Normativa de desfibriladores na Rioxa

Decreto do Goberno da Rioxa sobre cardioprotección

Lexislación sobre desfibriladores externos na Rioxa

Normativa de desfibrilador La Rioja

 

Decreto 8/2019, do 3 de maio, polo que se regula a instalación e o uso de desfibriladores semiautomáticos externos fóra do ámbito sanitario na Comunidade Autónoma da Rioxa.

O artigo 9.5 do Estatuto de Autonomía da Rioxa, na súa redacción vixente, atribúe á Comunidade Autónoma da Rioxa a competencia para o desenvolvemento e execución lexislativa en materia de saúde e hixiene no marco da lexislación básica do Estado.

Foi a Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, como eixo vertebrador do Sistema Nacional de Saúde, a que regulaba todas as actuacións que permitan facer efectivo o dereito á protección da saúde e determinar a actuación xeral das Administracións Públicas para garantir a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

Tamén na Rioxa, unha vez asumidas as funcións e servizos sanitarios que foron transferidos polo Real decreto 1473/2001, do 27 de decembro, a Lei 2/2002, do 17 de abril, de Sanidade da Rioxa, determina os distintos niveis asistenciais entre cabe destacar o nivel de emerxencias e emerxencias sanitarias, un nivel altamente cualificado pola resposta inmediata á que o sistema sanitario debe opor en caso de emerxencia para evitar un desenlace fatal.

Dentro da máxima urxencia, as enfermidades cardiovasculares e sobre todo a parada cardíaca, polas súas fatales consecuencias, deben recibir unha resposta inmediata.

Desde hai anos, as organizacións científicas recomendan e fomentan políticas sanitarias dirixidas á atención temperá da parada cardíaca extrahospitalaria. Tal é o caso do International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), un comité que reúne ás principais organizacións científicas mundiais en materia de prevención e coidado da parada cardíaca e a morte súbita.

Outras recomendacións inclúen a implantación e desenvolvemento de programas de acceso público para a desfibrilación externa automática e semiautomática en ámbitos extrahospitalarios.

A actuación ante unha parada cardiorrespiratoria precisa dunha actuación integral entre os distintos participantes na cadea de supervivencia, sendo de especial relevancia a figura do primeiro respondedor, que é quen ten o contacto inicial co paciente, identifica a situación de parada cardiorrespiratoria e utiliza a desfibrilación inmediatamente, mentres chegan os equipos sanitarios de emerxencias extrahospitalarias.

Os avances no desenvolvemento tecnolóxico dos desfibriladores externos semiautomáticos permiten que sexan empregados con seguridade fóra dos espazos sanitarios por persoal alleo á profesión sanitaria, nun intento inicial de proporcionar a terapia máis eficaz o máis precoz posible e na actualidade seguros no tratamento de casos de súbita. morte cardíaca con ritmo cardíaco desactivable. Por iso, dado que se debe prestar atención, coa seguridade debida, pero tamén o antes posible, débese facilitar que a distribución e utilización dos desfibriladores externos semiautomáticos sexa o máis ampla posible e para toda a poboación, ata a chegada dos recursos sanitarios de urxencia. .

Todo o anterior levou, dadas as características sociais, xeográficas e sanitarias, á publicación do Decreto 48/2008, do 18 de xullo, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos polo persoal non sanitario na Comunidade Autónoma da Rioxa. BOR do 4 de agosto de 2008 e Corrección de erros BOR do 15 de outubro de 2008) e a súa modificación polo Decreto 140/2011, do 28 de outubro (BOR do 2 de novembro de 2011).

A nivel nacional, este marco legal estableceuse polo Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e os requisitos mínimos de seguridade e calidade para a utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario.

A prevención da morte súbita require a participación comunitaria na atención sanitaria urxente en cooperación cos servizos profesionais de urxencias e emerxencias. Por este motivo, recoméndase que aquelas entidades, empresas, establecementos ou servizos públicos ou privados onde reciban, transiten ou permanezan grandes concentracións de persoas se adhiran a esta prevención, tal e como recomendan os organismos científicos nacionais e internacionais.

