Normativa canaria sobre desfibriladores DEA

Lexislación dos espazos cardioprotexidos en Canarias

Lexislación canaria sobre desfibriladores DEA DESA

Normativa de desfibrilador das Canarias

 

DECRETO 157/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento polo que se regula o uso de desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos por parte dos socorristas na Comunidade Autónoma de Canarias.

A Lei 11/1994, do 26 de xullo, de Ordenación Sanitaria de Canarias, atribúe ao Servizo Canario de Saúde a asistencia sanitaria primaria, especializada e de emerxencia.

Entre as situacións que requiren unha atención sanitaria urxente con risco vital, na que é posible reducir a mortalidade cun tratamento rápido e eficaz, pola súa elevada incidencia, cabe destacar a parada cardíaca, que en xeral está relacionada coa cardiopatía isquémica. Durante un evento cardíaco isquémico agudo poden producirse arritmias mortais, como a fibrilación ventricular ou a taquicardia ventricular sen pulso, para as que se recoñece cientificamente que o tratamento máis eficaz é a desfibrilación eléctrica precoz.

Consciente desta realidade no ámbito da Comunidade Autónoma de Canarias, mediante o Decreto 225/2005, do 13 de decembro, aprobouse o Regulamento polo que se regulaba o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por parte dos primeiros socorristas co fin de promover a seguridade na desfibrilación precoz.

Posteriormente, e dentro do Plan Nacional de Calidade do Sistema Nacional de Saúde, o Consello Interterritorial de Saúde aprobou o 28 de xuño de 2006 unha Estratexia de Cardiopatía Isquémica na que se recolle a recomendación de establecer un marco legal para a implantación e desenvolvemento dun programa de promover o uso de desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos (en diante unificados coas siglas «DESA») nos lugares públicos. O devandito marco legal está constituído hoxe polo Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización dos DEA fóra do ámbito sanitario, dictado ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16 da Constitución Española. .

De conformidade coa normativa básica estatal e tendo en conta a experiencia acumulada no uso de DEA na Comunidade Autónoma de Canarias tras a entrada en vigor do citado Decreto 225/2005, do 13 de decembro, o consenso entre os profesionais e a titulación superior de Coa conciencia da sociedade respecto do problema da morte súbita, considerouse necesario modificar determinados aspectos da súa regulación para tentar eliminar barreiras innecesarias e facilitar o acceso público á desfibrilación como medio para aumentar a supervivencia dunha parada cardíaca.

Ademais, é necesario que as distintas entidades públicas e privadas asuman a necesidade de instalar DEA naqueles lugares onde se optimice a relación custo-beneficio co fin de aumentar a supervivencia das persoas que poidan sufrir unha parada cardíaca, cumprindo o xa establecido. previstos no Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, sobre o fomento da instalación de DEA e as recomendacións do Comité de Enlace de Reanimación (ILCOR).

ILCOR é un comité internacional que reúne institucións mundiais con competencias en atención á parada cardíaca, o seu enfoque terapéutico e coidados críticos. Está formado por, entre outros, a American Heart Association (AHA), o European Resuscitation Council (ERC), o Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), o Australian Resuscitation Council, a Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC). e o Consello Latinoamericano de Resucitación (CLAR). Elabora, cunha periodicidade de catro anos, protocolos e pautas de tratamento baseados no consenso sobre a evidencia científica internacional máis relevante no ámbito da reanimación cardíaca de emerxencia.

Neste sentido, o artigo 5 do citado Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, de promoción dos DEA, determina que as Administracións sanitarias das comunidades autónomas promoverán e recomendarán a instalación de DEA de acordo coas indicacións ou recomendacións de organizacións internacionais, naqueles lugares onde se concentra ou transita un gran número de persoas. Así mesmo, as autoridades sanitarias das comunidades autónomas promoverán os mecanismos de coordinación adecuados con dispositivos como protección civil, bombeiros, policías locais e outros que sexan necesarios, para estender a instalación e uso dos DEA.

