Normativa de desfibriladores en Aragón

Decreto do Goberno de Aragón sobre cardioprotección

Decreto sobre desfibriladores DEA DESA en Aragón

Normativa de desfibrilador de Aragón

 

DECRETO 30/2019, do 12 de febreiro, do Goberno de Aragón, polo que se regula o uso de desfibriladores automáticos externos fóra do ámbito sanitario.

A Constitución Española, no seu artigo 43, recoñece o dereito á protección da saúde e declara que é competencia dos poderes públicos organizar e protexer a saúde pública, mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios. Así mesmo, o artigo 14 do Estatuto de Autonomía de Aragón recolle o dereito á saúde dos aragoneses e aragonesas.

Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, Lei básica, nos seus artigos 1.1. e 6.4, establece a regulación xeral das actuacións que permitan facer efectivo o dereito á protección da saúde e orienta as actuacións das Administracións Públicas Sanitarias para garantir, incluída a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

O Estatuto de Autonomía de Aragón, no artigo 71.55.a, atribúe á Comunidade Autónoma de Aragón a competencia exclusiva en materia de saúde e hixiene. Así mesmo, o dito texto estatutario recoñece no artigo 77.1.a a competencia para executar a lexislación xeral do Estado en materia de xestión da asistencia sanitaria da Seguridade Social, de conformidade co disposto no artigo 149.1.17.a da Constitución Española. No exercicio destas competencias, os Xulgados de Aragón aprobaron a Lei 6/2002, do 15 de abril, de Sanidade de Aragón, cuxo artigo 1 sinala que a súa finalidade é a regulación xeral de todas as actuacións que permitan facer posible o dereito á saúde. protección, recoñecendo, no seu artigo 4, o dereito dos cidadáns a unha atención sanitaria adecuada ás necesidades individuais e colectivas.

Posteriormente, o Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, estableceu, con base na competencia exclusiva en materia de bases e coordinación xeral da saúde atribuída ao Estado no artigo 149.1.16.a da Constitución Española, as condicións e mínimos de seguridade e requisitos de calidade no uso de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos (DESA).

En desenvolvemento da competencia outorgada con carácter xeral pola LSA, promulgouse o Decreto 229/2006, do 21 de novembro, modificado polo Decreto 54/2008, do 1 de abril, ambos do Goberno de Aragón, polo que se regula o uso de desfibriladores externos por parte -Persoal Médico ou de Enfermaría en establecementos non sanitarios alleos ao ámbito sanitario.

O réxime exposto pasou a verse reforzado pola Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, transposta no noso país mediante a Lei 17/2009, do 23 de novembro. , sobre o libre acceso ás actividades e aos servizos, establece unha serie de disposicións para facilitar o exercicio da liberdade de establecemento dos prestadores de servizos e a libre circulación de servizos e o principio xeral de non suxeición a un réxime de autorización para o acceso a unha actividade de servizos. e o seu exercicio, substituíndoo, salvo casos excepcionais, por un réxime responsable de comunicación ou declaración, para facilitar o control da actividade.

No ámbito da nosa Comunidade Autónoma, a efectividade das medidas da Lei 17/2009, do 23 de novembro, realízase mediante o Decreto-Lei 1/2010, do 27 de abril, polo que se modifican diversas leis da Comunidade Autónoma de Aragón para o transposición da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, que no seu artigo 11 modifica a Lei de saúde de Aragón, dándolle nova redacción ao seu artigo 36. b), que recomenda que os requisitos das autorizacións sanitarias, así como as obrigas rexistrais, cumpran con determinados requisitos, sendo o máis salientable que o réxime (autorización ou rexistro) establecido sexa o instrumento adecuado para garantir a consecución do obxectivo de protección. saúde pública.

Os trámites contidos neste Decreto terán carácter “electrónico”. A este respecto, o artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que as persoas físicas poderán optar en calquera momento, se se comunican coas Administracións Públicas para o exercicio dos seus dereitos e obrigas mediante medios electrónicos ou non. O medio elixido pola persoa para comunicarse coas Administracións Públicas poderá ser modificado por esa persoa en calquera momento. En todo caso, as persoas xurídicas estarán obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para realizar calquera trámite dun procedemento administrativo.

A asistencia sanitaria en caso de emerxencia, cando existe un perigo vital ou risco de secuelas graves e irreversibles para o paciente, constitúe o máximo expoñente da eficacia na acción asistencial se permite actuar no menor tempo posible e con altos niveis de calidade e eficacia. A parada cardiorrespiratoria por fibrilación ventricular é vista como unha situación singular, na que o obxectivo é recuperar a vida, evitando ou minimizando as secuelas nunha loita por gañar minutos: por cada minuto de atraso na aplicación da desfibrilación pérdese un 10. % esperanza de supervivencia.

