Normativa de desfibriladores en Castela A Mancha

Decreto da Xunta de Castela A Mancha sobre cardioprotección

Normativa dos desfibriladores DEA DESA en Castela A Mancha

Normativa de desfibriladores Castela A Mancha

 

Decreto 4/2018, do 22 de xaneiro, polo que se regula o uso de desfibriladores externos automáticos fóra do ámbito sanitario.

O Decreto 27/2015, do 14 de maio, polo que se regula a organización e funcionamento do servizo de atención e coordinación de emerxencias 1-1-2 de Castela-A Mancha, ten por obxecto facilitar aos usuarios un acceso rápido, sinxelo e gratuíto aos servizos públicos de emerxencia. , a través do teléfono único europeo de emerxencias, e configurar este servizo como centro de comunicacións e coordinación de actuacións ante situacións extraordinarias de emerxencia.

Entre todas as situacións de emerxencia sanitaria que implican riscos vitais e requiren unha resposta inmediata, destaca a parada cardíaca. As causas máis frecuentes desta situación nun adulto, no ámbito extrahospitalario, son a fibrilación ventricular e a taquicardia ventricular sen pulso, sendo recoñecido que a desfibrilación eléctrica precoz é o medio máis eficaz para recuperar a vida, evitando ou minimizando as secuelas. . .

Comercialización de desfibriladores externos automáticos e semi-automáticos, equipos de simple técnico e capaz segura de analizar o ritmo cardíaco e identificar arritmias susceptibles á desfibrilación e despois administrado de forma automática ou semi-automática choque eléctrico necesario, sen necesidade de intervención profesional un servizo de saúde cualificado, contribuíu á comunidade científica a promover o uso destes dispositivos polos primeiros intervenientes fóra do ámbito sanitario.

O 9 / 2009 de 10 Decreto febreiro que o uso de desfibriladores semi-automáticas externos fóra do sector de saúde, fundada en requisitos de Castilla-A Mancha para a instalación e uso de desfibriladores externos fóra do sector de saúde está regulado e para a acreditación das entidades de formación para formar persoal non sanitario para o seu uso. Tamén creou os rexistros necesarios para a xestión desta actividade.

O Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, establece

ce, como normativa básica, as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario e para o seu uso e mantemento, así como os contidos esenciais da formación dos que estean autorizados para o seu uso. eles.

A experiencia acumulada no tempo transcorrido desde a publicación do Decreto 9/2009, do 10 de febreiro, a evidencia científica dispoñible e as novas recomendacións sobre a importancia da intervención rápida en caso de parada cardíaca en canto ás taxas de supervivencia, así como o interese da Administración Sanitaria da Junta de Comunidades de Castela-A Mancha na promoción e facilitación do uso desta tecnoloxía, fai necesaria a aprobación dunha nova norma para o uso de desfibriladores externos, automáticos ou semiautomáticos, por parte dos socorristas. que se incorporan con esta acción á cadea de supervivencia.

O obxectivo desta norma é actualizar os requisitos para a instalación e uso de desfibriladores automatizados fóra do sector sanitario, así como para a formación dos primeiros responsables ea acreditación das entidades de formación para a súa formación. Do mesmo xeito, os procedementos están adaptados ás disposicións vixentes sobre administración electrónica e simplificación.

Esta iniciativa regulamentaria refírese principalmente para o exercicio da xurisdición de conformidad co artigo 32.3 do Estatuto de Autonomía de Castilla-A Mancha, o que atribúe aos poderes do Consello da Comunidade de desenvolvemento lexislativo ea execución da lexislación básica Estado relativos saúde e hixiene, promoción, prevención e restauración da saúde.

