Normativa de desfibriladores en Galicia

Decreto da Xunta de Galicia sobre cardioprotección

Normativa galega sobre desfibriladores DEA en Galicia

Normativa de desfibrilador Galicia

 

DECRETO 38/2017, do 23 de marzo, polo que se regula a instalación e utilización de desfibriladores externos para o ámbito sanitario, e créase o seu rexistro.

O artigo 43.1 da Constitución española recoñece o dereito á protección da saúde, polo que os poderes públicos teñen a obriga constitucional de protexer ou establecer medidas preventivas e de prestación dos servizos necesarios para a protección da saúde.

Segundo o artigo 149.1.16a da Constitución Española, correspóndelle ao Estado a competencia exclusiva en materia de sanidade estranxeira, bases e coordinación xeral da sanidade e lexislación en materia de produtos farmacéuticos. Con base nesta competencia, aprobo a Lei 14/1986, do 25 de abril, Xeral de Sanidade. Así, o seu artigo 3 non declara como obxectivo do sistema sanitario que os medios e actuacións deste sistema estean orientados prioritariamente á promoción da saúde e á prevención da enfermidade. Así mesmo, o seu artigo 6 establece que as actuacións das administracións sanitarias públicas estarán orientadas á promoción da saúde e a garantir que todas as actuacións sanitarias se realicen e estean dirixidas á prevención das enfermidades e non só á súa curación, garantindo a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

O artigo 33.1o do Estatuto de autonomía de Galicia atribúe ás comunidades autónomas a competencia do desenvolvemento lexislativo e da execución da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interna, e o número 4 do mesmo artigo establece que as comunidades autónomas poderán organizar e administrar. para tales efectos e No seu territorio, todos os servizos relacionados coas materias mencionadas, exerceranse baixo a tutela de institucións, entidades e fundacións en materia de saúde e seguridade social; O Estado resérvase para si unha alta inspección conducente ao cumprimento das funcións e competencias contidas neste artigo.

O artigo 32.3 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, recolle como principio reitor do sistema público de saúde de Galicia a concepción integral da saúde, que inclúe a promoción da saúde, a protección ante situacións e circunstancias que supoñan un risco para a saúde. , en particular a protección contra os riscos ambientais, a prevención de enfermidades e a atención sanitaria, así como a rehabilitación e a integración social, desde unha perspectiva asistencial. Neste sentido, a citada Lei 8/2008, do 10 de xullo, no seu artigo 12.8, establece que os titulares do dereito á protección da saúde e á atención sanitaria teñen dereito a establecer medidas de prevención de enfermidades de probada eficacia e seguridade.

En Galicia, as enfermidades cardiovasculares constitúen un dos dous problemas de saúde máis importantes. De todas as situacións de emerxencia, a reanimación cardiopulmonar representa o paradigma no que a actuación precoz e con medios adecuados condiciona ou prognostica a recuperación da vida e a minimización de posibles secuelas.

As causas máis frecuentes de parada cardiorrespiratoria en adultos son a fibrilación ventricular e a taquicardia ventricular sen pulso, e a desfibrilación eléctrica considérase o tratamento fundamental dentro da reanimación cardiopulmonar e da taxa de supervivencia. Nestas situacións, pola dispoñibilidade inmediata de medios técnicos, os desfibriladores son imprescindibles para abordar con éxito as manobras de reanimación, xunto co apoio de Urxencias Sanitarias, garantindo a continuidade asistencial. Segundo as Recomendacións para a reanimación de 2015 do Consello Europeo de Resucitación, "a instalación de DESA en zonas onde se pode esperar unha parada cardíaca cada cinco anos, considérase rendible e comparable a outras intervencións médicas".

Na nosa comunidade autónoma, a regulación da materia continúa ata agora no Decreto 99/2005, do 21 de abril, polo que se regula a formación e uso de desfibriladores externos por parte do persoal non sanitario. Esta norma reguladora incluía as condicións para o uso extrahospitalario de dous desfibriladores externos, con autorización de entidades de formación e a formación ou manexo de dous desfibriladores externos, segundo os epígrafes de dous capítulos distintos.