Por este motivo, e á vista da regulación contida no Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, citado, xunto coa experiencia acumulada no uso de DESA na Comunidade Autónoma de Canarias tras a entrada en vigor do citado O Decreto 225/2005, do 13 de decembro, considera necesario modificar determinados aspectos da súa regulación para tentar eliminar barreiras innecesarias e facilitar o acceso público á desfibrilación como medio para aumentar a supervivencia dunha parada cardíaca.

Este novo marco legal establece que as autoridades sanitarias das comunidades autónomas deberán autorizar a súa instalación segundo o procedemento por elas establecido, considerando como requisitos mínimos a notificación e rexistro da instalación de DEA, a necesidade de sinalizalos, o establecemento de normas. para o seu uso que inclúan a dotación de dispositivos para a conexión e activación inmediata dos servizos de emerxencia dispoñibles na Comunidade Autónoma, e o establecemento dun sistema para a posterior notificación do suceso ás autoridades sanitarias.

Na súa virtude, oídos os sectores afectados, por proposta do conselleiro de Sanidade en funcións, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Canarias e logo de deliberación do Goberno en funcións na súa reunión do día 18 de xuño de 2015. ,

 

TEÑO

Artigo único.-Aprobación do Regulamento.

 

Apróbase nos termos do anexo o Regulamento polo que se regula o uso de desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos (en diante DEA), situados fóra dos centros sanitarios, por parte dos socorristas, na Comunidade Autónoma de Canarias.

 

Disposición adicional primeira

Rexistros

 

En relación coa actividade regulada por este decreto créanse os seguintes rexistros:

 

 1. Rexistro das Instalacións de DEA situadas fóra dos centros de saúde, adscritas á Dirección do Servizo Canario de Saúde.
 2. Expediente de Formación para o Uso de DEA, adscrito á Escola de Sanidade e Servizos Sociais de Canarias (en diante ESSSCAN), que se dividirá en dúas seccións:

 

Sección I

Entidades de formación acreditadas para impartir cursos de formación

 

Esta Sección recollerá como mínimo os datos identificativos da entidade (nome e enderezo) e do seu titular, identificación e titulación do profesor ou profesores, data de concesión da acreditación e, se é o caso, data de renovación da mesma.

 

Sección II

Persoas acreditadas para utilizar dispositivos DESA

 

Conterá os datos de identificación persoal, as datas de expedición das acreditacións individuais de formación e as datas de renovación das mesmas.

 

Disposición adicional segunda

ficheiros de datos

 

A Dirección do Servizo Canario de Saúde será a encargada da xestión e actualización dos ficheiros de datos que sexan necesarios para a aplicación deste regulamento e que poidan crearse en virtude dunha orde da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, adoptaranse as medidas técnicas de organización e xestión necesarias para garantir a confidencialidade, seguridade e integridade dos datos, de conformidade co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

 

Disposición adicional terceira

Titulacións exentas da formación acreditativa

 

 1. Os licenciados ou licenciados en Medicina, os licenciados ou licenciados en Enfermaría e os técnicos en Emerxencias Sanitarias poderán utilizar o DESA sen necesidade de acreditar a formación prevista neste Decreto.

Así mesmo, considéranse acreditadas para o uso do DESA as persoas doutras comunidades autónomas ou doutros estados membros da Unión Europea que teñan recoñecida a formación necesaria para desempeñar funcións análogas no seu lugar de orixe, logo da declaración de equivalencia prevista na Disposición. primeiro transitorio

 1. Mediante Orde da Consellería con competencias en materia de sanidade poderán acordarse outros títulos ou certificacións profesionais que, polas ensinanzas incluídas no seu currículo, habiliten para o uso do DESA sen especificar a formación prevista neste Decreto.

 

Disposición adicional cuarta

Xeolocalización

 

Co fin de posibilitar a localización máis rápida do DESA máis próximo ao lugar da incidencia, promoverase a xeolocalización de todos os dispositivos en condicións correctas de uso, creando unha capa ou mapa coa súa xeoposición exacta, accesible aos servizos de emerxencia.

