Normativa de desfibriladores en Castela León

Decreto da Xunta de Castela León sobre cardioprotección

Normativa sobre desfibriladores DEA Castilla León

Normativa de desfibrilador Castilla León

 

DECRETO 9/2008, do 31 de xaneiro, polo que se regula o uso de desfibriladores externos semiautomáticos polo persoal non sanitario.

O artigo 43 da Constitución española recoñece o dereito á protección da saúde e declara que corresponde aos poderes públicos organizar e protexer a saúde pública mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios. Así mesmo, o artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Castela e León dispón que todas as persoas teñen dereito á protección integral da súa saúde e os poderes públicos da Comunidade velarán pola efectividade deste dereito.

Este Decreto dítase no marco das competencias que a Comunidade de Castela e León ten asumidas en materia de sanidade no artigo 74 do Estatuto de Autonomía de Castela e León.

A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, establece a regulación xeral de todas as actuacións que permitan facer efectivo o dereito á protección da saúde e orienta a actuación das Administracións Públicas.

No ámbito de Castela e León, a Lei 1/1993, do 6 de abril, de Ordenación do Sistema Sanitario, contempla, entre os seus principios reitores, unha concepción integral da saúde, incluíndo as actividades de promoción, prevención, asistencia e rehabilitación.

Así mesmo, esta Lei recolle no artigo 33 as actuacións que a Administración debe realizar en relación coas actividades públicas e privadas que, directa ou indirectamente, poidan ter repercusión na saúde individual ou colectiva.

Do mesmo xeito, a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, no seu artigo 2, ao establecer os principios xerais, recolle a prestación dunha atención sanitaria integral, integrada tanto na súa promoción como na prevención da enfermidade. , asistencia e rehabilitación, buscando un alto nivel de calidade.

Pola súa banda, o Plan Estratéxico de Emerxencias e Emerxencias Sanitarias de Castela e León, aprobado polo Decreto 228/2001, do 27 de setembro, recolle entre os seus obxectivos a redución da taxa de mortalidade asociada ás enfermidades cardiovasculares.

O Acordo 164/2004, do 23 de decembro, da Junta de Castela e León, polo que se aproba a Estratexia Rexional de Saúde Cardiovascular de Castela e León, 2005-2007 (Enfermidade Cerebrovascular e Cardiopatía Isquémica), recolle, entre as súas actuacións, o desenvolvemento e execución de mecanismos de intervención médica inmediata dende o punto de demanda, que abranguen a atención a todas as persoas con signos de sospeita de Síndrome Coronaria Aguda.

A actuación en situación de parada cardiorrespiratoria debe formar parte dunha actuación integral que permita atender ao paciente no menor tempo posible e que garanta a continuidade asistencial e o control médico sobre a persoa afectada.

A primeira persoa que actúa, o denominado "primeiro respondedor", que é quen ten o contacto inicial co paciente no lugar onde se atopa, ten que identificar a parada cardiorrespiratoria, avisar aos servizos de urxencias e iniciar manobras de soporte vital. .

A fibrilación ventricular primaria é a causa da maioría das mortes que se producen nas primeiras horas do infarto agudo de miocardio. A posibilidade de identificar e revertir as arritmias letais (desfibrilación) é a ferramenta máis eficaz para mellorar a expectativa de supervivencia do paciente.

Os desfibriladores externos semiautomáticos son dispositivos que permiten a identificación sen erros de arritmias potencialmente graves que requiren a administración de descargas eléctricas. Estes dispositivos, polas súas características, poden ser utilizados por persoal non sanitario debidamente formado para o seu uso en calquera lugar, permitindo unha primeira actuación que pola súa inmediatez pode mellorar as posibilidades de supervivencia das persoas afectadas por estas patoloxías.

Diferentes sociedades científicas internacionais están a promover o uso destes dispositivos por persoal non sanitario, baixo o control e coordinación do sistema de emerxencias médicas, polo que é necesario regular a formación e garantir o nivel de competencia deste persoal no uso de desfibriladores externos. .