Dentro do Plan Nacional de Calidade do Sistema Nacional de Saúde, aprobado o 28 de xuño de 2006 polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, a Estratexia de

cardiopatía isquémica que incluía unha recomendación para establecer un marco legal para a implantación e desenvolvemento dun programa de fomento do uso de dous desfibriladores semiautomáticos en lugares públicos. Este marco legal está constituído na actualidade polo Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade para a utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos para o ámbito sanitario, así como polo Real decreto 1591. /2009, 16 de outubro, polo regulador de produtos sanitarios. Estas disposicións teñen a condición de normas básicas xa que se dictan ao abeiro do artigo 149.1.16o da Constitución Española.

O artigo 5 do citado Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, establece que as administracións sanitarias das comunidades autónomas promoverán e recomendarán a instalación de dous desfibriladores semiautomáticos externos seguindo as recomendacións de dous organismos internacionais, naqueles lugares onde se Concéntrase un gran número de persoas ou transite o número de persoas, e promoverase os mecanismos de coordinación adecuados con dispositivos como protección civil, bombeiros, policías locais e outros que sexan necesarios para ampliar a instalación e uso deses dispositivos.

Así mesmo, o artigo 4 do Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, dispón que as entidades públicas ou privadas, así como as persoas físicas que pretendan instalar un dispositivo desfibrilador semiautomático, deberán comunicarlle ás autoridades sanitarias da Comunidade Autónoma do lugar ou do establecemento no que se vaia allear, facendo declaración responsable de que reúnen os requisitos establecidos no número 2 deste artigo.

Nesta mesma liña, o 28 de decembro de 2006 entrou en vigor, o 2006 de decembro de 123, a Directiva 12/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa aos servizos no mercado interior. Segundo o espírito da citada directiva, a simple invocación do "interese xeral" non abonda para xustificar a esixencia a priori de determinadas autorizacións, xa que o control administrativo pode realizarse mediante o procedemento de declaración responsable e posterior vixilancia. O Estado transpuxo esta normativa mediante a Lei 17/2009, do 23 de novembro, de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, pola Lei 25/2009, do 22 de decembro, pola que se modifican diversas leis para a súa adaptación á Lei de libre acceso ás actividades. dos servizos e o seu exercicio.

A Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade do mercado, establece no seu artigo 3 que «ningunha disposición de carácter xeral, actuación administrativa ou norma de calidade que se refira ao acceso ou exercicio de actividades económicas poderá conter Condicións ou requisitos. que teñan como efecto directo ou indirecto a discriminación por razón de establecemento ou residencia do operador económico.» O artigo 16 da citada lei recolle o principio de libre iniciativa económica, de tal xeito que “o acceso ás actividades económicas e o seu exercicio será libre en todo o territorio nacional e só poderá limitarse conforme ou establecido nesta lei e non previstos nesta lei. na normativa da Unión Unión Europea ou nos tratados e convenios internacionais.” Por este motivo, non sendo de ámbito de entidades de formación, a nova normativa prescinde das autorizacións previas das entidades de formación e das actividades privadas de formación, previos aos controis a posteriori necesarios.

En cumprimento do disposto no Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dependentes, na súa propia directiva de servizos e na normativa de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos Tamén se facilita a presentación das declaracións responsables por medios telemáticos na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Tendo en conta a experiencia acumulada, ou desenvolvemento dos dous recursos tecnolóxicos dispoñibles, e as modificacións normativas que se realizaron, convén adaptarse á normativa preexistente nesta materia a estes cambios, procurando unha maior accesibilidade a estes recursos para a inmediata abordaxe das situacións de parada cardiorrespiratoria.