Recentemente, o Decreto 63/2017, do 25 de abril, do Goberno de Aragón, polo que se regula a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas ocasionais e extraordinarias e se regulan medidas para mellorar a convivencia na celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas en establecementos públicos e en espazos abertos ao público, establece, no seu artigo 17, que os establecementos públicos con capacidade superior a 500 persoas que se utilicen para a realización de actividades recreativas ou espectáculos públicos deberán dispor dun desfibrilador externo automático/semiautomático (DESA) para o seu uso conforme a coa lexislación vixente.

A experiencia acumulada dende a aprobación do Decreto 229/2006, do 21 de novembro, así como as novidades introducidas na normativa estatal e autonómica, o avance do coñecemento científico, a concienciación da sociedade co problema da morte por parada cardíaca e o interese da sociedade e da Administración na promoción e facilitación da instalación e uso correcto destes dispositivos son motivos suficientes para revisar a normativa vixente en Aragón e abordar a regulación do acceso público aos desfibriladores e o seu uso por parte do persoal non sanitario nin de enfermería, co fin de adaptalo á lexislación vixente e dar unha cobertura eficaz e ampla aos requisitos de uso destes dispositivos que impoñan as situacións de emerxencia, favorecendo a dispoñibilidade de desfibriladores no maior número de lugares con alta concentración de persoas.

Na elaboración deste decreto tivéronse en conta os principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, e realizáronse como trámites esenciais a consulta pública previa, audiencia e información pública e emisión de informes preceptivos. Secretaría Xeral Técnica do Departamento de Sanidade e da Dirección Xeral de Servizos Xurídicos e ditame preceptivo do Consello Consultivo de Aragón.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Sanidade, de acordo co Consello Consultivo de Aragón e logo de deliberación do Goberno de Aragón, na súa reunión do día 12 de febreiro de 2019.

 

TEÑO:

 

CAPÍTULO I

Disposición xeral

 

Articulo 1

Obxecto

 

Este decreto ten por obxecto regular:

 

 • a) Os requisitos para a instalación fóra do ámbito sanitario de desfibriladores externos automatizados (en diante, DEA), por parte das entidades públicas e privadas para facer fronte ás paradas respiratorias que poidan producirse no seu ámbito de actuación. Quedan excluídas da aplicación deste Decreto as DEA no domicilio e/ou de uso privado ou persoal.
 • b) O procedemento de comunicación da instalación e dispoñibilidade de DEA por parte de entidades públicas e privadas alleas ao ámbito sanitario e que conformarán o mapa comarcal de localización de desfibriladores fóra do ámbito sanitario de Aragón.
 • c) Os requisitos para a utilización de DEA fóra do ámbito sanitario e os requisitos básicos e de formación continua que deben cumprir as persoas autorizadas para o seu uso.
 • d) O procedemento de acreditación das entidades de formación, públicas e privadas, para impartir a formación que posibilite o uso e xestión do DEA, así como os requisitos materiais para a formación e os requisitos do persoal instrutor.
 • e) O funcionamento e actualización dos seguintes rexistros:
  1.Rexistro de entidades acreditadas en Aragón para impartir formación sobre o uso de desfibriladores automáticos.
  2. Rexistro de desfibriladores situados fóra da área sanitaria que conformará o mapa comarcal de localización de desfibriladores fóra da área sanitaria de Aragón.

 

Articulo 2

Área de aplicación

 

 1. Este Decreto será de aplicación no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Aragón.
 2. O ámbito non sanitario de localización dos DEA inclúe entidades, empresas, establecementos, servizos ou espazos, tanto de titularidade pública como privada, onde residen, viaxan, traballan ou se hospedan un número importante de persoas. Así mesmo, incluirá os DEA situados en vehículos de transporte non sanitario e unidades móbiles de empresas ou entidades radicadas en Aragón.

 

Articulo 3

Definicións

 

Para os efectos deste decreto, enténdese por:

 • a) Desfibrilador externo automatizado: aquel equipamento técnico homologado para o seu uso segundo a lexislación vixente que, aplicado no peito do paciente, sexa capaz de analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais que requiran desfibrilación e informar cando sexa necesario administrar un desfibrilador. descarga eléctrica e, no seu caso, administrala, co fin de restablecer un ritmo cardíaco viable, con altos niveis de seguridade. Cando a administración da descarga é recomendada polo dispositivo e é a acción humana a que, ao premer un botón, realiza a devandita descarga, denomínase desfibrilador externo semiautomático (DESA). Cando este dispositivo non require acción humana para administrar a descarga, denomínase desfibrilador externo automático (DEA). As referencias neste Decreto aos desfibriladores externos automáticos, tanto semiautomáticos como automáticos, formúlanse xenericamente como desfibriladores e empregarase o acrónimo DEA.
 • b) Persoal competente: persoal coa formación e formación suficientes para o uso do DEA, segundo o establecido neste Decreto.
 • c) Persoa interventora: Persoa que fai uso dun DEA fóra do ámbito sanitario.
 • d) Entidade de Formación Acreditada: entidade con personalidade xurídica ou persoa física dedicada á formación en manobras básicas de reanimación e no uso de DEA, que posúa a acreditación requirida.
 • e) Persoal instrutor: persoas que acrediten formación como instrutor avalada por sociedades científicas de recoñecido prestixio. A formación como instrutor debe estar actualizada e acreditada de acordo coas últimas recomendacións actuais do International Liaison Committee on Resuscitation (The International Liaison Committee on Resuscitation-ILCOR) e do European Resuscitation Council (ERC), en diante ILCOR-CKD. .
 • f) Destinatarios da formación: calquera persoa, traballador, profesional ou voluntario que no desenvolvemento das súas tarefas. poden coñecer pacientes en situación de parada cardiorrespiratoria e cidadáns que desexen adquirir competencias na práctica da reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico (SVB) e manexo de DEA.

CAPÍTULO II

Instalación de desfibriladores

 

Articulo 4

Recomendacións e obrigas sobre a instalación de desfibriladores

 

 1. A Consellería competente en materia de saúde promoverá a instalación de DEA, de acordo coas indicacións ou recomendacións dos organismos internacionais, nos lugares onde se concentre ou transite un número importante de persoas.
 2. En xeral, recoméndase a instalación dun DEA en todos aqueles espazos e establecementos, públicos ou privados, onde transiten ou permanezan grandes concentracións de persoas.
 3. Sen prexuízo da obriga de instalar DEA cando así o estableza unha disposición legal, será preceptivo que exista DEA nos espazos ou lugares que se relacionan no anexo V deste Decreto. A consellería competente en materia sanitaria poderá estender a preceptiva instalación de DEA fóra do ámbito sanitario a outros lugares públicos ou privados mediante o desenvolvemento regulamentario correspondente, en aplicación do disposto na disposición derradeira segunda deste decreto.
 4. A instalación dun ou varios DEA, xa sexan realizados con carácter voluntario ou obrigatorio, suporá a aplicación do disposto neste Decreto en materia de comunicación, dotación complementaria e formación do persoal autorizado para o seu uso.
 5. Así mesmo, a Consellería competente en materia sanitaria promoverá os mecanismos de coordinación adecuados con dispositivos como protección civil, bombeiros, Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e outros que sexan necesarios para estender a instalación e uso dos DEA.
 6. En caso de emerxencia, se non hai persoal capacitado dispoñible para o uso do DEA, calquera cidadán poderá utilizar calquera dispositivo da rede DEA, seguindo as instrucións dos servizos de emerxencia, independentemente da localización e titularidade ou titularidade do dispositivo.os aparellos.

 

Articulo 5

Requisitos de instalación do desfibrilador

 

 1. A instalación dun DEA nun espazo público ou en calquera entidade, empresa, establecemento ou servizo, axustarase ao disposto no artigo 3 do Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade en a utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos sanitarios, así como no disposto neste decreto e no resto da normativa que resulte de aplicación.
 2. Antes da posta en funcionamento do DEA, as entidades ou particulares públicos ou privados comunicarán a instalación e dispoñibilidade destes dispositivos, segundo o anexo IA, á Consellería competente en materia de sanidade, presentando xunto coa comunicación a documentación que se sinala no documento.Anexo IB , en canto ao correcto mantemento, bo estado de uso e sinalización do aparello, que contará co material complementario exixido no anexo IC deste Decreto e garantirase a dispoñibilidade, en horario comercial, de polo menos unha persoa competente para o uso do dispositivo, agás no caso de dispositivos situados na vía pública.
 3. Se a comunicación ou documentación presentada non reúne os requisitos sinalados neste artigo, requirirase o interesado para que corrixa as deficiencias detectadas, con indicación de que, de non facelo así, se considerará como non comunicada e non se incluirá. no mapa rexional localización de desfibriladores fóra da área sanitaria de Aragón.
 4. En todo o non previsto nos apartados anteriores aplicarase o disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

CAPÍTULO III

Obrigas e responsabilidades

 

Articulo 6

Responsabilidade do desfibrilador

 