Así mesmo, a asistencia á parada cardíaca é unha emerxencia e como tal pode implicar a chegada anticipada ao lugar do suceso de axentes dos servizos de emerxencia distintos dos sanitarios, como bombeiros, policía local e Protección Civil, polo que se considera conveniente que este persoal ter desfibriladores.

De acordo coa normativa básica estatal, tendo en conta que existe unha experiencia acumulada no uso de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos, existindo un alto grao de concienciación social sobre a problemática da morte súbita, o consenso entre os profesionais e o interese da administración sanitaria. Ao promover e facilitar o uso do desfibrilador externo semiautomático (DESA) fóra do ámbito sanitario, eliminando barreiras innecesarias e facilitando o acceso público á desfibrilación para aumentar a supervivencia dunha parada cardíaca, considerouse oportuno proceder á aprobación dunha nova norma que regula na Comunidade da Rioxa a instalación e uso do DESA fóra do ámbito sanitario.

O decreto regula a comunicación da instalación de desfibriladores semiautomáticos externos fóra do ámbito sanitario na Comunidade Autónoma da Rioxa, os procedementos para a acreditación da súa utilización por persoal non sanitario e para impartir formación para o seu uso e o tratamento de datos persoais en en relación cos devanditos procedementos tendo en conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes. e que derroga a Directiva 94/46/CE e demais normativa aplicable vixente nesta materia.

Así mesmo, regula o Rexistro de desfibriladores semiautomáticos externos da Rioxa e as súas Seccións como instrumento que permite coñecer os desfibriladores instalados fóra do ámbito sanitario e as persoas acreditadas para o seu uso así como impartir formación para o seu uso no ámbito territorial. da nosa Comunidade Autónoma, ademais de contribuír a garantir o adecuado exercicio da función de atención ás emerxencias e emerxencias sanitarias. Así mesmo, permítese a elaboración dun mapa xeográfico completo do despregamento dos desfibriladores que se instalan e a súa publicación co fin de mellorar a eficacia e eficiencia da resposta asistencial en caso de parada cardíaca.

Por todo isto, o Consello de Goberno, por proposta do conselleiro de Sanidade, de acordo co Consello Consultivo da Rioxa e logo de deliberación dos seus membros, na súa reunión celebrada o día 3 de maio de 2019, acorda aprobar o seguinte

 

Articulo 1

Obxecto

 

O obxecto deste decreto é:

 

DECRETO CAPÍTULO I

Disposición xeral

 

 • a) Regular a instalación e o uso, fóra de centros ou contornas de saúde, de desfibriladores semiautomáticos externos, en caso de parada cardíaca na Comunidade Autónoma da Rioxa, mediante unha atención inmediata.
 • b) Establecer os requisitos formativos, e o seu contido, para a utilización de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non sanitario, así como os requisitos das persoas ou entidades formadoras.

 

Articulo 2

Ámbito

 

 1. Este decreto será de aplicación a todas as persoas físicas ou xurídicas alleas ao ámbito sanitario situadas na Comunidade Autónoma da Rioxa, que teñan instalados un ou varios desfibriladores semiautomáticos externos, os vaian a instalar ou utilizalos, ou impartir formación para o seu uso.
 2. Quedan excluídos da aplicación deste decreto os centros, servizos e establecementos sanitarios suxeitos a autorización administrativa.

 

Articulo 3

Definicións

 

Para os efectos deste decreto, enténdese por:

 

 • a) Desfibrilador semiautomático externo, DESA: dispositivo médico que cumpre coa normativa aplicable, capaz de analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais que requiran desfibrilación e administrar, con intervención dunha persoa, unha descarga eléctrica para establecer o ritmo. cardíaca viable con altos niveis de seguridade. Para os efectos desta norma, o termo DEA equipárase a DEA (desfibrilador externo automático).
 • b) Persoal sanitario: calquera persoa cuxa profesión sanitaria titulada estea regulada pola Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias. Este persoal non precisará acreditación para utilizar o DESA.
 • c) Primeiro respondedor: persoa que teña contacto inicial co paciente, que identifique a situación de parada cardiorrespiratoria, avise a SOS Rioxa a través do 112, dispón a resposta sanitaria e inicie no lugar do suceso as manobras básicas de reanimación.