O decreto componse de catro capítulos que se recollen, respectivamente, como disposicións xerais; Os requisitos, instalación, notificación e rexistro de desfibriladores externos; unha cualificación e formación precisa para ou manexo de dous desfibriladores e as condicións do seu uso; e as disposicións relativas á inspección e réxime disciplinario. Esta normativa complétase con dúas disposicións adicionais, unha transitoria, de adaptación de espazos e servizos, unha derrogación, e dúas derrames, referidas ao desenvolvemento normativo e á entrada en vigor.

Na súa virtude, por proposta da conselleira competente en materia de sanidade, de acordo co Consello Consultivo, o logotipo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día XNUMX de marzo de dous mil vinte.

 

DISEÑO

 

CAPÍTULO I

disposicións xerais

 

artigo 1

obxecto

 

O obxecto deste decreto é:

 • a) Establecer as condicións e requisitos para a instalación, uso e mantemento, para o ámbito sanitario, de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos.
 • b) Determinar os lugares onde é recomendable dispor de dous desfibriladores dixitais, ou comunicarlles a súa instalación e a súa correcta sinalización.
 • c) Establecer os requisitos mínimos relacionados coa formación dos manipuladores.
 • d) Crear ou Rexistro de Desfibriladores Externos de Galicia.

 

artigo 2

Definicións

 

Para os efectos deste decreto, entenderase por:

 • a) Desfibrilador semiautomático externo: dispositivo médico destinado a analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais que requiran desfibrilación e administrar unha descarga eléctrica coa finalidade de restablecer o ritmo cardíaco viable con altos niveis de seguridade. Esta definición inclúe tamén os chamados desfibriladores externos automáticos.
 • b) Desfibrilador automático externo: dispositivo médico que se diferencia do anterior en que, mediante a análise do ritmo cardíaco e a identificación de arritmias mortais, realiza a indicación de administrar unha descarga eléctrica.

 

artigo 3

Fomento da instalación e uso de desfibriladores externos para o ámbito sanitario

 

 1. Para mellorar as expectativas de supervivencia das persoas que sofren unha parada cardiorrespiratoria, recoméndase a instalación de desfibriladores externos, especialmente nos seguintes espazos:

 

 1. a) Grandes establecementos e centros comerciais, individuais e colectivos.
 2. b) Aeroportos.
 3. c) Portos comerciais.
 4. d) Estacións e paradas de autobús ou de ferrocarril, ou estacións de intercambio.
 5. e) Instalacións, establecementos públicos ou espazos libres nos que se realicen actividades recreativas e espectáculos públicos.
 6. f) Instalacións deportivas ou espazos deportivos non convencionais de uso público ou

privado.

 1. g) Centros educativos.
 2. h) Lugares onde exista un alto risco de parada cardíaca, centros de rehabilitación cardíaca, vehículos de transporte sanitario non urxente, establecementos sanitarios e clínicas.
 3. i) Dependencias administrativas da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou

do sector público autonómico de Galicia, onde se concentra ou transitan un gran número de persoas.

 1. j) Outros espazos que se consideren de interese en relación coas actividades que desenvolvan,

ou fai que un gran número de persoas se concentren ou transiten.

 

 1. As administracións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades

instrumentos dependentes, non dentro do ámbito das súas competencias:

 

 1. a) Promoverán a formación en contidos de soporte vital básico e xestión de desfibriladores.
 2. b) Impulsarán os mecanismos de coordinación adecuados con dispositivos como

protección civil, bombeiros, policía local e outros aos que sexa necesario contactar

instalación e uso de desfibriladores externos.

 

 1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma no sector público autonómico de

Galicia terá en conta e valorará a instalación de desfibriladores externos nos concursos que se convoquen para a construción ou xestión de infraestruturas ou instalacións, así como nas convocatorias públicas para a prestación de servizos públicos en réxime de concesión cun importante fluxo de persoas.

 

CAPÍTULO II

Requisitos, instalación, notificación e rexistro de dous dispositivos

 

artigo 4

requisitos

 

 1. Os desfibriladores externos aos que se refire este decreto deberán cumprir o disposto no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos.

sanitarias, levarán o marcado CE que garanta a súa conformidade cos requisitos esenciais que lles sexan de aplicación.

