 55.2 que a Comunidade Autónoma de Andalucía ten competencia compartida en materia de saúde interna e, en particular e sen prexuízo da competencia exclusiva que lle atribúe o artigo 61, de xestión, planificación, determinación, ordenación. e a execución dos servizos e prestacións de saúde pública, sociosanitaria e de saúde mental a todos os niveis e para toda a poboación e a ordenación e execución de medidas encamiñadas a preservar, protexer e promover a saúde pública a todos os niveis.

A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, ten por obxecto a regulación xeral de tódalas actuacións que permitan facer efectivo o dereito á protección da saúde, segundo o establecido no seu artigo 1.1, e establece no seu artigo 6.4 que o As actuacións das Administracións Sanitarias Públicas estarán dirixidas a garantir, entre outras cousas, a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde. Así mesmo, a citada Lei 14/1986, do 25 de abril, dispón no seu artigo 24 que as actividades públicas e privadas que directa ou indirectamente poidan ter consecuencias negativas para a saúde, serán sometidas polos órganos competentes a limitacións preventivas de carácter administrativo, segundo á normativa básica do Estado.

En análogo sentido, a Lei 2/1998, do 15 de xuño, de Sanidade de Andalucía, no seu artigo 21.1 dispón que as Administracións Públicas de Andalucía, no marco das súas respectivas competencias, establecerán e acordarán limitacións de carácter administrativo ao respecto. a aquelas actividades públicas e privadas que, directa ou indirectamente, poidan ter consecuencias negativas sobre a saúde. Por outra banda, no seu artigo 6.1.a), dispón que os cidadáns, ao abeiro da citada Lei, son titulares e gozan, respecto dos servizos sanitarios públicos en Andalucía, do dereito ás prestacións e servizos sanitarios individuais e colectivos, de acordo co co disposto na normativa vixente. Así mesmo, esixe á Administración sanitaria pública da Comunidade Autónoma, no seu artigo 18.1o, o desenvolvemento da atención sanitaria integral, garantindo a continuidade asistencial, incluíndo cantas actuacións sanitarias sexan necesarias.

A Lei 2/2002, do 11 de novembro, de Xestión de Emerxencias de Andalucía, no seu artigo 1.1 considera como xestión de emerxencia o conxunto de actuacións das persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, dirixidas á protección da vida e a integridade das persoas e bens. contemplando, entre outras, as situacións non catastróficas que requiran actuacións de carácter multisectorial e a adopción de medidas especiais de coordinación dos servizos operativos, e no artigo 1.2 dispón que para a realización das ditas actuacións as Administracións Públicas establecerán un sistema integrado. que responda a unha eficaz coordinación, dirección e control das actuacións necesarias, baseada na colaboración entre elas e, se é o caso, coas entidades privadas e coa cidadanía en xeral. As enfermidades cardiovasculares son a primeira causa de morte no mundo occidental e, entre elas, a morte cardíaca súbita ocupa un lugar destacado, como consecuencia dunha parada cardíaca secundaria principalmente á fibrilación ventricular. A maioría das mortes cardíacas súbitas ocorren fóra do ámbito hospitalario.

A atención correcta da parada cardiorrespiratoria consiste na aplicación precoz dunha serie de accións coñecidas como cadea de supervivencia que inclúe, por esta orde, o recoñecemento da situación e a activación do sistema de emerxencia sanitaria, o inicio inmediato das manobras de apoio de soporte vital básico, desfibrilación eléctrica precoz e a rápida introdución de técnicas avanzadas de soporte vital.

O único tratamento eficaz contra a fibrilación ventricular é a desfibrilación eléctrica precoz, polo que é fundamental a participación do primeiro respondedor.

Os avances tecnolóxicos permitiron a aparición dunha serie de desfibriladores que polas súas características e funcionamento, e segundo a evidencia científica dispoñible, os fan aptos para o seu uso por persoal alleo á profesión sanitaria fóra do ámbito sanitario. Chámanse desfibriladores externos automáticos.