Na súa virtude, a Junta de Castela e León, por proposta da Consellería de Sanidade, de acordo co dictame do Consello Consultivo de Castela e León e logo de deliberación do Consello de Goberno na súa reunión do 31 de xaneiro de 2008.

 

DISPOÑER

 

CAPÍTULO I

Disposición xeral

 

Articulo 1

Obxecto

 

Este Decreto ten por obxecto regular os requisitos para a instalación e utilización de desfibriladores externos semiautomáticos por parte do persoal non sanitario, os requisitos de formación deste persoal así como das entidades ou empresas encargadas de prestalos, a inspección e tarefas de control e creación do Rexistro sobre o uso de desfibriladores externos semiautomáticos por persoal non sanitario en Castela e León.

 

Articulo 2

Área de aplicación

 

Na Comunidade de Castela e León será de aplicación a normativa establecida neste Decreto relativa á utilización de desfibriladores externos semiautomáticos por parte do persoal non sanitario.

 

Articulo 3

Concepto de desfibrilador externo semiautomático

 

Enténdese por desfibrilador externo semiautomático (en diante DESA) un dispositivo técnico homologado con capacidade para analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais susceptibles de desfibrilación e administrar unha descarga eléctrica que restableza un ritmo cardíaco viable con altos niveis de seguridade.

 

Articulo 4

Consideración do persoal non sanitario

 

Para os efectos deste decreto, considéranse persoal non sanitario todas aquelas persoas que non estean en posesión do título de licenciado en Medicina e Cirurxía nin do título universitario de Enfermaría.

 

CAPÍTULO II

Requisitos e obrigas para a instalación e utilización de DESA

 

Articulo 5

Condicións para a instalación dos DEA

 

1.– As entidades ou empresas que desexen instalar ou dispor dun DESA, para uso por persoal non sanitario, deberán dispor dun espazo visible e sinalizado para a súa localización, ter identificada a marca, modelo e número de serie e estar autorizados e rexistrados no Rexistro do uso de DEA por persoal non sanitario de Castela e León.

2.– Así mesmo, as entidades ou empresas que dispoñan dun DESA deberán garantir a súa conservación e mantemento, sendo titular da empresa ou entidade responsable.

 

Articulo 6

Requisitos para o uso de DEA

 

1.– Os DEA poderán ser utilizados por aquel persoal non sanitario con formación adecuada, que estea en posesión da autorización regulada no artigo 13 deste Decreto e inscrito no Rexistro de utilización de DEA por persoal non sanitario de Castela e. León.

2.– Así mesmo, poderá utilizar os DEA o persoal non sanitario que teña autorización doutra comunidade autónoma e estea inscrito no citado Rexistro.

 

Articulo 7

Documentación e comunicación de intervencións

 

Cada uso dun DESA leva consigo a obriga de contactar inmediatamente co Centro de Coordinación de Emerxencias, en diante, (CCU), a través do teléfono 112 e a elaboración dun informe que se remitirá, no prazo máximo dunha semana, á Dirección Xeral de Urbanismo. , Calidade, Organización e Formación, xunto coa información do episodio rexistrado no DESA. O modelo para a elaboración deste informe será o que estableza o Centro de Coordinación de Emerxencias (CCU).

 

CAPÍTULO III

requisitos de formación

 

Articulo 8

Requisitos para impartir formación relacionada co uso de DESA

 

As entidades ou empresas que desexen impartir formación relacionada coa xestión de DEA por persoal non sanitario deberán reunir os requisitos regulados no anexo I deste Decreto, estar en posesión da autorización regulada no artigo 14 e estar inscritas no Rexistro relacionado con o uso de DEA por persoal non sanitario en Castela e León.

 

Articulo 9

Programa de formación e persoal docente

 

1.- O programa de formación adaptarase ao establecido no anexo II.

2.– O profesorado que imparta a formación deberá contar coa acreditación ou certificación como instrutor en soporte vital básico ou avanzado e cumprir o establecido no anexo III en relación co profesorado.