 

Os desfibriladores externos deben utilizarse nas condicións especificadas polo fabricante, e manterse adecuadamente de forma que manteñan a seguridade e os beneficios esperados durante o seu período de uso.

 

Así mesmo, velarase por que os equipos estean dotados de software que permita a extracción de dous dos seus datos, directamente mediante as adaptacións necesarias.

 

 1. Os dispositivos de desfibrilación instalados deberán estar marcados de forma clara e clara:

 

 1. a) Deberase identificar a súa situación especificando a súa localización nos nosos mapas ou planos informativos do lugar, para que as persoas e os servizos de emerxencia poidan acceder a eles se fose necesario.

 

 1. b) Mostrar de forma visible as instrucións para o seu uso, así como para o contacto

cos servizos de emerxencia.

 

 1. c) A sinalización da dispoñibilidade dun desfibrilador debe ser clara e sinxela, e cumprir as recomendacións de sinalización establecidas polo Comité Internacional de Enlace de Reanimación (ILCOR). Para a súa realización empregarase o estándar RAL 6032 ou o seu equivalente: RGB:0-152-100.din 616421.7:6.5.4; Pantone 348C. Debaixo do sinal, deberase colocar unha caixa na parte da palabra DESA, nun tamaño mínimo de 1⁄4 da caixa superior.

 

Ambos os deseños deberán seguir as condicións definidas por ILCOR e establecidas segundo as normas ISO 7010, 3864-3 e 9186-1. A localización do desfibrilador debe estar debidamente identificada, especificando a súa localización nos nosos planos ou planos informativos do lugar e a forma de dirixirse a unha posible persoa usuaria.

 

 1. As persoas físicas ou xurídicas que instalen un desfibrilador externo estarán obrigadas a comunicalo segundo o disposto no artigo 5 e serán as encargadas de garantir o seu mantemento e conservación, de acordo coas indicacións do fabricante. A mesma obriga de notificación existirá no caso de retirada de dous desfibriladores.

 

 1. Os dispositivos externos de desfibrilación terán unha subministración mínima que se indica no

anexo II.

 

artigo 5

Declaración responsable

 

 1. As persoas físicas ou xurídicas a que se refire o número 3 do artigo 4 deberán comunicar á consellería competente en materia de sanidade a instalación ou retirada de dous desfibriladores, así como as variacións que se produzan nos datos declarados, a través da Fundación Pública de Emerxencias Sanitarias de Galicia. -061, facendo declaración responsable.

 

 1. As citadas declaracións responsables presentaranse preferentemente por vía electrónica a través do modelo normalizado que figura no anexo I, e que estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

A presentación electrónica será obrigatoria para as administracións públicas, as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, as persoas que exerzan unha actividade profesional para as que se requira o rexistro obrigatorio para os trámites e actuacións que realicen as administracións públicas que non exerzan a súa actividade profesional, así como para as persoas representantes dos días anteriores.

 

Se algunhas persoas interesadas obrigadas a presentarse por vía electrónica preséntanse a

A súa solicitude en persoa deberá ser modificada a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, consideraranse como datos de presentación de

Solicitar aquel no que se realizou a emenda. Para a presentación de solicitudes

Poderán encargarse dous mecanismos de identificación e sinaturas admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, entre eles o sistema de usuario e contrasinal Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 1. Aquelas persoas interesadas que non estean obrigadas a presentala por vía electrónica poderán presentar potestativamente unha declaración responsable presencialmente en Calquera en dous lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o modelo normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

artigo 6

Documentación

 

 1. Xunto coa declaración responsable, deberá achegarse a seguinte documentación:

 

 1. a) Copia do documento nacional de identidade ou documento de identificación equivalente,

Só no caso de non denegar a súa consulta.