 1. A responsabilidade da DEA recae sobre os titulares do centro, entidade, empresa, establecemento, servizo ou local onde estean situados, mesmo no caso de aluguer, aluguer ou cesión de uso dos aparellos. A dita responsabilidade inclúe os aspectos recollidos neste artigo e no seguinte.
 2. Os responsables teñen a obriga de garantir o mantemento, conservación e correcto estado de funcionamento dos aparellos, de comunicar a súa instalación e de cumprir todas as demais obrigas establecidas neste Decreto.
 3. No caso de aparellos DEA situados na vía pública, os responsables non estarán obrigados a contar con persoas capacitadas para o seu uso. Tampouco estarán obrigados a manter os aparellos en permanente custodia e vixilancia, aínda que adoptarán as medidas de protección necesarias para evitar o seu deterioro ou manipulación, mantendo sempre en perfectas condicións de uso.

 

Articulo 7

Obrigas dos responsables

 

1. As entidades, empresas, establecementos, servizos ou espazos, tanto públicos como privados, que teñan un ou varios DEA, terán as seguintes obrigas:

a) Obriga de comunicación:

 • Comunicarlle á Consellería competente en materia de Sanidade a dispoñibilidade dun ou varios DEA nas súas instalacións, espazos ou dependencias.
 • Comunicar calquera variación con respecto á comunicación inicial, en canto a baixas e altas de aparellos ou cambio substancial de localización.

b) Obrigas das instalacións:

 • Situar o DEA nun lugar accesible con espazo suficiente para o seu uso.
 • Contar coa dotación material mínima determinada no punto 1 do anexo IC deste Decreto.
 • Sinalar a existencia da DEA nas súas dependencias nas condicións de sinalización que se recollen no punto 2 do anexo IC deste Decreto.
 • Realizar a adecuada inspección e mantemento dos aparellos dispoñibles, seguindo as indicacións do fabricante, para que o DEA e os seus accesorios estean en perfecto estado de uso. Será obrigatorio dispor dun rexistro de control, integrado polos responsables do centro, entidade, empresa, establecemento, servizo ou local ou persoal en quen se delegue, da revisión mensual do estado de servizo do dispositivo e caducidade. dos seus parches, dependendo dos indicadores de cada dispositivo. Este rexistro conterá como mínimo: data de revisión, responsable e resultado da revisión.
 • Adoptar as medidas necesarias para a protección e conservación dos equipamentos, evitando o seu deterioro ou manipulación, manténdose sempre en perfectas condicións de uso.
 • Dispoñer dun protocolo de actuación en caso de emerxencia que garanta a conexión e activación inmediata dos servizos de emerxencias de Aragón. Este protocolo esquemático e plasmado nun algoritmo colocarase en forma de cartel xunto ao DEA, para que sexa visible e sirva de guía de actuación.

c) Obrigas formativas: Consistirán na formación e renovación da formación das persoas que vaian utilizar os DEA ao seu alcance a través de entidades de formación acreditadas en Aragón nos prazos sinalados nos anexos II.A. e II.B. deste Decreto.

d) Obrigas de documentación e comunicación das intervencións: A utilización do DEA implica, en todo caso, a obriga de comunicar inmediatamente aos servizos de emerxencias e emerxencias de Aragón, co fin de garantir a continuidade asistencial e o seguimento médico dos a persoa afectada.

2. As comunicacións deberán realizarse por vía electrónica, mediante procedemento electrónico, nos supostos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro.

 

CAPÍTULO IV

Formación e acreditación

 

Articulo 8

Persoal competente para o uso de desfibriladores

 

 1. Poderá utilizar un DEA calquera persoa maior de 16 anos que teña coñecementos básicos de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico e uso de desfibriladores, segundo o disposto neste Decreto.
 2. En particular, considérase persoal competente para o uso de DEA:
  a) Persoas en posesión do título de Licenciado en Medicina e Cirurxía ou Grao en Medicina, ou Diplomado Universitario en Enfermaría ou Grao de Enfermaría, ou de Formación Profesional de Técnico de Emerxencias Sanitarias.
  b) Aquelas persoas que acrediten algunha das seguintes unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais:
  Unidade de Competencias UC0070_2 (Proporcionar ao paciente Soporte Vital Básico e apoio ao Soporte Vital Avanzado).
  Unidade de Competencia UC0361_2 (Proporcionar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas).
  Unidade de Competencia UC0272_2 (Axudar como primeiro interventor en situacións de emerxencia).
  c) Persoas que acrediten a superación do programa de formación básica en reanimación cardiopulmonar e uso de DEA e a súa renovación mediante a superación dun programa de formación continua, de conformidade co disposto no artigo 10, apartado 4, deste decreto.
  d) Tamén se consideran competentes para o uso do DEA as persoas doutras comunidades autónomas ou doutros Estados membros da Unión Europea que acrediten a formación necesaria para desempeñar funcións análogas no seu lugar de orixe, actualizadas e vixentes. A dita formación non poderá ser inferior en contidos, competencias e duración á regulada neste Decreto.
  e) Poderán considerarse competentes aquelas persoas que estean en posesión dun título que inclúa no seu currículo formativo unha formación suficiente en reanimación cardiopulmonar e desfibrilación externa, se a dita formación reúne os requisitos mínimos deste Decreto e así se lle recoñece por resolución do xefe do órgano competente. Consellería de Sanidade.. Na dita resolución figurarán as condicións da dita competencia e a súa renovación.