Un obxectivo fundamental do Plan Andaluz de Emerxencias e Emerxencias dende a súa implantación é a atención sanitaria de emerxencia no menor tempo posible e con altos niveis de calidade e eficiencia, onde o factor clave é a continuidade asistencial e a integración das actuacións de todas as persoas implicadas. .

O Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, de normativa básica estatal, establece as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario.

En Andalucía, o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non sanitario está regulado polo Decreto 200/2001, do 11 de setembro, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non sanitario na Comunidade Autónoma de Andalucía.

A experiencia acumulada dende a aprobación do Decreto 200/2001, do 11 de setembro, as novidades introducidas na normativa básica estatal, a evidencia científica actual dispoñible ao respecto, o alto grao de concienciación da sociedade respecto do problema da morte súbita cardíaca, e o interese da Administración Sanitaria da Junta de Andalucía por promover e facilitar o uso de desfibriladores fóra do ámbito sanitario, ante a evidente posibilidade de mellorar as expectativas de supervivencia grazas á solidariedade cidadá, aconsellan proceder á aprobación dunha nova norma que regula no Comunidade Autónoma de Andalucía o uso de desfibriladores externos automáticos, a obrigatoriedade da súa dispoñibilidade en determinados espazos nos que existe unha alta concorrencia de persoas e a probabilidade de que se produza unha parada cardíaca, e a creación do Rexistro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados. Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Sanidade, de conformidade co disposto nos artigos 21.3, 27.9 e

44 da Lei 6/2006, do 24 de outubro, do Goberno da Comunidade Autónoma de Andalucía, de conformidade co disposto no Consello Consultivo de Andalucía e logo de deliberación do Consello de Goberno, na súa reunión celebrada o pasado mes de febreiro de 2012,

 

TEÑO

 

Articulo 1

Obxecto

 

Este Decreto ten por obxecto regular o uso dos desfibriladores externos automatizados, en diante desfibriladores, fóra do ámbito sanitario, para establecer a obriga da súa dispoñibilidade en determinados espazos, públicos ou privados, e crear o Rexistro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados.

 

Articulo 2

Definicións

 

Para os efectos deste decreto, enténdese por:

 • a) Desfibrilador externo automático ou DEA: O dispositivo médico destinado a analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais que requiran desfibrilación e administrar, con intervención dunha persoa, unha descarga eléctrica para restablecer un ritmo cardíaco viable con altos niveis de seguridade. Nesta definición tamén se inclúen os chamados desfibriladores externos automatizados.
 • b) Gran superficie comercial: Todo establecemento individual ou colectivo no que se desenvolva actividade comercial polo miúdo e dispoña dunha superficie útil para a exposición e venda ao público de máis de dous mil cincocentos metros cadrados.
 • c) Establecementos públicos: Aqueles locais, locais ou equipamentos públicos que figuran na Lista e Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas e Establecementos Públicos da Comunidade Autónoma de Andalucía, aprobado polo Decreto 78/2002, do 26 de febreiro, naqueles que celebren ou practicar espectáculos públicos ou actividades recreativas.
 • d) Espazo deportivo: Zona física na que se desenvolve a actividade deportiva.
 • e) Instalación deportiva: Conxunto formado por un ou varios espazos deportivos e os espazos de servizos auxiliares imprescindibles para o seu funcionamento.
 • f) Polideportivo: Aquela instalación deportiva que dispoña dun conxunto de espazos deportivos baixo a mesma unidade de xestión nunha localización conxunta desta.
 • g) Complexo deportivo: Conxunto de instalacións deportivas próximas e relacionadas entre si, con varios puntos de acceso distintos aos distintos espazos deportivos.
 • h) Instalacións deportivas de accesibilidade restrinxida: aquelas instalacións deportivas adscritas a centros de uso prioritario non deportivo e que non sexan accesibles á poboación en xeral, pero presten servizo exclusivo aos centros militares, policiais e das forzas de seguridade, seminarios e centros penitenciarios.
 • i) Capacidade: Ocupación pública máxima permitida pola normativa vixente en establecementos destinados á celebración ou práctica de espectáculos públicos ou actividades recreativas.
 • j) Afluencia diaria media: Número medio de persoas que acuden diariamente a un determinado espazo ou lugar, obtendo dividindo a afluencia total anual de persoas nese espazo concreto entre o número de días que ese espazo concreto estivo a disposición do público nese ano. .
 • k) Persoa interventora: a persoa que fai uso dun desfibrilador externo automático fóra do ámbito sanitario.