 

CAPÍTULO II

Instalación e requisitos

 

Articulo 4

Instalación e rexistro

 

 1. Calquera persoa física ou xurídica poderá instalar nas súas instalacións un ou varios desfibriladores semiautomáticos externos.
 2. Os interesados ​​na instalación dun DESA presentarán, de conformidade co artigo 9, con carácter previo á súa instalación, unha declaración responsable dirixida á Dirección Xeral competente para a Autorización dos centros sanitarios, na que consta:

 

 • a) Datos identificativos do titular: nome, NIF e enderezo da persoa física ou xurídica responsable e o seu representante.
 • b) Localización e descrición do lugar onde radica o DESA.
 • c) Datos de identificación do DEA: marca, modelo e número de serie do desfibrilador.
 • d) Identificación das persoas acreditadas para o uso do DESA: nome e DNI.
 • e) A dispoñibilidade dun número de teléfono para a comunicación co 112 e o resto do número mínimo que figura no anexo I.
 • f) Compromiso de cumprimento das instrucións do fabricante DESA en materia de mantemento e conservación e os requisitos para o seu funcionamento esixidos por este decreto.
 1. O modelo de declaración responsable inclúese como anexo II e estará dispoñible segundo o indicado no artigo 9.
 2. A declaración responsable permitiralle ao titular instalar o DESA no lugar sinalado desde o día da súa presentación, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que teña atribuídas a Consellería de Sanidade competente.
 3. A dirección xeral competente poderá requirir en calquera momento do titular da instalación DESA a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos establecidos neste decreto.
 4. A inexactitud, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se incorpore á declaración responsable, así como a non presentación á Dirección Xeral competente da declaración responsable ou da documentación xustificativa, determinará a imposibilidade de dispoñer do DESA desde o momento en que exista constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que puidesen derivarse.
 5. Calquera variación dos datos que figure na declaración responsable, así como a baixa do DESA, comunicarase á Dirección Xeral competente no prazo dun mes desde que se produza.
 6. A Dirección Xeral competente inscribirá o titular responsable do DEA instalado para o seu uso por persoal non sanitario no Rexistro de La Rioja de desfibriladores semiautomáticos externos, na Sección de desfibriladores semiautomáticos externos instalados para o seu uso por persoal non sanitario, de acordo co disposicións do capítulo VII.
 7. O titular da instalación DESA deberá garantir en todo momento a dispoñibilidade de persoal acreditado para o seu uso.

 

Articulo 5

Homologación, mantemento, sinalización e información

 

 1. Os desfibriladores semiautomáticos externos que se instalen deberán cumprir o establecido no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos sanitarios, levando o marcado CE que garante a súa conformidade cos requisitos esenciais que se derivan da súa aplicación.
 2. O propietario responsable do DEA instalado garantirá o seu mantemento e mantemento de acordo coas instrucións do fabricante do equipo.
 3. As persoas, organizacións ou empresas instalarán o DEA nun espazo visible para o público, debendo sinalarse de forma clara e sinxela a súa localización mediante a sinalización universal recomendada polo Comité Internacional de Coordinación de Reanimación (ILCOR). Dito emprazamento deberá estar debidamente identificado nos planos ou planos informativos do lugar, tanto na zona onde se sitúe o DESA como fóra do recinto. A carón do DESA exporase con claridade e visibilidade axeitada o teléfono de emerxencias 112 e as instrucións para o seu uso.

 

CAPÍTULO III

Uso e acreditación DESA

 

Articulo 6

Uso de DEA

 

 1. Os desfibriladores semiautomáticos externos poderán ser utilizados polo persoal sanitario e polas persoas que dispoñan do certificado acreditativo da formación regulada neste decreto.
 2. Naqueles casos nos que non estea presente ningunha persoa acreditada para utilizar o DESA, e excepcionalmente, calquera persoa que estea presente poderá utilizalo con fins terapéuticos e para aumentar as posibilidades de supervivencia, sempre que fose previamente autorizado polo Centro Coordinador. para Urxencias e Urxencias Sanitarias chamando ao teléfono único de emerxencias 112, mantendo en todo momento a supervisión do proceso por persoal sanitario.
 3. Calquera actuación do persoal sanitario ou non sanitario con DEA implica a obriga de poñerse inmediatamente en contacto co Centro Coordinador de Urxencias e Urxencias Sanitarias a través do número de teléfono 112, co fin de garantir o control médico da actuación e a continuidade asistencial da persoa atendida. .
 4. A persoa que utilice o DEA cubrirá unha folla de rexistro de uso de DEA cuxo modelo (modelo Utstein) figura como anexo III, que estará dispoñible segundo o indicado no artigo 9.
 5. O titular do DESA remitirá á Dirección Xeral competente en materia de Autorización dos centros sanitarios, de acordo co establecido no artigo 9, e ao Centro Coordinador de Emerxencias e Urxencias Sanitarias no prazo de 24 horas desde a súa utilización, unha copia da folla de rexistro do uso. de DESA, con independencia de que se entregue outro exemplar ao equipo sanitario que interveu no lugar.