Polos fundamentos expostos, oído o Consello de Saúde de Castilla-A Mancha, de acordo co Consello Consultivo de Castilla-A Mancha, proposto polo Ministerio de Sanidade e despois de deliberación do Consello de Goberno, na súa reunión de 22 de xaneiro 2018,

 

TEÑO

 

Articulo 1

Obxecto e alcance

 

 1. Este decreto ten por obxecto regular:
 • a) A instalación e uso de desfibriladores externos automatizados (en diante DEA) fóra do ámbito sanitario.
 • b) O adestramento inicial e continuo do persoal cuxas cualificacións non lles permitan empregar AED.
 • c) A acreditación das entidades de formación para capacitar ao persoal mencionado no apartado anterior deste artigo.
 • d) A organización dos rexistros administrativos necesarios para cumprir os fins perseguidos por este decreto.
 1. O disposto nesta disposición será de aplicación a todos os DEA, automáticos e semiautomáticos que se instalen en espazos non sanitarios, públicos e privados de Castela-A Mancha.

 

Articulo 2

Definicións

 

Para os efectos deste decreto, entenderase por:

 

 1. a) Desfibrilador Externo Automático (DEA): dispositivo médico, aprobado para uso en conformidade coa lexislación vixente, equipado cun ritmo eléctrico sistema de análise computerizada cardíaca capaz de identificar arritmias con risco de impostos e desfibrilación administrar un choque eléctrico para restaurar a frecuencia cardíaca viable, con altos niveis de seguridade. Cando esta transferencia é xestionado coa participación do primeiro interveniente presionando o botón de conexión, o desfibrilador é chamado semi-automática (Desa). A diferenza deste, en desfibriladores é o propio aparello que controla a descarga tras detectar a arritmia. Para os efectos deste decreto, os dous tipos están incluídos baixo a abreviatura xenérica de DEA.
 2. b) socorrista: unha persoa que teña contacto inicial co paciente fóra do campo da saúde identifica o estado de parada cardíaca, alerta o Servizo e Coordinación de Emerxencia 1-1-2 de Castilla-A Mancha (en adiante, Servizo de emerxencia 1-1-2), inicia as manobras básicas de reanimación e usa un AED mentres chegan equipos de urxencia de emerxencia fóra do hospital.

 

Artigo 3.

Requisitos para a instalación e uso de desfibriladores externos automatizados.

 

 1. Para a instalación e utilización de DEA en espazos ou lugares alleos ao ámbito sanitario serán de aplicación os requisitos establecidos na normativa básica estatal, neste decreto e nas normas posteriores que os substitúan ou desenvolvan.
 2. As entidades públicas ou privadas que procedan a instalar un DEA nos seus locais deberán:
 • a) Dispoñer dun espazo accesible e axeitado para a súa instalación, sinalando a existencia do DEA mediante un cartel indicativo colocado en lugar visible. A dita localización figurará nos planos e mapas informativos do lugar. Utilizarase a sinalización universal recomendada polo Consello Español de Reanimación Cardiopulmonar (en diante CERCP), segundo o modelo que figura como anexo I deste decreto.
 • b) Ter a dotación de material mínimo coa DEA incluída no anexo II deste decreto.
 • c) Ter persoal autorizado para o uso de AEDs durante o tempo que o lugar onde estea instalado está aberto ao público e brinda ao seu persoal un adestramento inicial e continuado para o devandito uso, de conformidade co establecido neste decreto.
 • d) Ter un servizo de telefonía integrado ou non no AED para unha comunicación inmediata co Servizo de Urxencias 1-1-2. Se non está integrado, debe dispoñer dun sistema mans libres con altofalante externo que viaxará coa propia DEA.
 • e) Garantir a conservación e mantemento das AED de acordo coas instrucións do fabricante do equipo, para que o desfibrilador e os seus accesorios estean en perfecto uso.

Os informes de mantemento estarán dispoñibles para os inspectores de saúde do Ministerio responsable da saúde.