 

Articulo 10

Actividades formativas

 

1.– A entidade ou empresa de formación autorizada comunicaralle á Dirección Xeral de Planificación, Calidade, Xestión e Formación, con dous meses de antelación, o inicio da actividade formativa, achegando unha memoria na que se describa a actividade que se vai desenvolver, segundo se refire ao no anexo III xa mencionado. Esta Dirección Xeral comprobará a adecuación dos requisitos establecidos.

2.– Unha vez rematada a actividade, e no prazo de quince días, a entidade ou empresa formadora deberá remitir a esta Dirección Xeral, unha memoria, asinada por todos os profesores ou o coordinador do curso, que incluirá a relación nominal do alumnado. que superaron a formación.

 

Articulo 11

Certificados

 

1.- As entidades ou empresas que impartan a formación, expedirán, logo da realización e superación das correspondentes probas de avaliación, un certificado de utilización da mesma.

2.– Este certificado axustarase ao modelo presentado na acta de autorización e incluirá, polo menos, a información que figura no anexo I deste decreto.

3.– A certificación terá unha validez de dous anos, sendo imprescindible a superación do curso de reciclaxe no prazo de dous anos desde a súa expedición, para a súa renovación. No caso de non superar o curso de reciclaxe, será necesario superar de novo o curso de formación inicial para obter a certificación.

 

CAPÍTULO IV

Autorizacións

 

Articulo 12

Autorización para a instalación dun DESA

 

1.– As entidades ou empresas que dispoñan dun DESA deberán solicitar autorización e rexistro á Dirección Xeral de Planificación, Calidade, Xestión e Formación, acompañando a súa solicitude coa documentación do anexo IV.

2.– A Dirección Xeral ditará a oportuna resolución e, de ser favorable, acordará a súa inscrición no Rexistro en materia de utilización de DEA por persoal non sanitario de Castela e León. O prazo máximo no que deberá notificarse a resolución expresa será de dous meses.

3.- A vixencia da autorización será de cinco anos. O interesado deberá solicitar a renovación cunha antelación mínima de tres meses á finalización da súa data de vixencia, que se concederá unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos. Se se manteñen as condicións que permitían a autorización, achegarase declaración xurada, se fosen modificadas achegarase documentación xustificativa.

4.– En calquera momento, a Dirección Xeral poderá revogar a autorización concedida por incumprimento dos requisitos esixidos.

 

Articulo 13

Autorización para o uso de DEA

 

1.– O persoal non sanitario, que, unha vez obtida a certificación de ter realizado a formación establecida, desexe utilizar os DEA, deberá solicitar a súa autorización e rexistro da Dirección Xeral de Planificación, Calidade, Xestión e Formación, acompañando o seu solicitude, copias compulsadas do DNI e certificación da formación realizada.

2.– A Dirección Xeral ditará a oportuna resolución e, de ser favorable, acordará a súa inscrición no Rexistro en materia de utilización de DEA por persoal non sanitario de Castela e León. O prazo máximo no que deberá notificarse a resolución expresa será dun mes.

3.- O persoal non sanitario que teña autorización outorgada por outra comunidade autónoma deberá solicitar a súa inscrición na Dirección Xeral, acompañando a súa solicitude de copias compulsadas do DNI e da citada autorización. A Dirección Xeral verificará a súa adecuación aos requisitos establecidos e procederá, se é o caso, á inscrición no Rexistro do uso de DEA por persoal non sanitario de Castela e León. O prazo máximo no que deberá notificarse a resolución expresa será dun mes.

4.- A vixencia da autorización será a das certificacións. O interesado deberá solicitar a renovación, que se concederá unha vez comprobado a realización dos cursos de reciclaxe establecidos, acreditando mediante copia compulsada das correspondentes certificacións.

5.– En calquera momento, a Dirección Xeral poderá revogar a autorización concedida por incumprimento dos requisitos esixidos.

 

Articulo 14

Autorización de entidades ou empresas de formación

 

1.- As entidades ou empresas interesadas en impartir a formación regulada nesta norma deberán solicitar a súa autorización e rexistro á Dirección Xeral de Planificación, Calidade, Organización e Formación, acompañando a súa solicitude de informe e a documentación relacionada no anexo I. .