 1. b) Memoria descritiva da localización do desfibrilador e vías de acceso.
 2. c) Documento que non identifique o responsable do desfibrilador.
 3. d) Documento que non indique os datos de xeolocalización do dispositivo, se é o caso.

 

 1. Non será necesario presentar os documentos que se presentaran previamente.

 

Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e antes de que orde

Vitoria administrativa Presento os citados documentos. Presúmese que esta consulta está autorizada polas persoas interesadas, salvo que consta que non se procede á súa oposición expresa.

 

Asumimos a imposibilidade material de obter o documento, ou órgano competente

poderá requirir á persoa interesada a presentación ou, no seu defecto, a acreditación

por outros medios dous requisitos aos que se refire ou documento.

 

artigo 7

Documentación complementaria

 

 1. A documentación complementaria presentarase preferentemente por vía electrónica.

 

Así, as persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade de dous documentos que presenten. Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exposición do documento orixinal para a comparación da copia electrónica presentada.

 

 1. A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos á presentación electrónica da declaración. Se algunha das persoas interesadas presenta persoalmente documentación complementaria, requirirase para que a faga a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase data de presentación a data na que se realizou a modificación.

 

 1. Aquelas persoas non obrigadas a presentar por vía electrónica, opcionalmente, poderán

presentar documentación complementaria presencialmente en Calquera dous lugares e

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

artigo 8

Rexistro de Desfibriladores Externos de Galicia

 

 1. Crear o Rexistro de Desfibriladores Externos de Galicia, xestionado pola Consellería

responsable da saúde.

 

 1. A instalación de desfibriladores externos na Comunidade Autónoma de Galicia estará suxeita a rexistro de oficio, de acordo coas declaracións responsables que se presenten. Así mesmo, incluiranse todos os datos xeográficos e coordenadas de localización, uso e persoal responsable, así como todas as variacións que se produzan, para que a información se manteña actualizada.

 

 1. A consellería competente en materia de saúde asignaralle un número de rexistro

cada desfibrilador, que debe estar visible xunto á súa sinalización.

 

 1. O rexistro poderá consultarse a través das aplicacións informáticas correspondentes,

co fin de aumentar a accesibilidade á desfibrilación, mediante a elaboración dun mapa

de desfibriladores na Comunidade Autónoma de Galicia. Os desfibriladores rexistrados non

devandito rexistro incorporarase ao mapa de recursos dos que dispón Central de

Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para a atención ás emerxencias, co obxectivo de mellorar a accesibilidade á desfibrilación e o prognóstico da parada cardiorrespiratoria.

 

 1. A comunicación da retirada do desfibrilador dará lugar á anulación da inscrición.

 

CAPÍTULO III

Cualificación, formación e utilización

 

artigo 9

Título

 

 1. Poden utilizar os dispositivos de desfibrilación externos:

 

 1. a) Quen estea en posesión de dous títulos seguintes:

1o. Licenciatura en Medicina e Cirurxía ou licenciatura en Medicina.

2o. Diplomado Universitario en Enfermaría ou Grao en Enfermaría.

 

3o. Formación profesional de técnico en emerxencias sanitarias ou certificado de pro-

profesionalidade equivalente.

 

4o. Títulos oficiais equivalentes aos anteriores, expedidos por un Estado membro da Unión Europea.

 

 1. a) As persoas maiores que acrediten ter superado o programa de formación

básico con acreditación oficial en reanimación cardiopulmonar, soporte vital

Básico e uso de desfibriladores externos.

 

 1. No caso de producirse unha situación excepcional na que non sexa posible nese momento contar cunha persoa coa formación ou titulación necesaria para o uso do desfibrilador, o Centro de Coordinación de Emerxencias Sanitarias de Galicia-061 poderá autorizar a outra persoa para a xestión do desfibrilador, a Central manterá, en todo momento, a supervisión do proceso.