 

Articulo 4

Comunicacións relativas á instalación de desfibriladores

 

 1. As persoas físicas ou xurídicas responsables das entidades, públicas ou privadas, que desexen instalar un DEA deberán presentar unha declaración responsable ante as Direccións Provinciais da Consellería competente en materia de sanidade segundo o modelo habilitado para o efecto na sede electrónica da Consellería de Sanidade. Xunta Comunitaria de Castela-A Mancha (www.jccm.es).
 2. As persoas obrigadas a relacionarse electronicamente coa Administración, de conformidade co disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, deberán presentar a declaración responsable por vía electrónica con sinatura electrónica a través da sede electrónica. da Administración da Junta de Comunidades de Castela-A Mancha (https://www.jccm.es). As restantes persoas físicas tamén poderán presentalo nos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
 3. Nesta declaración responsable deberá especificarse:
 • a) O nome e enderezo do lugar onde se vai instalar o desfibrilador, así como a descrición do espazo físico específico onde se localizará.
 • b) Marca, modelo, número de serie do desfibrilador e nome do fabricante ou distribuidor.
 • c) A referencia aos dispositivos dispoñibles para a comunicación inmediata co servizo de emerxencia 1-1-2, asociado ou non ao DEA.
 • d) Que cumpra coa normativa, estado e rexión aplicable, para a instalación e uso das AED e os requisitos para a devandita instalación e uso, incluído no artigo 3 deste decreto.
 • Xunto coa declaración responsable, deberá achegarse a seguinte documentación:
 • a) Documentación que acredite a identidade do titular da entidade que comunica a instalación dun AED, sempre que non autorice o Ministerio responsable de asuntos de saúde para proceder á verificación e verificación destes datos.
 • b) Escritura ou documento de incorporación da empresa, no caso de persoas xurídicas.
 • c) Lista de persoas autorizadas a utilizar o DEA, incluíndo información sobre a súa identidade, cualificacións ou acreditación para uso e as datas en que estas persoas fixeron inicial e educación continuada, segundo establecido no artigo 5 de este decreto.
 1. Corresponderá aos titulares das entidades, sexan públicas ou privadas, remitir a documentación e información a que se refire este artigo á Dirección Provincial da Consellería competente en materia de sanidade; así como a comunicación de calquera modificación dos datos comunicados ou a vontade de suspender ou cesar o uso do DEA de que se trate. Estas comunicacións deberán realizarse a través do modelo habilitado para o efecto na sede electrónica da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha (www.jccm.es), no prazo máximo dun mes desde que se produzan estas situacións.
 2. Unha vez comunicada a instalación do DEA e con carácter previo á súa utilización, a Dirección Xeral competente en materia de xestión, a través das súas Direccións Provinciais, inscribirá automaticamente a entidade no Rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores Externos Automatizados ao que se refire. 13.

 

Articulo 5

Persoas autorizadas para utilizar desfibriladores fóra do ámbito sanitario

 

 1. Aquelas persoas que teñan coñecementos básicos de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico e uso de desfibrilador poderán utilizar un DEA fóra do ámbito sanitario para prestar a atención necesaria para a parada cardíaca ata a chegada dos equipos sanitarios especializados. específico:
 • a) Licenciados en Medicina e Cirurxía ou Licenciados en Medicina, Licenciados ou Graduados en Enfermaría, así como outros profesionais sanitarios daqueles niveis académicos que inclúan no seu currículo formativo formación en soporte vital básico e manexo de desfibriladores.
 • b) Técnica de Saúde de Emerxencia ou calquera persoa que estea en posesión dun certificado académico oficial que pasaron o adestramento unidade de adestramento chamado "Soporte Básico de Vida" (UF0677) ou proba de pasar un módulo profesional, que inclúe tales unidade; ou unha persoa que teña un certificado de profesionalidade, programa de formación ou curso de especialización, no que se inclúe a citada unidade.
 • c) As persoas que pasaron os cursos de formación inicial e de formación continua cuxo contido e duración figuran no anexo III deste decreto.
 • d) As persoas que poden probar con documentos concluísen cursos de formación para o uso de DAE recoñecidos polas autoridades competentes doutras rexións e outros Estados membros da Unión Europea en anos recentes 2, sempre que o seu contido e duración entender o mínimo establecido neste decreto e recoñecemento previo ante o Ministerio de Sanidade e rexistro no Rexistro de Formación para o uso de Desfibriladores Externos Automáticos, regulado no artigo XUMX deste decreto, na súa sección correspondente. A efectos de posibles validacións para facer uso das AED nos termos previstos nesta norma, a persoa que posúe a Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio responsable da saúde, a proposta do Instituto de Ciencias da Saúde (en diante, ICS) determinará as equivalencias entre os programas de educación inicial e continua establecidos neste decreto e os contidos dos currículos que poidan ser presentados polas partes interesadas.
 1. Excepcionalmente, no caso de que no momento en que se produza a parada cardíaca non estean presentes a persoa ou persoas concretas autorizadas para o seu uso, calquera persoa poderá utilizar o DEA sempre que se poña en contacto cunha persoa licenciada en Medicina e Cirurxía. Medicina ou Diplomado ou Licenciado en Enfermaría polo Servizo de Urxencias 1-1-2.