2.– A Dirección Xeral ditará a oportuna resolución e, de ser favorable, acordará a súa inscrición no Rexistro en materia de utilización de DEA por persoal non sanitario de Castela e León. O prazo máximo no que deberá notificarse a resolución expresa será de dous meses.

3.- A vixencia da autorización será de cinco anos. O interesado deberá solicitar a renovación cunha antelación mínima de tres meses á finalización da súa data de vixencia, que se concederá unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos. Se se manteñen as condicións que permitían a autorización, achegarase declaración xurada, se fosen modificadas achegarase documentación xustificativa.

4.– En calquera momento, a Dirección Xeral poderá revogar a autorización concedida por incumprimento dos requisitos ou por non ter realizado actividades formativas durante un período ininterrompido de dous anos.

 

CAPÍTULO V

Expediente do uso de DEA por persoal non sanitario en Castela e León

 

Articulo 15

Afiliación e funcións

 

O Rexistro relativo á utilización de DESA por persoal non sanitario de Castela e León adscrito á Dirección Xeral de Planificación, Calidade, Xestión e Formación, que terá como funcións a inscrición e cancelación de oficio das autorizacións previstas neste Decreto, créase.

 

CAPÍTULO VI

Réxime de inspección e sanción

 

Articulo 16

Inspección e control

 

Os órganos competentes da Consellería de Sanidade en materia de inspección e control, poderán inspeccionar as entidades ou empresas de formación así como todas aquelas instalacións que dispoñan de DESA para comprobar a súa adecuación a este Decreto.

 

Articulo 17

Infraccións e sancións

 

1.- De conformidade co disposto no artigo 35 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, os actos ou omisións tipificados serán constitutivos de infracción administrativa en canto á utilización de desfibriladores externos semiautomáticos por persoal non sanitario. dixo Law.

2.- As infraccións cometidas serán sancionadas coas multas establecidas no artigo 36 da Lei xeral de sanidade.

3.- Os órganos competentes para sancionar serán os determinados no artigo 37 da Lei 1/1993, do 6 de abril, de Ordenación Sanitaria da Comunidade de Castela e León.

 

disposición adicional

Tramitación de procedementos por medios telemáticos

 

1.– A Consellería de Sanidade promoverá a implantación de medios telemáticos para a tramitación dos procedementos regulados neste decreto ou calquera dos seus procedementos, de conformidade co disposto no Decreto 40/2005, do 19 de maio, polo que se regula o uso de técnicas de administración electrónica por parte da Administración de Castela e León.

2.– As solicitudes normalizadas das autorizacións reguladas neste regulamento pódense obter na páxina web corporativa da Junta de Castela e León, www.jcyl.es.

 

Disposición transitoria primeira

Persoas formadas no uso de DEA

 

As persoas que nos dous últimos anos contados desde a entrada en vigor deste Decreto tivesen superada a formación establecida en materia de manexo de DEA, poderán solicitar a súa autorización e inscrición no Rexistro en canto á utilización de DEA por persoal non sanitario de Castela e León.

 

Disposición transitoria segunda

entidades con desfibrilador

 

As entidades que dispoñan dun DESA deberán adaptarse ás disposicións contidas nesta norma nun prazo de tres meses.

 

disposición derradeira primeira

Autorización regulamentaria

 

Facúltase o conselleiro de Sanidade para modificar o contido dos anexos deste decreto, así como para ditar as normas e resolucións e adoptar as medidas que sexan precisas para o desenvolvemento e execución das mesmas.

 

Disposición final segunda

entrada en vigor

 

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial de Castela e León».

 

Valladolid, 31 de xaneiro de 2008.

 

O presidente da Xunta de Castela e León,

Asinado: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

 

O ministro de Sanidade,

Asinado: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Castela e León

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Castilla León realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa de desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Castela León. Póñase en contacto connosco en Castela León para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos de DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Castela León.