 

Articulo 9

Requisitos de formación para o uso de desfibriladores

 

 1. Os programas de formación, tanto inicial como permanente, para as persoas que non posúan a titulación a que se refire o artigo 8.2 a) serán organizados tanto por entidades públicas como privadas. O Goberno de Aragón fomentará a implantación destes programas formativos polas unidades con competencias en materia de formación da Consellería competente en materia de sanidade, polos Servizos de Prevención de Riscos Laborais e polas Mutuas de Colaboradores coa Seguridade Social no ámbito territorial de Aragón.
 2. As entidades ou empresas de formación que desexen impartir formación en Aragón deberán estar acreditadas segundo o procedemento establecido no artigo 11 deste decreto e as ensinanzas serán impartidas por instrutores con acreditación en vigor segundo o disposto no apartado e) do artigo 3. .
 3. O programa de formación básica inicial para o uso do DEA é o establecido no anexo II.A.
 4. O programa de formación continua para a utilización do DEA é o establecido no anexo II.B. As persoas que superaron os programas de formación básica teñen que actualizar a súa formación coa periodicidade establecida no dito anexo II.B.
 5. Ambos programas formativos recollerán as recomendacións segundo o consenso da ILCOR.

 

Articulo 10

Obrigas das entidades de formación acreditadas

 

 1. As entidades públicas ou privadas que impartan a formación regulada no artigo 9 deste Decreto na Comunidade Autónoma de Aragón deberán estar acreditadas para iso pola Consellería competente en materia de sanidade.
 2. Os contidos formativos impartidos polas entidades de formación deberán incluír, polo menos, os que figuren nos programas docentes de formación inicial e continua recollidos nos anexos II.A e II.B deste Decreto. A duración mínima de ambos os ciclos formativos, a modalidade de formación e a relación máxima instrutor/alumno serán as establecidas nos devanditos anexos II.A e II.B.
 3. A dotación mínima de medios materiais necesarios para as ensinanzas que deben contar as entidades de formación, tanto para a formación básica como para a formación continua, son as establecidas no anexo III.
 4. As entidades de formación acreditadas entregarán ás persoas que formaron o correspondente documento, diploma, certificado ou tarxeta que acredite a superación do curso. Neste documento ou tarxeta especificarase a vixencia da formación, de acordo cos criterios establecidos neste Decreto, e deberá indicar que o curso foi impartido por unha entidade acreditada pola Consellería de Sanidade competente, de acordo co programa formativo establecido. para tal efecto e identificada co número de rexistro outorgado na resolución de acreditación como entidade de formación.

 

Articulo 11

Procedemento de acreditación das entidades de formación

 

 1. Antes do inicio da actividade formativa, as entidades públicas ou privadas deberán solicitar a acreditación como entidades de formación en reanimación cardiopulmonar e uso de DEA.
 2. As ditas acreditacións serán outorgadas pola Consellería competente en materia de sanidade.
 3. A entidade interesada en impartir formación na Comunidade Autónoma de Aragón presentará a oportuna solicitude de acreditación segundo o modelo anexo IV.A, dirixida á Consellería competente en materia de sanidade. O modelo normalizado de solicitude pódese descargar na sede electrónica corporativa da citada Consellería.
 4. A solicitude, asinada pola persoa que teña a representación legal da entidade, irá acompañada da documentación xustificativa que se relaciona no anexo IV.B: A presentación será preferentemente en formato dixital. En todo caso, esta documentación incluirá:
  a) Titularidade: personalidade física ou xurídica da entidade.
  b) Instalacións, sexan ou non de titularidade.
  c) Programa de formación.
  d) Persoal instrutor.
  e) Coordinador de formación.
  f) Relación do material necesario para a docencia de acordo co material mínimo exixido que figura no anexo III.
 5. Se a solicitude ou documentación presentada non reúne os requisitos sinalados neste artigo, requirirase o interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta e achegue, se é o caso, os documentos requiridos, con indicación de que, de ser así, se o fai. non o faga, entenderase desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ditar nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 6. En todo caso, as entidades de formación acreditadas serán responsables da veracidade dos datos e documentos achegados ao procedemento, así como do cumprimento dos programas de formación durante os cursos de formación que impartan, de conformidade co disposto nos anexos II. . e II.B.