 

artigo 10

Entidades de formación

 

A formación do persoal que non posúe a titulación sinalada na alínea a) do número 1

do artigo anterior, poderá impartirse por unidades formativas de dous centros de saúde do Sistema Público de Saúde de Galicia, pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, por centros de prevención de riscos laborais dependentes de calquera Administración pública, por mutuas de accidentes de traballo. e enfermidades profesionais, por entidades ou institucións integrantes do Consello Español de Reanimación Cardiopulmonar ou por persoas físicas ou xurídicas recoñecidas como instrutores polas institucións ou entidades que integran o dito consello.

 

artigo 11

Contidos e habilidades mínimas das actividades formativas

 

A formación terá, como mínimo, o contido establecido no anexo III, para que non o teña

momento da súa poxa ou os estudantes demostran habilidades para:

 

 1. a) Iniciar a cadea de supervivencia, incluíndo a interacción adecuada co sistema de seguridade.

emerxencias.

 1. b) Recoñecer rapidamente unha parada cardiorrespiratoria.
 2. c) Aplicar as técnicas de permeabilización das vías aéreas, incluídas as medidas iniciais

antes da obstrución por un corpo estraño (asfixia).

 1. d) Realizar reanimación cardiopulmonar de alta calidade.
 2. e) Utilizar o desfibrilador de forma eficaz e segura.

 

artigo 12

Acreditación de formación

 

 1. A formación do persoal a que se refire a alínea b) do número 1 do artigo 9 acreditarase mediante a correspondente certificación individual, que deberá estar recoñecida polo Consello Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP) a través da Fundación Pública de Emerxencias Sanitarias de Galicia-061, ou outra entidade equivalente no caso de persoal formado na nosa comunidade autónoma ou no noso estado.

 

Recoñecerase a formación obtida pola Comunidade Autónoma de Galicia se se cumpren as condicións establecidas no parágrafo anterior ou se recoñece de acordo coa normativa específica da comunidade autónoma na que se realizou a formación e se obtivo o título.

 

Os mesmos criterios aplicaranse ás titulacións obtidas nos países membros.

bros da Unión Europea segundo a súa normativa.

 

 1. O orixinal ou a copia debidamente compulsada de dous datos cotexados deberá ser pre-

establecidos por requirimento da autoridade sanitaria, tanto para a súa comprobación como para validar a súa eficacia á vista da súa realización nas funcionalidades ou rexistros que requira dentro da comunidade autónoma.

 

 1. As certificacións individuais terán unha validez de dous anos, contados a partir de

a súa expedición.

 

 1. As entidades de formación manterán un rexistro actualizado de dous certificados expedidos

dous e a súa validez.

 

artigo 13

Utilización de dous dispositivos e coordinación de asistencia

 

 1. Cada acto de uso do desfibrilador externo leva consigo, en todo caso, a obriga de poñerse en contacto inmediatamente co Centro de Coordinación de Emerxencias Sanitarias de Galicia-O61, mediante chamada telefónica, ou a través dos dispositivos de conexión que se poidan instalar ou dispositivo, coa finalidade de Garantía debida. continuidade asistencial e seguimento médico da persoa afectada.

 

 1. Unha vez utilizados, ou pola persoa que realizou a desfibrilación ou pola persoa responsable do dispositivo, deberán cubrir a folla de asistencia prestada, que se recolle como CVE-DOG: anexo IV, e remitida á Consellería de Sanidade competente no prazo de 72 días horas seguintes, xunto coa información electrónica do evento recollida no sistema de datos do desfibrilador externo.

 

Dita información incorporarase ao Rexistro de Reanimación Cardiopulmonar do Fondo.

A dación pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, co fin de realizar o seguimento e avaliación ou utilización de dous dispositivos para o ámbito sanitario, detectar necesidades de promoción da instalación en determinados lugares e propoñer accións para mellorar os nosos procedementos de uso, así como fomentar a formación e investigación en soporte vital básico e non uso de desfibriladores.

 

 1. A transmisión dos datos respectarase, en todo caso, ou o establecido na normativa de protección de datos de carácter persoal.