 

Articulo 7

Acreditación de persoal non sanitario para a utilización de desfibriladores semiautomáticos externos

 

 1. As persoas que teñan superado un curso de formación conforme ao programa definido no anexo IV, e impartido por persoa ou entidade acreditada conforme o disposto no artigo 8, presentarán unha solicitude de acreditación para o uso do DESA ante a Dirección Xeral competente. para a autorización de centros de saúde segundo o establecido no artigo 9.
 2. O modelo de solicitude inclúese como anexo V e estará dispoñible segundo o indicado no artigo 9.
 3. A Dirección Xeral competente, logo de comprobada a documentación que se xunta á solicitude e a acta do curso achegada pola persoa ou entidade de formación, acreditará o uso do DESA ás persoas que cumpran os requisitos establecidos nesta norma mediante a expedición dun certificado. prazo máximo de tres meses, que se notificará segundo o indicado no artigo 9.2. O vencemento deste prazo sen ter notificado o certificado, lexitima o interesado a entender estimada a súa solicitude.
 4. A dirección xeral competente inscribirá as persoas acreditadas no Rexistro de desfibriladores externos semiautomáticos da Rioxa, na Sección de persoas acreditadas para o uso de desfibriladores externos semiautomáticos, de conformidade co disposto no capítulo VII.
 5. A acreditación para o uso do DESA terá validez indefinida.

 

CAPÍTULO IV

Acreditación para impartir formación para o uso de DESA

 

Articulo 8

Acreditación de persoas ou entidades de formación

 

 1. Os programas de formación dirixidos a persoas para a utilización de desfibriladores semiautomáticos externos poderán ser impartidos por persoas ou entidades dependentes da consellería competente en materia de sanidade así como por persoas físicas ou xurídicas acreditadas pola mesma. Esta formación debe impartirse sempre de forma presencial.
 2. As persoas físicas ou xurídicas interesadas en impartir programas de formación a persoas para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos deberán contar con acreditación previa. Para iso, presentarán unha solicitude dirixida á Dirección Xeral competente en materia de Autorización de centros sanitarios xunto cunha memoria xustificativa, segundo o previsto no artigo 9, na que conste que dispoñen dos seguintes medios:
 • a) Un programa do curso cuxo contido mínimo estea adaptado ás materias e bloques temáticos descritos no anexo IV.
 • b) Un equipo docente formado por monitores e instrutores de soporte vital con certificado de formación en vigor expedido por entidades e sociedades científicas de recoñecido prestixio nacional e internacional con competencias nesta materia, como a American Heart Society (AHA) e o European Resuscitation Council. (ERC).
 • c) O material didáctico, bibliográfico e audiovisual adecuado.
 • d) Locales adecuados, debidamente ventilados e con luz suficiente, e que manteñan unha proporción razoable entre o espazo dispoñible e o número de alumnos.
 1. O modelo de solicitude inclúese como anexo VI e estará dispoñible segundo o indicado no artigo 9.
 2. Vista a documentación presentada, e comprobado o cumprimento dos requisitos esixidos, a dirección xeral competente ditará a resolución de acreditación para impartir formación para a utilización de desfibriladores externos semiautomáticos no prazo máximo de tres meses, e notificarao segundo o indicado no artigo 9.2. . O vencemento deste prazo sen ter notificado resolución expresa, lexitima as persoas interesadas a entender estimada a súa solicitude.
 3. No prazo de 15 días desde a finalización de cada curso, as persoas físicas ou xurídicas que impartan cursos de formación remitirán á Dirección Xeral competente a relación de persoas que superaron as probas de avaliación para a expedición do correspondente certificado.
 4. A acreditación da persoa ou entidade formadora terá unha validez indefinida, debendo manter os requisitos para a súa acreditación e comunicar inmediatamente os cambios que se produzan. A dirección xeral competente poderá exercer en calquera momento as funcións de inspección e control para verificar o cumprimento dos requisitos expresados ​​no apartado 2.
 5. A acreditación da persoa ou entidade formadora quedará sen efecto e poderá ser revogada de oficio pola Administración, logo de tramitación do procedemento correspondente con audiencia da persoa ou entidade interesada, sen dereito a indemnización algunha, se verificase que se cumpre os requisitos esixidos. non se cumpriron os requisitos establecidos nesta norma.
 6. A Dirección Xeral competente inscribirá as persoas ou entidades de formación acreditadas no Rexistro de desfibriladores externos semiautomáticos da Rioxa, na Sección de persoas ou entidades acreditadas para impartir formación para a utilización de desfibriladores externos semiautomáticos, de conformidade co disposto no capítulo VII. .