 

Articulo 12

Resolución da acreditación

 

 1. Examinada a solicitude e a documentación xustificativa presentada e recollidos os datos e informacións complementarios que se estimen necesarios, o titular da consellería competente en materia de sanidade ditará a correspondente resolución. A resolución notificaráselle ao interesado conforme o disposto nos artigos 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 2. O prazo para resolver e notificar estas solicitudes será de seis meses. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase e notificase o acto de resolución, entenderase estimada a solicitude de acreditación por silencio administrativo.
 3. A acreditación concedida será válida e efectiva en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Aragón.

 

Articulo 13

Vixencia e renovación da acreditación

 

 1. A vixencia da acreditación das entidades de formación será de tres anos, contados a partir da data en que se dite a resolución de acreditación.
 2. Un mes antes do vencemento do prazo de vixencia da acreditación, os interesados ​​poderán solicitar a renovación, segundo o modelo normalizado que figura no anexo IV.A. No caso de que se manteñan as condicións que motivaron a acreditación, achegarase, xunto coa solicitude, unha declaración responsable na que conste o seu mantemento. No caso de producirse calquera cambio ou modificación de titularidade, instalacións, medios materiais ou instrutores (inscricións e/ou baixas), presentarase a documentación que acredite as ditas modificacións. Todo iso sen prexuízo das facultades de inspección e comprobación que lle corresponden á Administración sanitaria.
 3. Transcorrido un mes o prazo de tres anos sen que a entidade solicitase a renovación da acreditación, procederase á súa retirada definitiva, polo que no caso de solicitar a acreditación deberá iniciarse unha nova tramitación. No caso de renovación, esta producirase achegando a documentación a que se refire o punto 2 do anexo IV.B.
 4. No caso de que algunha entidade de formación, durante o período de vixencia da acreditación, desexe modificar substancialmente os contidos formativos, o formato ou a duración dos programas cos que obtivo a acreditación, deberá comunicalo á Consellería competente en materia de sanidade. , que poderá aceptar ou non as modificacións en virtude do cumprimento dos requisitos mínimos deste Decreto.

 

Articulo 14

Revogación

 

 1. Nos termos previstos no artigo 109.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, poderase revogar a acreditación administrativa, previa instrución do oportuno procedemento con audiencia ao interesado. A revogación será acordada polo titular da Consellería competente en materia sanitaria.
 2. Son causas de revogación da acreditación as seguintes:
  a) O incumprimento das condicións ou contidos que deron lugar á concesión á entidade para a realización dos cursos de formación.
  b) As deficiencias ou incumprimentos da normativa aplicable que se poñan de manifesto durante o exercicio das facultades de fiscalización e control pola Administración.

 

Articulo 15

Recursos

 

Contra as resolucións que dite o titular da Consellería competente en materia de sanidade poderase interpoñer no prazo dun mes recurso potestativo de substitución ou impugnarse directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei. 39. /2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

CAPÍTULO V

Rexistros

 

Articulo 16

Rexistro de desfibriladores situados fóra da área sanitaria

 

 1. O rexistro de desfibriladores situados fóra do ámbito sanitario, que será público, crearase no prazo sinalado na disposición derradeira primeira.
 2. A inscrición no rexistro é obrigatoria e previa ao inicio do uso dos DEA e conterá os seguintes datos:
  a) Denominación da entidade, empresa, establecemento, servizo ou espazo público que teña DEA.
  b) Nome e NIF da persoa física ou xurídica titular. No caso de persoas xurídicas, nome e DNI da persoa que ostenta a representación legal.
 3. c) Enderezo completo da entidade, empresa, establecemento ou servizo.
 4. d) Enderezo completo da localización da DEA que permita a súa fácil localización. No caso de vehículos de transporte non sanitario e unidades móbiles, indicarase como domicilio a base na que se atopa habitualmente, especificando tamén a unidade móbil ou vehículo onde se atopa o DEA. Quedan excluídos da aplicación deste Decreto os vehículos de transporte sanitario (asistencial e non asistencial) que se rexerán pola súa normativa específica.
  e) Horario e/ou dispoñibilidade do DEA.
  f) Marca, modelo e número de serie do DEA e nome do fabricante ou distribuidor.
 5. Calquera modificación dos datos rexistrados deberá ser comunicada á Consellería competente en materia de sanidade, no prazo dun mes contado desde a data da modificación.
 6. A anulación da matrícula deberá solicitarse no caso de que o DEA non estea dispoñible.
 7. A responsabilidade do incumprimento das obrigas establecidas nos apartados anteriores correspóndelle ao titular da entidade, empresa, establecemento ou servizo que teña a DEA, de conformidade co disposto nos artigos 6 e 7 deste Decreto.

