Normativa de desfibriladores en Navarra

Decreto do Goberno de Navarra sobre cardioprotección

Lexislación de Navarra sobre desfibriladores DEA DESA

Normativa de desfibrilador Navarra

 

DECRETO PROVISIONAL 6/2019, do 30 de xaneiro, polo que se regula a instalación de desfibriladores externos automáticos e a formación para o seu uso.

 

DECLARACIÓN DE MOTIVOS

 

Mediante o Decreto Provincial 176/2011, do 31 de agosto, regulouse o uso de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario na Comunidade Foral de Navarra.

O devandito decreto foral foi ditado en desenvolvemento do disposto na Lei 10/1990, do 23 de novembro, de saúde, que entre os seus principios informativos e xerais inclúe o da concepción integral da saúde e que dispón que os medios, medios organizativos e As actuacións das administracións sanitarias da Comunidade Foral estarán orientadas á satisfacción do dereito á protección da saúde mediante a promoción da saúde, a prevención da enfermidade e a atención sanitaria.

Por outra banda, hai que ter en conta que o Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, estableceu as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, un norma que debe respectarse na normativa de desenvolvemento.

O Plan de Saúde de Navarra 2014-2020 incorpora o desenvolvemento de dispositivos non médicos como estratexia para completar a actuación en emerxencias dependentes do tempo, e para iso é necesario facer unha diferenciación dos dispositivos de primeira liña e un axuste das necesidades formativas para novas realidades tecnolóxicas. Por outra banda, é un requisito para que a operatividade dos dispositivos dispoña de información actualizada, rigorosa e operativa, diferenciando os rexistros prioritarios dos que poden contribuír dun xeito menos cualificado á actuación de emerxencia prevista.

Para iso, a nova norma pretende actualizar o disposto no citado decreto autonómico buscando establecer as bases para a integración operativa dos desfibriladores externos no sistema sanitario, definindo os máis útiles para a atención das emerxencias dependentes do tempo.

Así mesmo, pretende definir os lugares obrigatorios para a súa instalación, as persoas cuxa formación se considere clave para o seu bo funcionamento, a formación necesaria para o seu uso e os rexistros necesarios para ter actualizada a información operativa. O uso de desfibriladores por parte do persoal sanitario réxese pola súa propia normativa, polo que non son de aplicación os requisitos establecidos neste regulamento para a intervención dos primeiros socorristas.

Para delimitar os espazos nos que se considera obrigatoria a instalación de desfibriladores, considerouse a consideración da maior probabilidade de que un suceso requira o seu uso.

Tamén se revisou a normativa comparativa doutras comunidades autónomas á hora de definir ratios que recomendan a obrigatoriedade da instalación.

En canto á formación, a normativa vixente non contempla as posibilidades que ofrecen as ferramentas de formación en liña, que se incorporan de forma explícita aos aspectos formativos a incluír. Así mesmo, contémplase, como non podía ser menos, a necesidade de que a Administración garanta o acceso continuado á formación básica, xa que á hora de definir os espazos de instalación obrigatorios requírese unha corresponsabilidade na formación das persoas clave para o seu uso. "primeiros respondedores".

Por outra banda, o principio de funcionamento dos aparellos de instalación obrigatoria esixe a súa obrigada comunicación á Administración, que deberá levar un rexistro permanentemente actualizado dos aparellos de instalación obrigatoria, así como das condicións materiais e persoais para o seu uso, cuestión que co a normativa vixente ata o momento non foi suficientemente resolta.

A norma proposta foi informada de acordo co principio de igualdade de trato e exercicio do dereito á saúde.

De conformidade co anterior, por proposta do conselleiro de Sanidade, de acordo co Consello de Navarra, e de conformidade co acordo adoptado polo Goberno de Navarra en sesión celebrada o XNUMX de xaneiro de dous mil dezanove,

 

DECRETO

 

Articulo 1

Obxecto

 

Este decreto foral ten por obxecto regular a instalación de desfibriladores externos automatizados fóra do ámbito sanitario, así como a necesaria formación das primeiras persoas implicadas na atención dos que sofren parada cardiorrespiratoria.