 

CAPÍTULO V

Presentación de documentación e notificacións

 

Articulo 9

Presentación de documentación e notificacións

 

 1. A declaración responsable da instalación do DESA, a folla de rexistro do seu uso e as solicitudes de acreditación para o seu uso e para impartir formación para o seu uso:

 

 • a) Estarán dispoñibles na Dirección Xeral competente en materia de Autorización de centros sanitarios, no Servizo de Atención ao Cidadán ou na sede electrónica da Xunta de Galicia.larioja.org), no apartado Sede Electrónica, na área temática de Saúde.
 • b) Presentarase o seguinte:

 

 1. No caso de persoas obrigadas a relacionarse electronicamente coa Administración de conformidade co artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no Servizo Electrónico. Sección de Oficina, na área temática de Saúde.
 2. Cando se trate de persoas non obrigadas a relacionarse telemáticamente coa Administración segundo o artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ben presencialmente na Dirección Xeral competente para a Autorización de centros sanitarios ou en calquera dos lugares sinalados no artigo 6. do Decreto 58/2004, do 29 de outubro, polo que se regula o Rexistro no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma da Rioxa e dos seus organismos autónomos e no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
 3. As notificacións aos interesados ​​realizaranse conforme o disposto nos artigos 40 a 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

 

CAPÍTULO VI

Tratamento de datos persoais

 

Articulo 10

Tratamento de datos persoais

 

 1. A Consellería de Sanidade competente, a través da Dirección Xeral con funcións en Autorización de centros sanitarios, adoptará as medidas necesarias para a protección de datos persoais de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello. , do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal e á libre circulación destes e pola que se derroga a Directiva 95/46/CE e demais normativa que se refire á materia e na vixente normativa estatal sobre protección de datos.
 2. O tratamento dos datos persoais das persoas que teñan instalado un desfibrilador semiautomático externo ou que estean acreditados para o seu uso ou para impartir formación para o seu uso realizarase a través do Rexistro de desfibriladores semiautomáticos externos da Rioxa que se regula no capítulo VII.
 3. Os datos persoais recollidos dos interesados ​​conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento da finalidade para a que foron recollidos e ata a comunicación ou resolución de baixa do DESA, a comunicación do cesamento da actividade formativa ou a resolución de revogación. de Acreditación para impartir formación, se é o caso. Así mesmo, gardarase o tempo necesario para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar, sendo de aplicación o disposto na normativa autonómica en materia de arquivos e patrimonio documental.

 

CAPÍTULO VII

Rexistro de Desfibriladores Semiautomáticos Externos da Rioxa

 

Articulo 11

Natureza e finalidade

 

 1. Créase o Rexistro de Desfibriladores Semiautomáticos Externos da Rioxa (REDESA), de carácter administrativo, adscrito á Consellería de Sanidade, á Dirección Xeral competente en materia de Autorización de centros sanitarios, que será responsable da súa custodia, xestión e actualización.
 2. Os datos que estean rexistrados en REDESA obteranse da declaración responsable da instalación do DESA e das solicitudes de acreditación para o seu uso ou para impartir formación para o seu uso e das correspondentes acreditacións.