 

Articulo 6

Mantemento da autorización de uso de desfibriladores fóra do ámbito sanitario

 

 1. O mantemento da autorización de uso de DEA das persoas incluídas nas alíneas c) e d) do apartado 1 do artigo anterior estará condicionada á realización, con carácter bienal, dos cursos de formación continua previstos no anexo III. deste decreto.
 2. A non superación ou participación nestes cursos de formación continua, en cada período bianual correspondente, suporá a caducidade da autorización automaticamente e a cancelación da súa inscrición no Rexistro de Formación para o uso de Desfibriladores Externos Automatizados.

 

Articulo 7

Uso de desfibriladores

 

 1. Os DEA a que se refire este decreto só poderán ser utilizados polas persoas autorizadas para iso na forma prevista nel.
 2. O uso de DEA conleva, en todo caso, a obriga de poñerse inmediatamente en contacto co Servizo de Urxencias 1-1-2, para activar de xeito urxente a cadea de supervivencia.
 3. Despois de cada uso do desfibrilador, será responsabilidade da entidade que o instalou remitir, nun prazo máximo de 7 días, un informe redactado pola persoa que o utilizou, así como os rexistros da actividade eléctrica do desfibrilador. desfibrilador cando o utiliza que o propio desfibrilador proporciona o aparello. Esta comunicación realizarase á Xerencia de Emerxencias, Emerxencias e Transporte Sanitario (en diante Guets), segundo o modelo habilitado para o efecto na sede electrónica da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha (www.jccm.es). A comunicación presentarase conforme ao disposto no artigo 4.2. Os Guets remitirán copia do informe ao Rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores Externos Automatizados, regulado no artigo 13 deste decreto. A entidade quedará exenta desta comunicación cando se produza o suposto contido no apartado 2 do artigo 5, pero deberá remitirlle ao Guets o rexistro da actividade eléctrica do DEA utilizado.

 

Articulo 8

Formación dos primeiros respondedores

 

 1. O obxectivo dos programas de formación dos socorristas é que estes adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para identificar a situación de parada cardíaca, alertar ao Servizo de Urxencias 1-1-2, iniciar manobras básicas de reanimación e utilizar un desfibrilador externo automatizado mentres se realiza unha emerxencia extrahospitalaria. chegan equipos.
 2. Os contidos mínimos, a duración do programa de formación inicial e de formación continua e os requisitos mínimos do profesorado descríbense no anexo III deste decreto.
 3. O equipo docente estará formado por persoas coa titulación que se recolle nas alíneas a) e b) do apartado 1 do artigo 5 deste decreto.

Dentro do mesmo, haberá un coordinador que enfrontará a organización do traballo e desenvolvemento do curso xeral, que teñen o estatuto de Bacharelado en Medicina e Cirurxía ou Bachelor of Medicine ou Diploma ou Licenciatura en Enfermería, e reunir, polo menos, un das seguintes condicións:

1- Experiencia mínima de 18 meses en urxencias hospitalarias, transporte asistido, reanimación ou coidados críticos.

2- Formación mínima de 500 horas teórico-prácticas en emerxencias e emerxencias sanitarias, cun 25% como mínimo de prácticas presenciais.

3- Posuír a especialidade de Medicina Intensiva, Anestesioloxía e Reanimación ou Cardioloxía.