 

Articulo 3

Espazos necesarios para ter un desfibrilador

 

Estarán obrigadas as persoas físicas ou xurídicas responsables da xestión ou explotación dos seguintes espazos ou locais:

 • a) Grandes tendas de venda polo miúdo.
 • b) As seguintes instalacións de transporte: aeroportos e portos comerciais, estacións ou paradas de autobuses ou de ferrocarril en localidades de máis de 50.000 habitantes, e estacións de metro cunha afluencia media diaria de 5.000 ou máis persoas.
 • c) Instalacións, centros ou complexos deportivos nos que o número de usuarios diarios, tendo en conta todos os seus espazos deportivos dispoñibles, sexa igual ou superior a 500. Quedan excluídas as instalacións deportivas de accesibilidade restrinxida.
 • d) Establecementos públicos con capacidade igual ou superior a 5.000 persoas.

 

Articulo 4

Requisitos de instalación do desfibrilador

 

 1. Os desfibriladores que se instalen, de acordo co establecido no Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, deberán cumprir o establecido no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan produtos sanitarios, levando o marcado CE que garante a súa conformidade co requisitos esenciais que lles sexan aplicables.
 2. As persoas físicas ou xurídicas responsables da xestión ou explotación daqueles espazos ou lugares onde se instale un desfibrilador para o seu uso fóra do ámbito sanitario serán as responsables de garantir o seu mantemento e conservación, de acordo coas indicacións do fabricante.
 3. Os lugares nos que se dispoña de desfibrilador disporán dun espazo visible e axeitado para a súa instalación, debendo sinalarse de forma clara e sinxela a súa localización mediante a sinalización universal recomendada polo Comité Internacional de Coordinación de Reanimación (ILCOR), segundo o modelo que figura no anexo III. . A devandita localización deberá estar debidamente identificada nos planos ou planos informativos do lugar, se é o caso. Xunto ao desfibrilador estarán visibles as instrucións para o seu uso.

 

Articulo 5

Comunicación da instalación de desfibriladores

 1. As persoas físicas ou xurídicas responsables da xestión ou explotación daqueles espazos ou locais que estean obrigados por este decreto a dispor dun desfibrilador, ou non o teñan, e que voluntariamente pretendan instalalo para o seu uso fóra do ámbito sanitario, de acordo co establecido no Real Decreto. 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, deberán comunicar a dita instalación á Consellería competente en materia de sanidade.
 2. Nesta comunicación deberá especificarse o lugar onde se instalará o desfibrilador e as súas características técnicas. Así mesmo, deberá conter unha declaración baixo a responsabilidade da devandita persoa pola que se comprometerá a cumprir os requisitos de instalación e uso dos desfibriladores recollidos neste Decreto e garantirá a dispoñibilidade de persoal con coñecementos básicos e mínimos en materia cardiopulmonar. reanimación, soporte vital básico e uso do desfibrilador no entorno no que estea instalado o desfibrilador en todo o horario de atención ao público.
 3. A comunicación de instalación do desfibrilador realizarase segundo o modelo que figura como anexo I.

 

Articulo 6

Fomento da instalación de desfibriladores fóra do ámbito sanitario

 

As administracións sanitarias da Comunidade Autónoma de Andalucía, no ámbito das súas competencias, promoverán e recomendarán a instalación e utilización de desfibriladores fóra do ámbito sanitario nos lugares e espazos nos que, aínda que non estean obrigados a iso, a súa instalación poida considerarse apropiado. Así mesmo, potenciarase a formación con contidos en soporte vital básico e xestión de desfibriladores.

