Normativa de desfibriladores en Melilla

Decreto do Goberno de Malilla sobre cardioprotección

Lexislación de Melilla sobre desfibriladores DEA DESA

Normativa dos desfibriladores de Melilla

 

Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario.

O artigo 43 da Constitución española recoñece o dereito á protección da saúde, e declara que corresponde aos poderes públicos organizar e protexer a saúde pública mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios.

A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, ten por obxecto a regulación xeral de todas as actuacións que permitan facer efectivo este dereito á protección da saúde, e determina entre os seus principios xerais que a actuación das administracións garantir a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde. No seu artigo 3, esta lei declara como obxectivo do sistema sanitario que os medios e actuacións do mesmo estarán orientados prioritariamente á promoción da saúde e á prevención de enfermidades. Así mesmo, no seu artigo 6, establece que o

As actuacións das administracións sanitarias públicas estarán dirixidas a promover a saúde e garantir que todas as actuacións sanitarias que se realicen estean dirixidas a previr enfermidades e non só a curalas, garantindo a asistencia sanitaria en todos os casos de perda.Da saúde.

Pola súa banda, a Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde recolle no seu artigo 2, entre os principios xerais que o informan, a prestación dunha atención sanitaria integral, integral tanto da súa promoción como da súa promoción. como prevención, asistencia e rehabilitación de enfermidades, buscando un alto nivel de calidade.

No noso país, as enfermidades cardiovasculares constitúen un dos problemas de saúde máis importantes para a poboación. A maioría das mortes evitables débense a enfermidades coronarias e ocorren no ámbito extrahospitalario. Estímase que cada ano ocorren en España máis de 24.500 paradas cardíacas, o que equivale a unha media cada 20 minutos, causando catro veces máis mortes que os accidentes de tráfico, e a fibrilación ventricular é responsable inicialmente de ata o 85 por cento dos paradas cardíacas hospitalarias.

Para combater este problema, diversos estudos de investigación científica demostraron a eficacia, a utilidade e o risco cero do uso de desfibriladores semiautomáticos nos programas de atención inmediata realizados por persoal non sanitario en espazos públicos, e apoian que ese uso pode salvar vidas ás persoas. padece fibrilación ventricular.

Así, dentro do Plan de Calidade, a Estratexia de Cardiopatía Isquémica, aprobada polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde o 28 de xuño de 2006, contempla a desfibrilación precoz como un elemento fundamental na vertente asistencial, en consonancia co sinalado por unha ampla número de organismos médicos internacionais. Para iso, o obxectivo 6 desta Estratexia recolle unha recomendación consistente na necesidade de establecer un marco legal para a implantación e desenvolvemento dun programa de desfibriladores semiautomáticos en lugares públicos, tal e como xa está previsto na lexislación dun número importante de comunidades autónomas que, no exercicio das súas competencias de organización e administración dos seus servizos, teñan regulado o uso de desfibriladores externos por parte do persoal non sanitario cunha normativa específica, a través da cal incorporen estas actuacións á cadea asistencial e ao sistema de emerxencia do distintas comunidades autónomas.

Aínda que o modelo de desfibrilador externo máis utilizado nos programas de atención inmediata que realiza persoal non sanitario en espazos públicos é o denominado semiautomático, esta norma tamén regula os dispositivos coñecidos xeralmente como desfibriladores externos automáticos.

Por todo o anterior, procede abordar mediante este real decreto a regulación do uso de desfibriladores semiautomáticos fóra do ámbito sanitario establecendo os requisitos mínimos de seguridade e calidade no seu uso en todo o territorio, dando unha cobertura efectiva e ampla aos requisitos exixidos. para o uso destes dispositivos en situacións de emerxencia que requiran unha desfibrilación precoz, favorecendo a súa dispoñibilidade no maior número de lugares onde se concentre un gran número de persoas e establecendo os contidos esenciais da formación de quen estea autorizado para utilizalos.

Este real decreto, durante a elaboración do cal foron oídos os sectores afectados e informou o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16.a da Constitución Española.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Sanidade e Consumo, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros, na súa reunión do día 20 de marzo de 2009,

 

TEÑO

 

Articulo 1

Obxecto

 

Este real decreto ten por obxecto regular as condicións e requisitos mínimos para o uso e mantemento dos desfibriladores semiautomáticos externos fóra do ámbito sanitario.

Aos desfibriladores automáticos externos será tamén de aplicación toda a normativa establecida neste real decreto para os desfibriladores semiautomáticos externos.