 

Articulo 12

obxecto e estrutura

 

 1. REDESA dividirase nas seguintes Seccións: Sección de desfibriladores externos semiautomáticos instalados para uso por persoal non sanitario, Sección de persoas acreditadas para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos e Sección de persoas acreditadas para impartir formación para o uso de desfibriladores externos semiautomáticos.
 2. Na Sección de desfibriladores semiautomáticos externos instalados para o seu uso por persoal non sanitario, persoas físicas e xurídicas que teñan declarado ante a Dirección Xeral competente para a Autorización de centros sanitarios a instalación dun desfibrilador para o seu uso por persoal non sanitario na Rioxa. .
 3. Na Sección de Persoas acreditadas para o uso de desfibriladores externos semiautomáticos inscribiranse as persoas físicas acreditadas pola Dirección Xeral competente para o uso de desfibriladores externos semiautomáticos na Rioxa.
 4. Na Sección de persoas ou entidades acreditadas para impartir formación para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos inscribiranse as persoas físicas e xurídicas acreditadas pola Dirección Xeral competente para impartir formación para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos na Rioxa.

 

Articulo 13

Contido e acceso

 

 1. A inscrición na REDESA conterá:
 • a) Datos identificativos: DNI ou NIF. Nome e apelidos. Nome da empresa. Enderezo. Teléfono.
 • b) Datos relacionados coa acreditación: Data de expedición pola Dirección Xeral competente en Autorización de centros sanitarios.
 • c) Outro tipo de datos: académicos e profesionais.
 • d) Sistema de tratamento: Mixto.
 1. O dereito de acceso ao rexistro exercerase de conformidade co disposto na Lei 3/2014, do 11 de setembro, de Transparencia e Bo Goberno da Rioxa.

 

Articulo 14

Transferencia de datos

 

 1. A Dirección Xeral competente en materia de Autorización dos centros sanitarios cederá ao Centro de Coordinación de Emerxencias e Emerxencias Sanitarias do Servizo Rioxano de Saúde os seguintes datos:
 • a) Nome, localización e teléfono do titular das instalacións da Rioxa que declarou dispor de desfibriladores semiautomáticos externos para uso por persoal non sanitario.
 • b) Nome, apelidos e DNI das persoas acreditadas na Rioxa para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos e data de caducidade da acreditación.
 1. A Dirección Xeral competente trasladará ao Servizo de Saúde da Rioxa, para a súa publicación na páxina web do devandito organismo, os datos relativos á localización dos desfibriladores semiautomáticos externos na Rioxa.
 2. A Dirección Xeral competente informará á poboación sobre que persoas físicas ou xurídicas están acreditadas para impartir cursos de formación para o manexo de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non sanitario.

 

Articulo 15

Vixencia, modificación e cancelación

 

 1. A inscrición en REDESA terá carácter indefinido sempre que se manteñan as condicións que a orixinaron.
 2. O titular do DEA instalado comunicará as modificacións dos datos rexistrados no apartado correspondente da REDESA á Dirección Xeral competente en Autorización de centros sanitarios no prazo establecido no artigo 4.7.

A persoa acreditada para impartir formación para o uso do DEA comunicará inmediatamente as modificacións conforme o disposto no artigo 8.6.

 1. A cancelación da inscrición producirase por resolución do órgano competente en autorización de centros de saúde:
 • a) De oficio: cando o titular responsable do DESA instalado ou a persoa acreditada para impartir formación para o seu uso deixen de cumprir os requisitos establecidos neste decreto.
 • b) Por petición de parte: comunicación previa da baixa do DESA por parte do seu titular ou do cesamento da actividade formativa por parte da persoa acreditada.

 

CAPÍTULO VIII

Suxeitos responsables do uso de desfibriladores semiautomáticos externos, inspección e control

 

Articulo 16

Suxeitos responsables

 

A responsabilidade da localización, o correcto funcionamento e a formación das persoas que utilicen os desfibriladores semiautomáticos externos será do titular indicado no artigo 4.2 a).