 

Articulo 7

Persoas autorizadas para utilizar o desfibrilador

 

 1. Calquera persoa poderá utilizar un desfibrilador, sempre que posúa coñecementos básicos e mínimos verificables en materia de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico e uso do desfibrilador, ou estea en posesión do título de Licenciado en Medicina e Cirurxía ou Licenciado en Medicina. , ou Diplomado Universitario en Enfermaría ou Grao en Enfermaría, ou Formación Profesional de Técnico en Emerxencias Sanitarias.
 2. Por Orde da persoa titular da Consellería de Sanidade determinarase a formación necesaria para utilizar un desfibrilador.

 

Articulo 8

Uso do desfibrilador e asistencia coordinada

 

 1. Cada uso do desfibrilador fóra do ámbito sanitario irá precedido da notificación e activación do Servizo de Urxencias Sanitarias de Andalucía, coa activación inmediata, se é o caso, do plan de emerxencia interna ou de autoprotección do lugar ou espazo de que se trate. ou mediante chamada telefónica aos números de emerxencia establecidos para tal fin, ou tamén a través dos dispositivos de conexión e activación inmediata que poidan ter instalados os desfibriladores, co fin de activar con urxencia toda a cadea de supervivencia.
 2. Despois de cada incidencia na que se utilice un desfibrilador fóra do ámbito sanitario, e nun prazo máximo de 72 horas, o propietario ou representante legal da entidade na que estea instalado o desfibrilador empregado deberá comunicalo, axustándose ao modelo de comunicación que figura como Anexo II. A dita comunicación remitirase xunto co rexistro impreso en papel que o propio desfibrilador facilite tras a súa utilización, á Dirección Xeral competente en materia de Innovación Sanitaria da Consellería de Sanidade.

 

Articulo 9

Rexistro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados

 

 1. Créase o Rexistro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados, que será un rexistro centralizado, adscrito á Dirección Xeral competente en materia de Innovación Sanitaria da Consellería de Sanidade.
 2. O Rexistro terá como finalidade facilitar ao Servizo Andaluz de Urxencias Sanitarias un mapa completo do despregamento en Andalucía dos desfibriladores que se instalan fóra do ámbito sanitario, para mellorar a eficacia e eficiencia da resposta asistencial ante a parada cardíaca, e coñecer os datos relacionados co seu uso.
 3. Inscribiranse no Rexistro todos os datos contidos nas comunicacións de instalación do desfibrilador a que se refire o artigo 5 e cuxo modelo figura no anexo I, así como os contidos nas comunicacións de uso do desfibrilador. cuxo modelo figura no anexo II.

 

Articulo 10

Comité de Seguimento do Uso de Desfibriladores

 

 1. Créase a Comisión de Seguimento do uso do desfibrilador como órgano colexiado de carácter asesor e consultivo adscrito á Dirección Xeral competente en materia de innovación sanitaria da consellería competente en materia de sanidade.
 2. Estará integrado pola persoa que ostente a Presidencia, a Secretaría, e un máximo de dez vogais, todos eles representantes do mundo científico e expertos, elixidos polo seu recoñecido prestixio e competencia en reanimación cardiopulmonar, e designados pola persoa. con cargo á Dirección Xeral competente.en materia de innovación sanitaria da Consellería competente en materia de sanidade, por un período de catro anos, garantindo o principio de composición equilibrada entre mulleres e homes.
 3. O seu réxime de funcionamento determinarase por Orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.
 4. Serán funcións da Comisión as seguintes:
  a) Avaliar o uso de desfibriladores fóra do ámbito sanitario.
  b) Asesorar á Dirección Xeral competente en materia de innovación sanitaria da consellería competente en materia de sanidade nas materias que considere oportunas en relación co uso de desfibriladores.
  c) Formular propostas á Dirección Xeral competente en materia de innovación sanitaria da consellería competente en materia de sanidade para promover a instalación e o uso de desfibriladores.
  d) Promover aquelas actividades que se consideren oportunas para promover a formación e a investigación en soporte vital básico e no uso de desfibriladores.
  e) Actualizar e difundir os procedementos para o bo uso dos desfibriladores.
  f) Calquera outra función que lle sexa atribuída pola consellería competente en materia de sanidade, en relación coas materias reguladas por este decreto.