Poderán organizar e impartir estas ensinanzas as entidades públicas ou privadas acreditadas pola Consellería de Sanidade competente, as unidades competentes en materia de formación e centros de prevención de riscos laborais dependentes da Consellería de Sanidade, sempre que cumpran os requisitos deste decreto.

Comunidades de Castela-A Mancha, os Guets, as Mutuas de Colaboradores coa Seguridade Social e outras entidades ou institucións que formen parte do CERCP.

 

Articulo 9

Acreditación de entidades de formación

 

 1. As entidades interesadas en impartir a formación a que se refire este decreto deberán solicitar da dirección xeral competente en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade a correspondente acreditación.
 2. Para acreditarse como entidade de formación, o centro ou institución deberá presentar a seguinte documentación e información:

 

 1. a) Solicitude de acreditación dirixida ao ICS, no modelo previsto para este efecto na sede electrónica da Xunta de Castilla-A Mancha (www.jccm.es). A presentación da solicitude farase conforme o disposto no artigo 4.2. Esta solicitude debe conter a declaración responsable do titular da entidade solicitante que teña o material bibliográfico e audiovisual e, polo menos, o material pedagóxico que se recolle no anexo III; e cumprimento dos demais requisitos e condicións contidos neste decreto.
 2. b) Xunto coa información contida no formulario de solicitude mencionado neste artigo, debe proporcionarse a seguinte documentación:

 

 1. Documentación acreditativa da identidade do titular da entidade solicitante, sempre que non autorice a consellería competente en materia de sanidade para proceder á comprobación e comprobación dos ditos datos.
 2. Escritura ou documento de constitución da sociedade, no caso de persoas xurídicas.
 3. Relación das persoas que integran o equipo docente, incluíndo información sobre a súa identidade, titulación ou acreditación para impartir cursos de formación inicial ou continua, de conformidade co disposto no artigo 8 e no anexo III deste decreto.
 4. Os servizos técnicos do ICS determinarán se a solicitude e a documentación presentada cumpren os requisitos sinalados no apartado anterior. No caso de que neles se observen faltas ou omisións, requirirase o interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou achegue os documentos requiridos.
 5. Os servizos técnicos estudarán a documentación presentada e emitirán informe coa súa proposta de acreditación ou denegación á Dirección Xeral competente en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade. A persoa titular da Dirección Xeral, á vista deste informe, decidirá se concede ou denega a acreditación solicitada. O prazo para ditar e notificar a resolución de acreditación será de tres meses. Transcorrido o dito prazo sen resolución expresa, entenderase concedida a acreditación.
 6. Unha vez acreditada a entidade formativa, remitirase copia da acreditación ao ICS, que inscribirá automaticamente o centro na sección correspondente do Rexistro de Formación para o uso de Desfibriladores Externos Automatizados, regulado no artigo 12 deste decreto.
 7. A acreditación dos centros de formación terá unha vixencia de cinco anos a partir da data da resolución de acreditación. Dentro dos tres meses anteriores ao vencemento do prazo de vixencia, os interesados ​​poderán solicitar a súa renovación, seguindo o mesmo procedemento que para a acreditación inicial. Se no devandito prazo non se presentase solicitude de renovación, entenderase caducada a acreditación.
 8. As entidades de formación acreditadas deberán comunicarlle á Dirección Xeral competente en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade calquera modificación das condicións de acreditación.
 9. O procedemento de comunicación das modificacións será o mesmo que para a acreditación inicial. Se as modificacións afectan ás condicións que posibilitaron a acreditación e se comproba que non se cumpren os requisitos que serviron de base para o seu outorgamento, a persoa titular da Dirección Xeral poderá revogar a dita acreditación.