 

Disposición transitoria primeira

Cursos de formación

 

Para os efectos previstos nos artigos 5, 6 e 7 do Regulamento, admitiranse certificacións ou acreditacións de ter realizado ciclos formativos noutras comunidades autónomas ou outros estados membros da UE conforme á súa normativa ou normativa específica, sempre que a duración e contido incluír os mínimos establecidos no Regulamento e que se poida demostrar a súa equivalencia. A devandita avaliación da equivalencia en formación será realizada polo ESSSCAN.

 

Disposición transitoria segunda

Renovación de cursos

 

En todo caso, os cursos previstos na disposición transitoria anterior deberán renovarse cando a súa data de expedición sexa superior a tres anos anteriores á entrada en vigor deste Decreto.

 

Disposición transitoria terceira

Vixencia das acreditacións

 

As acreditacións xa concedidas ou expedidas segundo o disposto no Decreto 225/2005, do 13 de decembro, manterán a súa vixencia durante o período fixado ata a súa renovación, no cal serán de aplicación os novos prazos de vixencia que se aproban neste Decreto.

 

Disposición derrogatoria única

Derrogación normativa

 

Á entrada en vigor deste Decreto, o Decreto 225/2005, do 13 de decembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por parte dos socorristas, e cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan a este Decreto Territorial.

 

disposición derradeira primeira

desenvolvemento normativo

 

Autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e execución deste decreto. En concreto, a actualización e modificación dos cursos previstos no anexo 1, e a modificación dos restantes anexos regularanse por Orde departamental.

 

Disposición final segunda

entrada en vigor

 

Este Decreto entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no Boletín Oficial de Canarias.

 

Dado en Santa Cruz de Tenerife, o 18 de xuño de 2015.

 

PRESIDENTE

DO GOBERNO,

(en funcións),

Paulino Rivero Baute.

 

O CONSELLEIRO

DA SAÚDE

(en funcións),

Brígida Mendoza Betancor.

 

EXPOSICIÓN

 

NORMATIVA QUE REGULA O USO DE DESFIBRILADORES SE-

MIAUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA EXTERNA POLOS PRIMEIROS ENCUESTADOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS.

 

 Articulo 1

Obxecto e alcance

 

O presente Regulamento ten por obxecto regular o uso, fóra dos centros de saúde, de desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos (en diante DESA) por parte dos primeiros socorristas, en caso de parada cardíaca na Comunidade Autónoma de Canarias.

 

Articulo 2

Definicións

 

Para os efectos do presente regulamento, enténdese por:

Desfibrilador Externo Semiautomático (abreviado como “DESA”): o dispositivo médico que cumpre coa normativa aplicable, capaz de analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais e aconsellar ao operador que administre unha descarga eléctrica, co fin de tentar restablecer un ritmo viable. corazón con altos niveis de seguridade.

Desfibrilador externo automático: o dispositivo médico que cumpre coa normativa aplicable e que se diferencia do anterior en que, tras analizar o ritmo cardíaco e identificar as arritmias mortais, é o propio dispositivo o que toma a decisión de administrar unha descarga eléctrica. Para os efectos do presente Regulamento, tamén se incluirán baixo a abreviatura xenérica «DESA», sendolles de aplicación o disposto neste Regulamento.

Primeiro respondedor: aquela persoa que durante o exercicio dunha actividade profesional, voluntaria ou accidental, ten un contacto inicial co paciente, identifica a situación de emerxencia, avisa aos servizos de emerxencia extrahospitalarios e inicia as manobras de recuperación reanimación in situ. incluíndo a reanimación cardiopulmonar e a desfibrilación eléctrica.

Capacidade: ocupación pública máxima permitida pola normativa vixente en establecementos destinados á celebración ou práctica de espectáculos públicos ou actividades recreativas.

Afluencia diaria media: número medio de persoas que acoden diariamente a un determinado espazo ou lugar, obtendo dividindo a afluencia total anual de persoas nese espazo concreto entre o número de días que ese espazo concreto estivo a disposición do público nese ano.