 

Articulo 11

Infraccións

 

 1. O incumprimento das obrigas establecidas neste decreto terá a consideración de infracción administrativa, de conformidade co disposto no artigo trinta e cinco da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, no artigo 25 da Lei 2/1998, de xuño. 15, de Salud de Andalucía, e dará lugar, previa instrución do procedemento que proceda, á imposición das correspondentes sancións administrativas.
 2. Consideraranse infraccións sanitarias leves, de conformidade co disposto no artigo trinta e cinco A) 1.a e 2.a da Lei 14/1986, do 25 de abril:
  a) A utilización dun desfibrilador sen ter uns coñecementos mínimos para o seu uso, de acordo co establecido no artigo.
  b) Non dispor dun espazo adecuado e correctamente identificado para a instalación do desfibrilador, de acordo co establecido no artigo 4.3, cando a alteración ou risco para a saúde producido sexa leve.
  c) Non comunicar aos servizos de emerxencias sanitarias inmediatamente antes de utilizar o desfibrilador a activación, se é o caso, do plan de emerxencia interno ou de autoprotección do lugar de que se trate, para activar a cadea de supervivencia, segundo o disposto no artigo 8.1. cando a alteración ou risco para a saúde producido sexa leve.
 3. Terán a consideración de infraccións graves á saúde de conformidade co disposto no artigo trinta e cinco B) da Lei 14/1986, do 25 de abril, e no artigo 25.1.c) da Lei 2/1998, do 15 de xuño.
  a) Non dispor dun espazo adecuado e correctamente identificado para a instalación do desfibrilador, de conformidade co disposto no artigo 4.3, cando isto supoña un grave prexuízo para a saúde das persoas.
  b) Non comunicar aos servizos de emerxencias sanitarias inmediatamente antes de utilizar o desfibrilador, coa activación, se é o caso, do plan de emerxencias internos ou de autoprotección do lugar de que se trate, para activar a cadea de supervivencia, segundo o previsto no artigo 8.1. cando isto supoña un grave prexuízo para a saúde das persoas.
  c) O incumprimento dos requisitos de instalación dos desfibriladores previstos no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, segundo o disposto no artigo 4.1.
  d) Non comunicar á consellería competente en materia de sanidade a instalación dun desfibrilador, ou facelo sen achegar a información necesaria segundo o previsto no artigo 5.
  e) Non comunicar á consellería competente en materia de sanidade a utilización dun desfibrilador fóra do ámbito sanitario, no prazo establecido de 72 horas desde a mesma, de conformidade co disposto no artigo 8.2.
  f) Non garantir o mantemento e conservación nas condicións de uso dos desfibriladores, segundo o previsto no artigo 4.2.
  g) A reincidencia nos últimos tres meses na comisión de faltas leves previstas no apartado 2.
 4. Son infraccións moi graves de acordo co disposto no artigo trinta e cinco C) da Lei 14/1986, do 25 de abril:
  a) O incumprimento consciente e deliberado das obrigas establecidas neste decreto cando produza grave dano ás persoas.
 5. b) A negativa absoluta a facilitar información ou colaborar coa actividade inspectora.
 6. c) A reincidencia nos últimos cinco anos na comisión das faltas graves previstas no apartado 3.

 

Articulo 12

Sancións

 

 1. As infraccións sancionaranse con multas e demais medidas previstas no artigo trinta e seis, apartados 1 e 2 da Lei 14/1986, do 25 de abril, e no artigo 27 da Lei 2/1998, do 15 de xuño.
 2. Serán órganos competentes para a imposición de multas aqueles que, en función da contía destas, se establezan no artigo 27.2 da Lei 2/1998, do 15 de xuño, e na normativa vixente de descentralización de competencias en materia sancionadora en materia de sanción. a Consellería de Sanidade.