 

Articulo 17

Mapa autónomo de localización de desfibriladores fóra da área sanitaria de Aragón

 

 1. O mapa rexional de localización de desfibriladores fóra da área sanitaria de Aragón estará accesible na sede corporativa electrónica do Servizo Aragonés de Saúde e conterá, como mínimo, a seguinte información:
  a) Recomendacións xenéricas dirixidas ao público en xeral.
  b) Normativa vixente de aplicación.
  c) Relación das entidades de formación acreditadas que poderán desenvolver a súa actividade formativa en todo o territorio da Comunidade Autónoma. Indicarase a data da última actualización.
  d) Lista de localizacións de desfibriladores. Indicarase a data da última actualización.
  e) As dúas listas anteriores renovaranse cada dous meses.
 2. As relacións de entidades de formación acreditadas elaboraranse a partir dos datos do rexistro correspondente e conterán, como datos mínimos, os seguintes:
  a) Denominación comercial da entidade.
  b) Enderezo e teléfono de contacto.
  c) Número de rexistro da acreditación.
  d) Data de acreditación ou renovación da acreditación.
  e) Data de entrada en vigor da acreditación.
 3. As listas de localización de desfibriladores elaboraranse a partir dos datos do Rexistro correspondente e conterán os seguintes datos mínimos:
  a) Nome da entidade titular.
  b) Enderezo completo.
  c) Número de DEA dispoñibles.
  d) Se é o caso, información adicional sobre localización, acceso, horario de dispoñibilidade e outros aspectos que se consideren relevantes para facilitar a localización de cada un dos DEA.
  e) No caso de vehículos de transporte e unidades móbiles non sanitarios, indicarase como domicilio a base na que se encontre habitualmente, especificando tamén a unidade móbil ou vehículo onde radique o DEA.
 4. As listas de localizacións ordenaranse alfabeticamente por localización e, dentro de cada localización, polo nome do titular do DEA.
 5. En ningunha das listas incluídas no mapa figurarán datos persoais, nos termos previstos pola lexislación vixente sobre esta materia.

 

Articulo 18

Rexistro de entidades de formación acreditadas en Aragón para impartir formación sobre o uso de desfibriladores automáticos.

 

 1. O rexistro de entidades de formación acreditadas en Aragón crearase no prazo previsto na disposición adicional primeira.
 2. Este rexistro conterá polo menos os seguintes datos:
  a) Titularidade da entidade pública ou privada, identificada, se é unha persoa física, polo nome e dous apelidos e, se é unha persoa xurídica, pola denominación completa da empresa, institución ou administración.
  b) Denominación comercial da entidade, se existe.
  c) DNI do titular e, no caso de persoas xurídicas, tamén o NIF da entidade.
  d) Enderezo para efectos de notificación e teléfono de contacto.
  e) Datos sobre a titulación do responsable da formación e do persoal instrutor.
  f) Data de acreditación.
  g) Data de renovación da acreditación.

 

Articulo 19

acceso aos rexistros

 

Os datos esenciais de interese público contidos, tanto no rexistro de desfibriladores situados fóra do ámbito sanitario como no rexistro de entidades de formación acreditadas, estarán accesibles na sede corporativa electrónica do Servizo Aragonés de Saúde.

O acceso a ditos rexistros solicitarase por escrito e estará suxeito á normativa de protección de datos de carácter persoal.

 

Articulo 20

Supervisión e control

 

 1. A Consellería competente en materia de saúde poderá supervisar as entidades e instalacións de formación acreditadas que dispoñan dun ou varios DEA, co fin de comprobar a súa adecuación ao disposto neste Decreto. Así mesmo, poderá solicitar en calquera momento aos instrutores a entidade e programa formativo que os acredite e a súa actualización.
 2. A inexactitud, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato das declaracións responsables presentadas, oído o interesado, dará lugar á cancelación do procedemento e impedirá continuar no exercicio da actividade desde o momento en que confírmase, sen prexuízo da iniciación das actuacións pertinentes e da esixencia das responsabilidades previstas na lexislación vixente. No caso de actividades sometidas a un réxime de acreditación previa, a posterior comprobación do incumprimento dos requisitos necesarios para o seu outorgamento poderá dar lugar á revogación da acreditación, logo do procedemento correspondente, segundo o artigo 14 deste Decreto.
 3. A responsabilidade e sancións que procedan polos incumprimentos do disposto neste decreto esixiranse de conformidade co disposto na Lei 6/2002, do 15 de abril, de Sanidade de Aragón, Lei 14/1986, do 25 de abril, Xeral de Sanidade. 16/2006, do 28 de decembro, de Protección e Defensa dos Consumidores e Usuarios de Aragón, e demais disposicións que resulten de aplicación.