Articulo 3

Requisitos de funcionamento

 

 1. Os DEA que se instalen conforme o disposto neste Regulamento deberán cumprir os requisitos establecidos en cada momento pola lexislación vixente en materia de produtos sanitarios.
 2. Os DEA deben instalarse e manterse nas condicións especificadas polo seu fabricante, de forma que manteñan a seguridade e as prestacións previstas durante todo o seu período de uso.

 

Articulo 4

Uso de desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos

 

 1. O DESA, no marco deste Decreto, será utilizado por todos aqueles que estean en posesión da correspondente acreditación recollida neste Regulamento.
 2. O uso de DEA implica, en todo caso, a obriga de contactar inmediatamente co Servizo de Urxencias Canario-SUC a través do teléfono único de emerxencias 1-1-2, co fin de garantir a continuidade asistencial e control médico sobre a persoa afectada.
 3. Naqueles casos nos que non estea presente ningunha persoa acreditada para utilizar o DESA, e excepcionalmente, calquera persoa que estea presente poderá utilizalo con fins terapéuticos e para aumentar as posibilidades de supervivencia, sempre que fose previamente autorizado pola extra- servizo de urxencias médicas hospitalarias (Servicio de Urxencias Canario-SUC) a través do teléfono único de emerxencias 1-1-2.

 

Articulo 5

Comunicación, mediante declaración responsable, da instalación de

desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos

 

 1. As persoas físicas ou xurídicas que desexen instalar un DESA en lugares de asistencia pública ou na súa propia residencia deberán comunicalo á Dirección do Servizo Canario de Saúde, mediante declaración responsable (que comprometa o asinante coa veracidade dos datos contidos no documento) que inclúa:

 

* IDENTIFICACIÓN DO TITULAR.

* LOCALIZACIÓN EXACTA DA DESA.

* DATOS DE IDENTIFICACIÓN DESA incluíndo marca, modelo, número de serie, Declaración de Conformidade do fabricante e Certificado de Organismo Notificado (expresados ​​a través dos seus correspondentes números de rexistro, informe e certificado) que acrediten o cumprimento de toda a normativa aplicable.

* IDENTIFICACIÓN DO PERSOAL ACREDITADO PARA O SEU USO [NIF e referencia datada]

ciente da acreditación de formación expedida ou visada pola ESSSCAN (ou entidade con funcións similares noutras comunidades autónomas)].

* No caso de vivendas particulares, respecto do INFORME FACULTATIVO, a data de

a súa expedición e o no do colexiado que a asina.

* A dispoñibilidade do dispositivo para a conexión e activación inmediata dos Servizos

emerxencias da Comunidade Autónoma de Canarias así como o sistema de notificación

despois de ocorrer o episodio ás autoridades sanitarias.

* Compromiso de cumprir cos requisitos esixidos para o correcto mantemento do DESA segundo a recomendación do fabricante así como os esixidos en canto ás acreditacións dos seus usuarios.

 

 1. O modelo de "Declaración Responsable" inclúese como Anexo 2, e está dispoñible na Sede Electrónica do Goberno de Canarias.
 2. Calquera modificación dos datos contidos na anterior documentación deberá ser comunicada á Dirección do Servizo Canario de Saúde no prazo dun mes desde que se produza e, en especial, a vontade de suspender o uso dun determinado DEA, así como a data de caducidade. . das acreditacións de formación do persoal responsable da súa utilización nos prazos recomendados polo fabricante. A omisión da comunicación destas circunstancias implicará ao titular as responsabilidades pertinentes.
 3. No caso de ser titulares de máis dun DESA, os seus participantes poderán incorporarse a todos eles de forma conxunta ou indistinta.

 

Articulo 6

Instalación, uso e mantemento de desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos

 

A instalación e o mantemento dos DESA tamén deben cumprir as seguintes normas:

 1. Estarán obrigadas as persoas físicas ou xurídicas responsables da xestión ou explotación dos seguintes espazos ou lugares:

* Estacións de transporte terrestre e intercambiadores en localidades de máis de 50.000 habitantes.