 

Disposición adicional primeira

Tramitación por medios telemáticos

 

A consellería competente en materia sanitaria adoptará as medidas oportunas para que a comunicación da instalación dun desfibrilador fóra do ámbito sanitario, así como a comunicación da súa utilización, se realice por medios telemáticos, nos termos, cos requisitos esixidos. e coas garantías previstas.na normativa vixente en materia de tramitación electrónica.

 

Disposición adicional segunda

Eficacia do Rexistro e creación do ficheiro

 

A implantación efectiva do Rexistro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados suporá a creación do correspondente ficheiro de datos de carácter persoal, que se levará a cabo por Orde da persoa titular da Consellería competente en materia de sanidade, de conformidade co disposto no artigo 20.2. da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

 

Disposición adicional terceira

Competencia dos concellos.

 

Os Concellos, en virtude das competencias que en materia de saúde pública lles atribúe o artigo 9.13 da Lei 5/2010, do 11 de xuño, de Autonomía Local de Andalucía, poderán recomendar nos seus Plans Locais de Saúde a instalación de sistemas automatizados externos. desfibriladores en determinados espazos públicos ou privados do seu termo municipal.

 

Disposición transitoria primeira

Adecuación de espazos e comunicación

 

 1. Os espazos, públicos ou privados, obrigados a dispor de desfibrilador, no prazo de doce meses contados desde a entrada en vigor deste decreto, deberán cumprir os requisitos establecidos nel.

Dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, os espazos que xa teñan instalado un desfibrilador deberán cumprir os requisitos establecidos.

 1. As persoas físicas ou xurídicas responsables da xestión ou explotación daqueles espazos ou locais, que á entrada en vigor deste Decreto xa teñan instalado un desfibrilador, estean ou non obrigados a telo, deberán comunicar a devandita instalación ao Rexistro Andaluz. de Desfibriladores Externos Automatizados, nos termos previstos no artigo 5, no prazo de seis meses desde a entrada en vigor deste Decreto.

 

Disposición transitoria segunda

Comisión de Seguimento

 

Ata a constitución efectiva e inicio de funcionamento da Comisión de Vixilancia do uso do desfibrilador, continuará vixente a Orde da Consellería de Sanidade do 7 de maio de 2002 pola que se regula a composición e funcionamento da Comisión.Vixilancia Médica. do uso de desfibriladores externos semiautomáticos por persoal non sanitario.

 

Disposición transitoria terceira

formación

 

Mentres non se leve a cabo o regulamento de formación para o uso de desfibriladores externos automáticos fóra do ámbito sanitario, por Orde do

persoa titular da consellería competente en materia sanitaria, a Orde da Consellería de Sanidade do 7 de maio de 2002, pola que se determina o centro e a institución que coordinará os programas de Formación Inicial e Continuada en reanimación cardiopulmonar básica e utilización de medios semiautomáticos externos. desfibriladores e establécese o procedemento de autorización de Centros e Institucións para impartir cursos.

 

Disposición derrogatoria única

Derrogación normativa

 

Todas as disposicións de igual e inferior rango que se opoñan ao disposto neste decreto e, en particular, ao Decreto 200/2001, do 11 de setembro, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos polo persoal non sanitario na Comunidade Autónoma de Andalucía.

 

disposición derradeira primeira

Desenvolvemento e execución

 

Autorízase o conselleiro de Sanidade para desenvolver e executar este decreto e, en particular, para modificar o contido dos seus anexos.

 

Disposición final segunda

entrada en vigor

 

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Boletín Oficial da Xunta de Andalucía.

 

Sevilla, 14 de febreiro de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente da Xunta de Andalucía

 

MARIA XESÚS MONTERO CUADRADO

Conselleiro de Saúde

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Andalucía

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Andalucía realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Andalucía. Póñase en contacto connosco en Andalucía para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos de DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Andalucía.