 

Articulo 2

Definicións

 

Para os efectos do disposto neste decreto autonómico, enténdese por:

 

 • a) Desfibrilador externo automático (DEA): dispositivo médico capaz de analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais susceptibles de desfibrilación e administrar unha descarga eléctrica que restableza un ritmo cardíaco viable, con altos niveis de seguridade. Esta definición debe entenderse como os desfibriladores externos semiautomáticos.
 • b) Aforo ou aforo: número máximo autorizado de persoas que un local pode admitir segundo licenza municipal ou documento expedido ou declaración equivalente para estes efectos.
 • c) Primeiro respondedor: a persoa que polas funcións desempeñadas ten máis posibilidades de prestar primeiros coidados ás persoas en parada cardiorrespiratoria. Para os únicos efectos de aplicación deste decreto foral, entenderanse comprendidas as persoas pertencentes aos seguintes servizos ou colectivos:
 1. Policía local, axentes municipais e alguaciles.
 2. Policía Foral de Navarra.
 3. Servizo de Bombeiros de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak.
 4. Socorristas de piscinas e outros espazos deportivos e recreativos.
 5. Persoas responsables do uso dos DEA durante o tempo que estean abertos ao público, nos espazos e instalacións sinalados no artigo 3 deste regulamento.

 

Articulo 3

Espazos e instalacións necesarios para ter un DEA

 

Será obrigatorio a instalación dun DEA situado nun punto central e equidistante das zonas máis afastadas nos seguintes espazos ou lugares:

 • a) Os establecementos comerciais que teñan unha superficie útil comercial superior a 2.000 metros cadrados.
 • b) Centros comerciais integrados por un conxunto de establecementos comerciais situados nun ou varios edificios conectados, que suman unha superficie útil comercial superior a 2.000 metros cadrados.
 • c) Aeroportos.
 • d) Estacións de tren e autobuses nas localidades de máis de 10.000 habitantes.
 • e) Centros educativos con persoal docente, persoal non docente e alumnado de máis de 700 persoas.
 • f) Centros ou espazos de traballo nos que traballen conxuntamente máis de 700 persoas.
 • g) Centros deportivos, piscinas e calquera instalación deportiva ou recreativa con capacidade autorizada ou prevista superior a 500 persoas.
 • h) Establecementos, instalacións ou espazos nos que se realicen espectáculos, actividades culturais ou recreativas cun aforo autorizado superior a 700 persoas.
 • i) Calquera outro espazo ou instalación con capacidade superior a 700 persoas.
 • j) Nas localidades que teñan policía local, axentes municipais ou alguaciles disporase dun DEA, que deberá levarse polo menos nun vehículo patrulla operativo. Nas localidades de máis de 10.000 habitantes, a DEA estará dispoñible en polo menos o 50% dos vehículos patrulla operativos.
 • k) A Policía Foral de Navarra disporá de desfibrilador, polo menos, nunha das patrullas operativas dependentes da Comisaría Central de Pamplona, ​​e nas comisarías de Alsasua, Elizondo, Estella, Tafalla, Sangüesa e Tudela.
 • l) Residencias e centros de día para persoas maiores con discapacidade con máis de 100 camas.

 

Articulo 4

Instalación e mantemento de DEA

 

 1. A obriga de instalar e manter os DEA en condicións adecuadas de funcionamento nos espazos ou lugares sinalados no artigo 3 deste decreto autonómico recaerá nas persoas físicas ou xurídicas titulares dos mesmos.
 2. Os DEA deben cumprir coa normativa vixente que regula os dispositivos médicos. Os responsables das entidades que os instalen estarán obrigados a mantelos e conservalos segundo as indicacións do fabricante.
 3. Os DEA situaranse nun lugar visible e accesible e estarán debidamente sinalados mediante sinalización universal recomendada polo Comité Internacional de Coordinación de Reanimación (ILCOR), incluíndo o número de teléfono 112-SOS Navarra. No mesmo lugar, as normas de uso publicaranse nas linguas oficiais da localidade e noutros idiomas a criterio do propietario da instalación.

 

Articulo 5

Declaración responsable da instalación DEA

 

 1. As persoas físicas ou xurídicas obrigadas a instalar un DEA segundo o disposto neste decreto foral deberán realizar unha declaración responsable dirixida á Consellería de Sanidade no prazo máximo de 30 días desde a súa instalación, indicando os datos identificativos da persoa física ou xurídica. quen realiza o mesmo, o lugar onde se instalará o dispositivo, así como a identificación e información de contacto da persoa ou persoas que poidan utilizar o DEA se fose necesario e a súa dispoñibilidade horaria. A devandita declaración responsable deberá realizarse segundo o modelo establecido no anexo I deste decreto autonómico.
 2. Unha vez comprobada a idoneidade da declaración, o DEA inscribirase no rexistro previsto no artigo 10.1 b).
 3. As persoas físicas ou xurídicas non obrigadas a instalar DEA poderán realizar a mesma comunicación, estando obrigadas ao cumprimento do establecido no
 4. A modificación dos datos contidos na declaración responsable e a retirada dalgún dos DEA tamén deberá ser obxecto de declaración responsable no prazo de 15 días desde a data en que se produza a dita modificación ou retirada.