 

Articulo 2

Definición

 

Para os efectos deste real decreto, enténdese por desfibrilador externo semiautomático (DESA) o dispositivo médico destinado a analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais susceptibles de desfibrilación e administrar unha descarga eléctrica co fin de restablecer un corazón viable. ritmo con altos niveis.de seguridade. Nesta definición tamén se inclúen os chamados desfibriladores externos automatizados.

 

Articulo 3

Requisitos de rendemento dos desfibriladores externos semiautomáticos

 

 1. Os DEA que se instalen conforme o disposto nos artigos seguintes, deberán cumprir o disposto no Real decreto 414/1996, do 1 de marzo, polo que se regulan produtos sanitarios, levando o marcado CE que garante a súa conformidade cos requisitos esenciais que lles sexan de aplicación. para eles.
 2. Os DEA deben utilizarse nas condicións especificadas polo seu fabricante e manterse adecuadamente, para que manteñan a seguridade e as vantaxes proporcionadas durante o seu período de uso.
 3. As autoridades sanitarias das comunidades autónomas establecerán os mecanismos de control e inspección oportunos, de conformidade co disposto no artigo 24 e co concordante do Real decreto 414/1996, do 1 de marzo.

 

Articulo 4

Réxime de notificación da instalación

 

 1. Para a súa instalación, as entidades públicas ou privadas, así como as persoas físicas que pretendan instalar un DESA, deberán comunicarllo á autoridade sanitaria da comunidade autónoma do lugar ou establecemento onde se vaia instalar, facendo declaración responsable de que cumpren as requisitos establecidos no apartado 2 deste artigo.
 2. As comunidades autónomas establecerán o oportuno procedemento de notificación, de acordo coas súas competencias. En todo caso, o procedemento de notificación deberá garantir que se cumpren os seguintes requisitos mínimos:
 • a) Notificación e rexistro da instalación DESA.
 • b) A necesidade de sinalizar a súa instalación e as normas de uso en lugar visible.
 • c) A dotación de dispositivos de conexión e activación inmediata dos servizos de emerxencias da comunidade autónoma correspondente.
 • d) O sistema de notificación posterior do suceso ás autoridades sanitarias.

 

Articulo 5

Fomento da instalación de DEA

 

As administracións sanitarias das comunidades autónomas promoverán e recomendarán a instalación de DEA, de acordo coas indicacións ou recomendacións dos organismos internacionais, naqueles lugares onde se concentre ou transite un gran número de persoas.

Así mesmo, as autoridades sanitarias das comunidades autónomas promoverán os mecanismos de coordinación adecuados con dispositivos como protección civil, bombeiros, policías locais e outros que sexan necesarios, para estender a instalación e uso dos DEA.

 

Articulo 6

Persoal autorizado para o uso de DEA

 

 1. As comunidades autónomas establecerán os mecanismos necesarios para autorizar o uso de DEA a todas aquelas persoas que estean en posesión dos coñecementos mínimos e básicos necesarios para iso.
 2. Os programas de formación, tanto inicial como continua, para o persoal non sanitario, serán organizados tanto polas comunidades autónomas como polas entidades públicas ou privadas debidamente habilitadas para iso.

O programa formativo deberá desenvolver, polo menos, os seguintes contidos:

 1. a) Identificación de situacións susceptibles de uso de desfibriladores.
 2. b) Utilización do desfibrilador semiautomático externo.

 

Articulo 7

Garantías de mantemento

 

 1. Os organismos, empresas e institucións públicas e privadas que instalen un DESA serán os responsables de garantir o seu mantemento e mantemento, de acordo coas indicacións do fabricante.
 2. As comunidades autónomas establecerán, de acordo coas súas competencias, os mecanismos de inspección e control adecuados para garantir o cumprimento do disposto neste real decreto.

 

Sen prexuízo das demais normativas que resulten de aplicación, terán a consideración de infraccións en materia de saúde as infraccións cometidas contra o disposto neste real decreto e as súas disposicións de desenvolvemento, segundo o previsto no capítulo VI do título I da Lei 14./1986. do 25 de abril, Xeral Sanitaria, e nas demais disposicións que resulten de aplicación.

 

disposición derradeira primeira

Título de competencia

 

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.16.a da Constitución Española, que lle atribúe competencia exclusiva ao Estado en materia de bases e coordinación xeral da sanidade.

 

Disposición final segunda

entrada en vigor

 

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

 

Dado en Madrid, o 20 de marzo de 2009.

 

XOÁN CARLOS R.

 

O conselleiro de Sanidade e Consumo,

BERNAT SORIA ESCOMS

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Melilla

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Melilla realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, cardioprotección integral en Melilla. Contacta connosco en Melilla para calquera instalación do desfibrilador, mantemento ou reparación dos equipos que poida necesitar, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Melilla.