Normativa sobre desfibriladores DEA no País Vasco

DECRETO 9/2015 Euskadi de cardioprotección

Lexislación sobre desfibriladores externos no País Vasco

Normativa de desfibriladores no País Vasco

 

DECRETO 9/2015, do 27 de xaneiro, polo que se regula a instalación e o uso de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos e se establece a obrigatoriedade da súa instalación en determinados espazos de uso público fóra do ámbito sanitario.

A responsabilidade que lles corresponde aos poderes públicos de organizar e protexer a saúde pública mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios establécese no ámbito da competencia da Comunidade Autónoma do País Vasco no artigo 18.1 do Estatuto de autonomía; artigo que recolle a sanidade interna como unha das competencias de desenvolvemento lexislativo e de execución da lexislación básica do Estado en materia de saúde interna.

Así mesmo, debe terse en conta a competencia estatal para establecer bases e coordinación xeral da sanidade ao abeiro do artigo 149.1.16.a da Constitución.

Dentro deste marco xurisdicional, a Lei 8/1997, do 26 de xuño, de Ordenación Sanitaria do País Vasco, dispón no seu artigo 14.1o desenvolvemento de actuacións en materia de protección, promoción da saúde e prevención de enfermidades; con carácter xeral, nos distintos ámbitos sinalados pola lexislación básica, e, concretamente, no que a esta norma se refire, o exercicio das competencias de intervención pública recoñecidas polo ordenamento xurídico en materia de saúde individual e colectiva. Así, o artigo 6.4 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade establece como un dos principios que deben actuar as administracións públicas sanitarias para garantir a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

A atención adecuada da parada cardiorrespiratoria consiste na aplicación precoz dunha serie de accións coñecidas como cadea de supervivencia, formadas por catro elos interrelacionados: recoñecemento da situación e aviso inmediato dunha posible parada, inicio precoz da reanimación cardiopulmonar básica (RCP). por testemuñas, desfibrilación precoz e, finalmente, soporte vital avanzado en poucos minutos.

O único tratamento eficaz contra a fibrilación ventricular é a desfibrilación eléctrica precoz, polo que é fundamental a participación do primeiro respondedor. Os avances tecnolóxicos permitiron a aparición dunha serie de desfibriladores que polas súas características e funcionamento, e segundo a evidencia científica dispoñible, os fan aptos para o seu uso por persoal alleo á profesión sanitaria fóra do ámbito sanitario. Chámanse desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos.

O Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, constitúe a normativa básica estatal na materia.

Na Comunidade Autónoma do País Vasco, tras a publicación do Decreto 16/2005, do 25 de xaneiro, polo que se regulaba o uso de desfibriladores externos automáticos por parte do persoal non sanitario, e dado que xerara unha serie de dificultades prácticas na súa aplicación. , resolveuse coa publicación do Decreto 8/2007, do 23 de xaneiro, de utilización de desfibriladores automáticos externos por persoal non sanitario.

Despois diso, a Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, máis comunmente coñecida como Directiva de servizos, pasou a establecer unha serie de disposicións xerais consideradas necesarias para facilitar o exercicio da liberdade de establecemento dos prestadores de servizos e a libre circulación dos servizos, mantendo un alto nivel de calidade nos mesmos.

A transposición da devandita Directiva no ámbito estatal acomete principalmente a Lei 17/2009, do 23 de novembro, de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación ao o anterior, continuando coa aprobación de normas estatais de rango regulamentario nos distintos ámbitos e sectores.

No ámbito da Comunidade Autónoma do País Vasco, publícase o Decreto 337/2010, do 14 de decembro, polo que se modifican diversos Decretos en materia sanitaria para adaptalos á normativa de transposición da Directiva de servizos.