* Todos os aeroportos.

* Todos os portos comerciais.

* Hoteis con máis de 1.000 camas.

* Instalacións, centros, complexos deportivos públicos en localidades de máis de 50.000 habitantes e cunha afluencia media diaria de máis de 1.000 usuarios, tendo en conta todos os seus espazos dispoñibles e aqueles de menor ocupación que realicen terapias de rehabilitación. Quedan excluídas as instalacións de uso privado.

* Establecementos dependentes das administracións públicas de localidades de máis de 50.000 habitantes e cunha afluencia media diaria de máis de 1.000 usuarios, tendo en conta todos os seus espazos dispoñibles.

* Teatros, auditorios e salas de conferencias municipais con capacidade para máis de 1.000 persoas.

* Grandes establecementos comerciais e centros comerciais.

 

 1. Establécese a recomendación de ter un DESA nos seguintes lugares:

 

* Estacións de transporte terrestre e intercambiadores en localidades de máis de 20.000 habitantes.

* Instalacións, centros, complexos deportivos públicos ou privados cunha afluencia media diaria de máis de 500 persoas.

* Hoteis con entre 700 e 1.000 camas.

* Buques e avións de pasaxeiros que operan liñas interinsulares.

* Servizos de emerxencias non sanitarias que poden ser socorristas como bombeiros, policías locais e protección civil en localidades de máis de 20.000 habitantes.

* Centros educativos cunha afluencia media diaria de máis de 2.000 persoas.

 1. Nas entidades, institucións, empresas públicas ou privadas e comunidades de propietarios, colocarase en lugar visible e de cara ao público un cartel que indique a existencia e localización dun DESA, e disporase dunha sinalización suficiente para indicar a súa localización precisa e dirixir un usuario potencial del. Para tal fin, deberán utilizarse os modelos de sinalización especificados no anexo 3 deste regulamento.

No lugar onde se atopa o DESA, as súas normas de uso deberán estar instaladas de forma visible.

 1. Despois de cada uso do DESA, o responsable da instalación deberá achegar a ficha técnica (modelo anexo 24) e o rexistro eléctrico xerado polo DESA en formato pdf nas seguintes 4 horas. Para iso, deberás remitilos ao Servizo de Emerxencias Canarias (SUC), no seguinte enderezo de correo electrónico: SUC_DESA@gsccanarias.com.
 2. As persoas, organizacións, institucións, empresas públicas ou privadas que instalen un DESA no seu domicilio ou centro, serán as encargadas de garantir o mantemento e conservación dos equipamentos (segundo as indicacións do fabricante) e da sinalización que o acompaña para garantir a súa localización e uso; así como manter vixentes os certificados de acreditación dos usuarios rexistrados e o software dos equipos, actualizados segundo as recomendacións vixentes no momento da súa utilización.
 3. A responsabilidade do cumprimento do disposto nos apartados anteriores correspóndelle ao titular da entidade, empresa, establecemento ou servizo que dispoña dun DESA ou á persoa en cuxo domicilio estea instalado.

 

Articulo 7

Acreditación para o uso de desfibriladores semiautomáticos e

automático externo

 

 1. A Consellería de Sanidade competente, a través da ESSSCAN, acreditará para utilizar o DEA as persoas que realizaron os cursos de formación inicial en soporte vital básico e desfibrilación externa semiautomática previstos neste Regulamento. Para iso deberase cubrir o anexo 5.
 2. A acreditación terá unha validez de tres anos, debendo renovarse antes do seu vencemento mediante a superación da formación continua prevista no anexo 1 deste Regulamento.
 3. A non superación ou non participación deste curso de formación continua, en cada trienio correspondente, dará lugar á perda da acreditación.

 

Articulo 8

Centros de formación

 

 1. Só poderán impartir os cursos de formación as entidades públicas ou privadas acreditadas pola ESSSCAN, que terán a duración e o contido previstos no anexo 1 deste regulamento.