 

Articulo 10

Organización dos cursos

 

 1. Unha vez rematada a actividade docente, no prazo de 15 días, a entidade organizadora achegará un informe ao ICS, utilizando o modelo habilitado para o efecto na sede electrónica da Junta de Comunidades de Castela-A Mancha (www.jccm). .es) . A presentación da memoria farase de acordo co establecido no artigo 4.2.
 2. A memoria indicará:
 3. a) O nome da institución de formación acreditada ou, se é o caso, a unidade responsable da formación entre os incluídos na sección 4 do artigo 8.
 4. b) O nome da persoa que coordinou a actividade.
 5. c) O lugar onde se impartió a formación teórica e práctica, coa expresión do mobiliario e equipos.
 6. d) O contido, duración e organización da actividade.
 7. e) A relación do equipo docente.
 8. f) A lista de alumnos que superaron a avaliación do curso. Estes rexistraranse de oficio, na sección correspondente do Rexistro de Formación para a utilización de desfibriladores externos automatizados.
 9. A persoa titular da Dirección de Xestión do ICS expedirá as correspondentes acreditacións individuais de autorización para o uso de DEA ao alumnado que superase a avaliación, tanto da formación inicial como das de formación continua.

 

Articulo 11

Acreditación de entidades radicadas noutras comunidades autónomas

 

No caso dunha entidade con sede en outra Comunidade Autónoma, tamén se pode solicitar a acreditación, seguindo o procedemento establecido no artigo 9 deste decreto, ou se a entidade xa acreditada noutro Comunidade Autónoma, comunicar tal acreditación a Dirección Xeral responsable da formación do Ministerio de Sanidade, no modelo previsto para este efecto na sede electrónica da Xunta de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). A presentación da comunicación farase conforme o disposto no artigo 4.2. Unha vez finalizada a actividade docente, proporcionarán información e documentación ao ICS nos termos establecidos no artigo 10 deste decreto.

 

Articulo 12

Ficha de formación para o uso de Desfibriladores Externos Automatizados

 

 1. O Rexistro de Formación para o Uso de Desfibriladores Semiautomáticos Externos, creado polo Decreto 9/2009, do 10 de febreiro, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos fóra do ámbito sanitario, pasa a denominarse Rexistro de Formación para o Uso de Desfibriladores Semiautomáticos Externos (en diante, RFDEA) e integra todos os datos do rexistro anterior.
 2. A RFDEA ten por obxecto poder realizar o necesario seguimento e control das persoas autorizadas para facer uso das DEA e das entidades de formación acreditadas para impartir a formación prevista no anexo III deste decreto. Este rexistro depende da Dirección Xeral competente en materia de formación da consellería competente en materia de sanidade.
 3. O Rexistro estrutúrase nas seguintes dúas seccións:
 4. a) Sección I. Entidades de formación acreditadas para a subministración de cursos de formación. Esta sección recollerá, como mínimo, os datos de identificación da entidade (nome e enderezo) e do seu titular; identificación e certificación do coordinador; data de concesión da acreditación e, no seu caso, data de renovación.
 5. b) Sección II. Persoas autorizadas a facer uso das AED. Contará, como mínimo, os datos de identificación persoal, datas de emisión de credenciais de autorización individual e datas de renovación das mesmas.
 6. A inscrición realizarase de oficio polo ICS unha vez superada a avaliación dos cursos de formación e, no caso das entidades de formación, unha vez acreditada a entidade.
 7. Co fin de facilitar a transparencia administrativa e o acceso á formación dos socorristas, a Dirección Xeral competente en materia de RFDEA fará públicos os datos dos centros de formación acreditados a través da páxina web da Junta de Comunidades de Castela-A Mancha.

 

Articulo 13

Rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores Externos Automatizados

 