 

Disposición adicional primeira

Tramitación e xestión electrónica

 

Os órganos competentes para o desenvolvemento e execución dos servizos e procedementos regulados neste decreto teñen que promover a súa tramitación por medios telemáticos, de conformidade co disposto na política de xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón e de os seus Organismos Públicos, aprobado polo Decreto 38/2016, do 5 de abril, do Goberno de Aragón.

 

Disposición adicional segunda

Inscrición do comercio nos novos rexistros

 

As persoas, entidades, empresas, establecementos ou servizos inscritos nalgún dos rexistros creados polo Decreto 229/2006, do 21 de novembro, que se relacionan a continuación, inscribiranse de oficio no rexistro correspondente dos contemplados neste Decreto:

 

 1. Rexistro de entidades de formación acreditadas.
 2. Rexistro da localización dos desfibriladores externos para uso por persoal non médico ou de enfermería.
 3. Rexistro de desfibriladores situados fóra da área sanitaria.

 

Disposición adicional terceira

Desfibriladores alleos ao ámbito sanitario dependentes dos Ministerios de Defensa e Interior

 

Os centros, unidades e servizos non sanitarios da rede militar, Garda Civil, Policía Nacional e institucións penitenciarias, dependentes dos Ministerios de Defensa e Interior, situados no territorio da Comunidade Autónoma de Aragón, que asuman con identidade propia o competencias de formación previstas neste decreto, poderán comunicar a dispoñibilidade de desfibriladores á consellería competente en materia de sanidade para incorporalas ao mapa autonómico, segundo o disposto nos artigos 7 e 8 deste decreto.

 

Disposición adicional cuarta

termos de xénero

 

Nos supostos en que este Decreto utilice substantivos de xénero gramaticais masculinos para referirse a persoas, cargos ou cargos, deberá entenderse que se fai por economía de expresión, e que se utiliza xenericamente con independencia do sexo das persoas referidas ou dos titulares dos devanditos cargos ou cargos, con estrita igualdade de efectos xurídicos.

 

Disposición transitoria primeira

Acreditacións concedidas ao abeiro do Decreto 229/2006, do 21 de novembro

 

As acreditacións como entidade de formación para o uso de DEA concedidas ao abeiro do Decreto 229/2006, do 21 de novembro, permanecerán en vigor sen prexuízo do disposto no artigo 12. Non obstante, concédese un prazo de doce meses para as entidades de formación xa acreditadas. cumprir o establecido neste decreto en materia de instalacións, materiais e requisitos da programación docente.

 

Disposición transitoria segunda

Prazo de adaptación das entidades obrigadas a instalar desfibriladores

 

No prazo de seis meses, contados desde a entrada en vigor deste Decreto, as entidades afectadas pola obrigatoria instalación de desfibriladores prevista no anexo V disporán dun prazo de seis meses para realizar a dita instalación.

 

disposición derrogatoria

Derrogación normativa

 

Quedan derrogados o Decreto 229/2006, do 21 de novembro, e o Decreto 54/2008, do 1 de abril, do Goberno de Aragón, polo que se procede á súa modificación parcial.

 

disposición derradeira primeira

Creación de rexistro

 

No prazo de tres meses desde a entrada en vigor deste Decreto deberá crearse o rexistro de desfibriladores situados fóra do ámbito sanitario e o rexistro de entidades de formación acreditadas.

 

Disposición final segunda

Modificación de programas e recursos

 

O contido dos anexos deste Decreto poderá ser modificado por Orde da Consellería competente en materia de Sanidade.

 

Disposición derradeira terceira

facultade de desenvolvemento

 

Facúltase o conselleiro da consellería competente en materia de Sanidade para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e aplicación do disposto neste decreto.

 

disposición derradeira cuarta

entrada en vigor

 

Este Decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial de Aragón».

 

Zaragoza, 12 de febreiro de 2019.

 

O presidente do Goberno de Aragón,

JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

 

O ministro de Sanidade,

PILAR VENTURA CONTRERAS

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Aragón

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Aragón realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Aragón. Contacta connosco en Aragón para calquera instalación, mantemento ou reparación dos equipos DEA que precises, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Aragón.