As entidades que impartan formación en desfibrilación deberán incluír nos seus Estatutos a súa dedicación á formación preferentemente sanitaria.

Calquera Centro ou Institución interesada en impartir cursos de formación inicial e continua poderá solicitar a acreditación da ESSSCAN, acreditando o cumprimento dos seguintes requisitos:

 1. a) Dispoñer dunha oferta mínima de material educativo en cada centro, para cada grupo de oito alumnos, que deberá estar formada polo menos por:

– Un profesor.

– Dous maniquíes de simulación que permiten a práctica de manobras básicas de soporte vital, incluíndo apertura das vías respiratorias, ventilación artificial (boca a boca, boca a nariz ou boca a máscara) e compresión torácica intermitente (denominada “masaxe cardíaca externa”). , así como o uso do desfibrilador externo semiautomático.

– Un maniquí de simulación pediátrica.

– Dúas máscaras para ventilación artificial.

– Un desfibrilador externo de adestramento semiautomático, debidamente homologado.

 1. b) Contar con profesorado acreditado pola ESSSCAN.
 2. c) Solicitar á ESSSCAN con dous meses de antelación respecto ao seu inicio, o Recoñecemento de Oficialidade das ensinanzas que pretenda impartir nesta materia, de acordo coa súa normativa.
 3. O ESSSCAN poderá subscribir convenios de colaboración con entidades e sociedades científicas dedicadas a esta materia que sexan membros do Consello Español de Reanimación, ou cos seus representantes rexionais en Canarias para a formación do profesorado.
 4. A acreditación dos Centros de Formación terá unha vixencia de tres anos, debendo renovarse no dito prazo cumprindo os requisitos establecidos nos apartados anteriores. A falta de renovación no prazo determinará a perda da acreditación para a impartición dos cursos de formación e reciclaxe a que se refire este regulamento.

Para solicitar a acreditación dos centros deberase cubrir o anexo 6.

 

Articulo 9

Comisión de vixilancia do uso de desfibriladores

 

A vixilancia do uso de desfibriladores externos semiautomáticos e automáticos por parte dos socorristas non sanitarios realizarase a través dun grupo de traballo específico, cuxa designación e composición corresponderá á Dirección do Servizo Canario de Saúde, e deberá incluír o seguinte funcións:

 

 1. a) Seguimento e avaliación da utilización de desfibriladores externos semiautomáticos por parte dos primeiros socorristas, para o que poderán solicitar información sobre os rexistros das actuacións realizadas para a súa posterior análise, comunicando calquera indicio ou desviación que poida dar lugar a sospeita da existencia de irregularidades ou funcionamento incorrecto dun ou varios dispositivos, incluída a súa desaparición ou perda de requisitos.
 2. b) Elaboración de liñas estratéxicas e prioridades para a utilización de desfibriladores externos semiautomáticos segundo os avances científicos na materia.
 3. c) Calquera outra función que lles sexa encomendada en relación co obxecto deste Regulamento.

 

Articulo 10

Inspección e control

 

A consellería competente en materia de sanidade inspeccionará os DEA instalados para garantir a correcta comunicación á autoridade sanitaria e o mantemento das condicións que orixinaron o seu rexistro, así como ás entidades de formación acreditadas, co fin de comprobar a súa adecuación dos mesmos. ás disposicións contidas neste Decreto.

 

Articulo 11

Infraccións e sancións

 

O incumprimento do disposto neste Regulamento dará lugar á correspondente responsabilidade administrativa nos termos contemplados na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, e na Lei 11/1994, do 26 de xullo, de Ordenación Sanitaria de Canarias, dando lugar á incoación do correspondente expediente sancionador, que se tramitará conforme aos principios xerais establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e demais normas aplicables ao sistema sancionador.

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Canarias

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Canarias instalamos desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Canarias. Póñase en contacto connosco en Canarias para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos de DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Canarias.