 1. O Rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores Semiautomáticos Externos, creado polo Decreto 9/2009, do 10 de febreiro, pasa a denominarse Rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores Externos Automatizados (en diante, RDEA) e integra todos os datos do anterior rexistro. .
 2. O RDEA ten como finalidade facilitar información sobre a localización dos DEA, tanto ao Servizo de Emerxencias 1-1-2, como ás institucións de protección cidadá, como Corpos e Forzas de Seguridade do Estado ou servizos de protección civil.
 3. Este rexistro está adscrito á Dirección Xeral competente en materia de xestión sanitaria e as entidades e institucións que teñan instalado un DEA e deberán inscribirse nela as persoas físicas que voluntariamente o soliciten; Neste rexistro figurarán todos os datos recollidos no modelo de declaración responsable descrito no artigo 4 deste decreto.
 4. O rexistro no Rexistro é obrigatorio para as entidades que teñan instalado un DEA antes de comezar a utilizalo. O cumprimento desta obriga correspóndelle ao titular da entidade ou sociedade que teña a DEA.
 5. A Dirección Xeral competente en materia de xestión sanitaria, competente no RDEA, comunicará ao Servizo de Emerxencias 1-1-2 o número, características e localización dos DEA existentes en espazos non sanitarios. Así mesmo, porá esta información a disposición dos cidadáns, profesionais e institucións a través da páxina web da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha.

 

Articulo 14

Inspección e control

 

O Ministerio responsable da saúde realizará as actuacións necesarias para supervisar e controlar o cumprimento das obrigacións establecidas neste decreto.

 

Articulo 15

Réxime sancionador

 

As infraccións ao disposto neste decreto serán sancionadas de conformidade co disposto no apartado 4a do capítulo III do título V da Lei 8/2000, do 30 de novembro, de ordenación sanitaria de Castela-A Mancha, así como no capítulo VI. do título I da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

 

Disposición transitoria primeira

Autorizacións e acreditacións vixentes

 

As autorizacións para a instalación e uso de DAE e acreditación de entidades de formación para uso concedido ao abeiro do Decreto 9 / 2009, 10 de febreiro, permanecerá en vigor ata a data da súa renovación.

 

Disposición transitoria segunda

Adaptación aos requisitos esixidos

 

 1. Os espazos públicos e privados que xa dispoñan de desfibrilador rexistrado deberán adaptarse aos requisitos establecidos neste decreto no prazo de doce meses desde a súa entrada en vigor.
 2. As persoas físicas ou xurídicas responsables da xestión ou explotación daqueles espazos ou locais, que á entrada en vigor deste decreto xa teñan instalado un desfibrilador, pero non rexistrado, deberán comunicar a devandita instalación ao Rexistro de entidades non sanitarias con Desfibriladores.Automáticos, nos termos previstos no artigo 4, no prazo de seis meses desde a entrada en vigor deste decreto.

Disposición derrogatoria única

Derrogación normativa

 

o 9 / 2009 Decreto de febreiro 10, é revogado polo uso de desfibriladores semi-automáticas externos fóra do sector da saúde, e todas as disposicións de igual ou menor grao rexerase opor as disposicións do presente decreto.

 

disposición derradeira primeira

Tratamento de datos persoais

 

 1. No prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste decreto no Boletín Oficial de Castela-A Mancha, a consellería competente en materia de protección de datos modificará os correspondentes ficheiros, de conformidade co disposto na normativa vixente.
 2. Para os efectos deste decreto e en todo o que lle sexa de aplicación, os datos dos rexistros vixentes, creados de conformidade cos artigos 10 e 11 do Decreto 9/2009, do 10 de febreiro, polo que se regula o uso de desfibriladores. Dispositivos semiautomáticos externos ao exterior. o ámbito sanitario tamén se considera parte da RFDEA e RDEA.

 

Disposición final segunda

Desenvolvemento e execución

 

O responsable do Ministerio de Sanidade está autorizado a modificar os contidos dos anexos deste decreto e dictar as disposicións necesarias para o seu desenvolvemento e execución.

 

Disposición derradeira terceira

entrada en vigor

 

Este decreto entrará en vigor un mes despois da súa publicación no Boletín Oficial de Castilla-A Mancha.

 

Dado en Toledo, o 22 de xaneiro de 2018

 

El Presidente

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

 

O Conselleiro de Saúde

JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Castela-A Mancha

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Castilla La Mancha realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Castela A Mancha. Ponte en contacto connosco en Castela A Mancha para calquera instalación, mantemento ou reparación dos equipos DEA que precises, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Castela A Mancha.