 

CAPÍTULO IV

Inspección e réxime disciplinario

 

artigo 14

inspección e control

 

Un departamento con competencias en materia de sanidade, a través de dous servizos das institucións

En materia de saúde, poderá inspeccionar as actividades e instalacións previstas neste decreto, coa finalidade de comprobar a adecuación destes e dous desfibriladores, así como a formación do persoal encargado da súa xestión, as disposicións contidas neste. decreto.

 

Tamén poderá solicitar os oportunos informes da Fundación Pública de Emerxencias Sanitarias de Galicia-061, co obxectivo de manter un coñecemento constante e actualizado da localización e estado dos desfibriladores, así como para a detección de descargas non comunicadas ou descargas.

 

artigo 15

réxime disciplinario

 

Sen prexuízo da normativa que resulte de aplicación, terán a consideración de infraccións en materia de saúde as infraccións cometidas ou previstas neste decreto, e esixirase a correspondente responsabilidade segundo ou prevista no capítulo IV do título II da Lei 8. /2008, do 10 de xullo, da sanidade galega; no capítulo VI do título I da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; Logotipo da tramitación do correspondente expediente de conformidade segundo o previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

 

Disposición adicional primeira

Protección de datos persoais

 

O tratamento dos datos a que se refire este decreto axustarase ou determinado pola lexislación aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal en todo caso.

 

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos,

de carácter persoal, os datos persoais recollidos, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das declaracións responsables, incorporaranse a un ficheiro denominado «usuarios e profesionais do sistema sanitario», coa finalidade de xestionar o presente procedemento, así como informar ás persoas interesadas na súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán exercerse ante o mesmo órgano responsable do ficheiro, mediante o envío ou envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela. , ou a través dunha comunicación electrónica.

 

Disposición adicional segunda

Actualización do modelo de declaración responsable

 

Para a presentación das declaracións responsables reguladas neste decreto será necesaria

Deberá utilizar o formulario normalizado, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estará permanentemente actualizado e accesible para as persoas interesadas.

 

Co obxectivo de mantelo adaptado á normativa vixente, ou o modelo que se inclúe como anexo I poderá ser actualizado na sede electrónica da Xunta de Galicia, sen necesidade de publicalo de novo no Diario Oficial de Galicia, sempre que a modificación ou actualización non implica en ningún caso unha modificación substancial desta.do contido das declaracións previstas neste decreto.

 

A actualización do formulario deberá aprobarse mediante resolución da persoa titular da consellería con competencias en materia de sanidade, antes da súa publicidade a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

Disposición transitoria única

Adaptación de espazos e dispositivos

 

As organizacións, empresas e entidades que dispoñan de dispositivos de desfibrilación

As relacións exteriores prestaranse por un período de seis meses, contados a partir da data de

entrada en vigor deste decreto, para adaptarse ás disposicións contidas no nel.

 

Transcorrido este prazo, o departamento con competencias en materia de saúde pública

fará uso das súas facultades de inspección e control, na forma indicada no capítulo

o título IV deste decreto.

 

Disposición derrogatoria única

Derrogación normativa

 

Decreto 99/2005, do 21 de abril, polo que se regula a formación e

ou uso de desfibriladores externos por persoal non sanitario, e o disposto nos mesmos ou

de rango inferior que se opoñan ou dispoñan ao presente decreto.

 

Disposición de primeira deradera

Desenvolvemento normativo

 

Facúltase a persoa titular da Consellería con competencias en materia de sanidade, non

ámbito da organización e materias propias da súa consellería, para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento do disposto neste decreto.

 

Disposición segunda derradeira

entrada en vigor

 

Este decreto entrará en vigor o día vinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 

Santiago de Compostela, XNUMX de marzo de XNUMX

 

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

 

Jesús Vázquez Almuina

Concelleiro de Sanidade

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Galicia

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Galicia instalamos desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa de desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Galicia. Contacta connosco en Galicia para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos de DEA que precises, en instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Galicia.