 

Articulo 6

Uso de DEA

 

 1. Os DEA de instalación obrigatoria serán utilizados por persoal non sanitario formado segundo o disposto neste decreto autonómico co apoio dos servizos de emerxencia sanitaria nos termos establecidos neste artigo.
 2. Cada actuación con DEA suporá a comunicación inmediata co teléfono de emerxencias 112-SOS Navarra para a activación urxente da cadea de supervivencia.
 3. Despois de cada uso, a persoa que utilizase o DEA comunicará ao servizo de urxencias médicas que acuda ao lugar do suceso, e así o reflectirá no seu protocolo asistencial co fin de valorar a eficacia do uso do DEA na atención. de pacientes.urxencias dependentes do tempo.
 4. Considéranse situacións excepcionais que eximen o uso do DEA por persoal capacitado aquelas nas que a instalación do DEA non se considere entre as obrigatorias definidas neste decreto autonómico ou cando non sexa posible contar cunha persoa capacitada para a intervención inmediata. . No caso de que chegase ao lugar unha persoa formada, terá preferencia polo uso do DEA ata a chegada do equipo sanitario.

 

Articulo 7

Formación das primeiras persoas implicadas

 

 1. As persoas físicas ou xurídicas responsables dos lugares ou espazos sinalados no artigo 3 determinarán o número de socorristas que deberán estar formados no uso dos DEA, de forma que se garanta que exista polo menos unha persoa formada durante todo o horario. o seu funcionamento.
 2. Os socorristas deberán posuír formación ou titulación acreditada que lles permita utilizar os DEA de acordo co establecido na normativa básica estatal ou, no seu defecto, cursar un curso de formación inicial teórico-práctico que conteña polo menos o programa e o procedemento de avaliación establecidos no anexo. II deste decreto autonómico.
 3. O curso de formación inicial terá unha duración mínima de seis horas divididas en tres horas de formación teórica básica impartidas preferentemente en liña e tres horas de formación práctica impartida de forma presencial. A Consellería de Sanidade porá a disposición das entidades formativas un módulo de formación teórica co contido proposto. O número máximo de asistentes na parte presencial será de oito por instrutor. A parte presencial do curso estará dedicada á formación práctica en técnicas de depuración das vías aéreas, reanimación cardiopulmonar básica e uso do DEA. Esta parte debe ser coordinada e dirixida persoalmente por profesionais médicos ou de enfermaría formados en soporte vital avanzado. Así mesmo, poderán ser docentes outras persoas licenciadas en medicina, enfermaría, formación profesional en emerxencias sanitarias, ou con formación como monitores en soporte vital básico, aínda que a realización presencial dos cursos limitarase ás persoas definidas. no parágrafo anterior.
 4. Para impartir os cursos será necesario dispor como mínimo do seguinte material: un maniquí adulto por cada catro persoas a formar, un maniquí infantil por cada oito persoas a formar, un desfibrilador de simulación con parches por cada oito persoas. adestrados, e elementos para a limpeza e desinfección do material entre usos.
 5. As persoas que realizaron o curso de formación inicial a que se refiren os apartados 2, 3 e 4 deste artigo asistirán cada dous anos a unha sesión práctica presencial de formación continua de dúas horas, segundo se especifica no anexo III deste decreto autonómico. O número máximo de asistentes será de doce por instrutor e deberán cumprirse o resto dos requisitos establecidos nos devanditos apartados.
 6. Calquera persoa non incluída no apartado 1 deste artigo tamén poderá cursar os cursos de formación que se recollen nos anexos II e III, matriculándose nos cursos organizados polo Goberno de Navarra cando a dispoñibilidade o permita, ou nos cursos impartidos por formación pública ou privada. entidades que cumpran os requisitos establecidos neste decreto autonómico.

 

Articulo 8

Requisitos das entidades ou persoas formadoras

 

 1. Os cursos de socorrismo serán organizados por entidades educativas dependentes do Goberno de Navarra ou outras entidades públicas ou privadas ou persoas físicas que cumpran os requisitos establecidos neste decreto autonómico.
 2. As persoas ou entidades que pretendan impartir as ensinanzas de formación inicial e continua descritas no artigo 7 deste decreto autonómico deberán presentar ante a Consellería de Sanidade, con carácter previo ao inicio da actividade, unha declaración responsable segundo o modelo establecido no anexo. IV que acompañe a documentación que nel se indica.
 3. Unha vez comprobada a idoneidade da declaración, procederase á súa inscrición no rexistro previsto no artigo 10.1a).
 4. As incorporacións e baixas de profesorado e calquera outra modificación que afecte aos requisitos dos cursos, así como o cesamento da actividade, deberán ser obxecto de nova declaración responsable no prazo de 15 días desde que se produzan.