 

Articulo 17

Inspección e control

 

A Dirección Xeral competente en Autorización de centros sanitarios exercerá as funcións de inspección e control de todas as instalacións e actividades que estean relacionadas coa aplicación deste decreto. En particular, serán obxecto de inspección e control:

 • a) Que as persoas físicas e xurídicas que teñan instalado un DESA cumpran coas obrigas e requisitos establecidos nesta norma.
 • b) Que as persoas e entidades acreditadas para impartir formación para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos cumpran os requisitos desta norma.

 

Articulo 18

Réxime sancionador

 

 1. Considéranse infraccións en materia de saúde aquelas condutas contrarias ao establecido neste regulamento, segundo o previsto no título XI da Lei 2/2002, do 17 de abril, de saúde da Rioxa, así como no título I, capítulo VI. artigo 32 e seguintes da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
 2. No caso de avisos falsos e inadecuada mobilización de servizos aplicarase o réxime sancionador establecido na Lei 1/2011, do 7 de febreiro, de Protección Civil e Atención ás Emerxencias da Rioxa.

 

Disposición adicional primeira

Fomento da instalación de desfibriladores externos semiautomáticos

 

 1. A Consellería de Sanidade competente recomendará a instalación na Comunidade Autónoma da Rioxa de polo menos un desfibrilador semiautomático externo en todos os establecementos nos que se reciban, transiten ou permanezan grandes concentracións de persoas, tales como:
 • a) Estacións de aeroportos, ferrocarril e autobuses.
 • b) Grandes establecementos comerciais e centros comerciais.
 • c) Estadios, polideportivos, recintos de espectáculos, salas de conferencias, eventos ou exposicións, ximnasios, centros educativos e empresas.
 • d) Hoteis.
 • e) Institucións e organismos públicos.
 1. Tamén recomendará que os servizos de emerxencia, como bombeiros, policía local e Protección Civil, dispoñan de DEA para ser utilizados polo seu persoal de emerxencias non médico.

 

Disposición adicional segunda

Autorizacións doutra Administración Pública

 

No ámbito da Comunidade Autónoma da Rioxa terán a condición de persoas acreditadas para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos todas aquelas persoas que acrediten estar autorizadas por outra Administración pública. Nestes casos, a inscrición en REDESA, na Sección de persoas acreditadas para o uso de desfibriladores semiautomáticos externos, realizarase en calquera momento a petición do interesado.

 

Disposición adicional terceira

Formularios de solicitude normalizados

 

A Consellería de Sanidade competente poderá establecer modelos normalizados de aplicación en función do número de procedementos que se inicien en aplicación desta norma.

 

Disposición adicional cuarta

Rexistros administrativos existentes

 

As anotacións de cada un dos rexistros creados mediante o Decreto 48/2008, do 18 de xullo, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non sanitario na Comunidade Autónoma da Rioxa, constituiranse de oficio en anotacións de as seccións correspondentes de REDESA creadas neste decreto.

Disposición transitoria única. Regularización de expedientes.

 1. As autorizacións concedidas ao abeiro do Decreto 48/2008, do 18 de xullo, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por persoal non sanitario na Comunidade Autónoma da Rioxa manterán a súa vixencia para os efectos do disposto neste decreto.
 2. Os procedementos iniciados antes da entrada en vigor desta norma rexeranse e resolveranse de acordo coa normativa vixente no momento da súa iniciación.

Non obstante, unha vez que entre en vigor este decreto, se as súas disposicións son máis favorables ao interesado, serán de aplicación.

 

Disposición derrogatoria única

Derrogación normativa

 

Queda derrogado o Decreto 48/2008, do 18 de xullo, polo que se regula o uso de desfibriladores semiautomáticos externos por parte do persoal non sanitario na Comunidade Autónoma da Rioxa.

 

disposición derradeira primeira

Autorización regulamentaria

 

O titular da consellería competente en materia de sanidade poderá ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e execución deste decreto, así como as necesarias para a adaptación do contido dos anexos.

 

Disposición final segunda

entrada en vigor

 

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Rioxa.

Logroño a 5 de maio de 2019.

 

O presidente, José Ignacio Ceniceros González.

 

A conselleira de Sanidade, María Martín Díez de Baldeón.

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA na Rioxa

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus La Rioja realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección na Rioxa. Póñase en contacto connosco na Rioxa para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos de DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos na Rioxa.