 

Articulo 9

Certificados

 

 1. A realización e superación das probas de avaliación das ensinanzas a que se refire o artigo 7 suporá a entrega dun certificado que acredite a realización do curso por parte da entidade ou persoa formadora, no que constará a entidade expedidora e a data de realización. ao modelo incluído no anexo V.
 2. As entidades ou persoas de formación deberán levar un rexistro dos cursos realizados e dos certificados expedidos.
 3. Para os efectos da acreditación da formación a que se refire este decreto autonómico, terán a mesma validez os certificados expedidos polas entidades ou persoas que impartan ensinanzas análogas segundo a normativa vixente noutras Comunidades Autónomas ou noutros Estados membros da Unión Europea. .

 

Articulo 10

Rexistros administrativos

 

Levaranse, adscritos á Consellería de Sanidade, os seguintes rexistros:

 

 • a) Rexistro de persoas físicas ou xurídicas que teñan feita declaración responsable para impartir cursos de formación para o uso de DEA en Navarra.
 • b) Rexistro de DEA instalados, comunicado mediante declaración responsable.

 

Articulo 11

Inspección e control

 

A Consellería de Sanidade inspeccionará as actividades das entidades de formación e das persoas que teñan feito unha declaración responsable da súa actividade, así como as instalacións das persoas físicas ou xurídicas que teñan comunicado que posúen desfibriladores, co fin de comprobar a súa adecuación ao o establecido neste decreto foral.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

 

Disposición adicional única

Formación do persoal sanitario e dos primeiros socorristas

 

As persoas con titulación sanitaria en medicina, enfermería, formación profesional en emerxencias sanitarias ou outros profesionais sanitarios cuxo currículo inclúa a reanimación cardiopulmonar e o uso do DEA, deberán realizar unha formación continuada segundo os seus plans de formación específicos.

O persoal sen titulación sanitaria oficial que preste servizos no transporte en ambulancia deberá acreditar a formación establecida para as primeiras persoas implicadas no artigo 7 deste decreto autonómico.

 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS

 

Disposición transitoria primeira

Persoas formadas previamente

 

Persoas obrigadas a cursar o ciclo de formación establecido no artigo 7 e na disposición adicional única deste decreto autonómico que posúan un certificado en vigor que acredite ter realizado a formación inicial ou continuada exixida polo Decreto 176/2011, do 31 de agosto, polo que se regula o uso. de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario na Comunidade Foral de Navarra, non terán que realizar o curso de formación inicial. Estes certificados terán validez nas mesmas condicións e cos mesmos efectos que os regulados nesta norma.

 

Disposición transitoria segunda

Centros de formación previamente autorizados

 

As entidades de formación que teñan vixentes autorizacións para impartir ensinanzas segundo o disposto no citado Decreto Provincial 176/2011, do 31 de agosto, poderán mantelas durante o período de vixencia que nel se estableza. Transcorrido o dito prazo, se desexan continuar coa súa actividade docente, deberán proceder segundo o disposto neste decreto autonómico.

 

Disposición transitoria terceira

Período transitorio de adaptación

 

Establécese un prazo transitorio de seis meses para o cumprimento das obrigas contidas nos artigos 3, 7 e 8 deste decreto.

estatutario.

 

DISPOSICIÓN DERROGADORA

 

Disposición derrogatoria única

Derrogación normativa

 

Quedan derrogados o Decreto foral 176/2011, do 31 de agosto, polo que se regula o uso de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario na Comunidade Foral de Navarra, e cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan a este.

 

DISPOSICIÓNS FINALES

 

disposición derradeira primeira

facultades de desenvolvemento

 

Autorízase o conselleiro de Sanidade para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento deste decreto autonómico.

 

Disposición final segunda

entrada en vigor

 

Este decreto autonómico entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Navarra.

Pamplona, ​​30 de xaneiro de 2019.

 

A presidenta do Goberno de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.

 

O conselleiro de Sanidade, Fernando Domínguez Cunchillos.

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Navarra

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Navarra realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa de desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Navarra. Póñase en contacto connosco en Navarra para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos de DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Navarra.