Como consecuencia dos estudos realizados e tendo en conta que o Estado tamén proxecta o Real Decreto 109/2010, do 5 de febreiro, de carácter ómnibus en materia sanitaria, proponse este Decreto cuxo contido supón a modificación doutros desde a perspectiva reiterada. eliminación de barreiras ou obstáculos relacionados co acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

Atópanse afectados varios casos similares, nos que se eliminarán restricións que afectan a diversas actividades de servizos relacionadas coa elaboración e impartición de plans e programas de formación, cuxa supervisión previa e condicionante respondeu á lóxica de garantir unha maior seguridade para determinadas actividades no seu desenvolvemento futuro. desde a perspectiva da protección da saúde pública, que está implicada en todas estas actividades, unha delas é o uso non profesional de desfibriladores externos automáticos.

Por unha banda, hai experiencia acumulada dende a aprobación da primeira normativa sobre o uso de desfibriladores. Por outra banda, hai evidencia científica dispoñible ao respecto.

Por último, o alto grao de concienciación social da problemática da morte súbita –que se pon de manifesto polas sucesivas propostas non legais dos distintos grupos políticos do Parlamento Vasco– e o interese do Departamento de Sanidade do Goberno Vasco por promover e facilitan o uso de desfibriladores fóra do ámbito sanitario -dada a evidente posibilidade de mellorar as expectativas de supervivencia grazas á solidariedade cidadá-, aconsellan proceder á aprobación dunha nova norma que regule, na Comunidade Autónoma do País Vasco, o uso de desfibriladores. desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos e a obrigatoriedade da súa dispoñibilidade en determinados espazos onde exista unha alta concorrencia de persoas e maior probabilidade de que se produza unha parada cardíaca.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Sanidade, logo dos trámites oportunos, de acordo coa Comisión Xurídica Asesora de Euskadi, e logo de deliberación e aprobación polo Consello de Goberno na súa reunión do día 27 de xaneiro de 2015,

TEÑO

 

Articulo 1

Propósito

 

1.– Este Decreto ten por obxecto regular a instalación e o uso, fóra do ámbito sanitario, de aparellos que poidan ser utilizados por persoal alleo á profesión sanitaria que permitan mellorar as expectativas de supervivencia daquelas persoas que sofren unha parada cardíaca. , a través da súa atención inmediata.

2.– Para cumprir coa mencionada finalidade, esta norma establece a obrigatoria instalación de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos (DEA) en determinados espazos de uso público, fóra do ámbito sanitario.

 

Articulo 2

Definicións

 

Para os efectos deste decreto, enténdese por:

 • a) Desfibrilador externo automático, DEA: o dispositivo médico destinado a analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais que requiran desfibrilación e administrar, con intervención dunha persoa, unha descarga eléctrica co fin de restablecer un ritmo cardíaco viable con altos niveis de seguridade. Nesta definición tamén se inclúen os chamados desfibriladores externos semiautomáticos.
 • b) Gran establecemento comercial, individual ou colectivo: todo establecemento comercial que teña unha superficie construída superior a 700 metros cadrados. Establecemento comercial colectivo: conxunto de establecementos comerciais situados nun ou varios edificios conectados onde se desenvolven actividades comerciais.
 • c) Establecemento público: todo edificio, local, recinto ou instalación accesible ao público no que se ofrezan espectáculos ou se realicen actividades recreativas.
 • d) Centro educativo: centro educativo onde se imparten ensinanzas non universitarias e universitarias, de carácter público ou privado.
 • e) Capacidade: ocupación máxima concedida ou declarada para cada establecemento na licenza municipal ou documento equivalente expedido ou aceptado pola autoridade municipal correspondente.
 • f) Afluencia diaria media: número medio de persoas que acuden diariamente a un determinado espazo ou lugar, obtendo dividindo a afluencia total anual de persoas nese espazo concreto entre o número de días que ese espazo concreto estivo a disposición do público nese ano. .
 • g) Persoa interventora: a persoa que fai uso dun DEA fóra do ámbito sanitario.

 

Articulo 3

Prazas necesarias para ter un DEA

 

As persoas físicas ou xurídicas responsables dos seguintes espazos ou lugares estarán obrigadas a dispor dun DEA en condicións de funcionamento axeitadas e listo para o seu uso inmediato:

 

 • a) Grandes establecementos comerciais, individuais e colectivos.
 • b) As seguintes instalacións de transporte: aeroportos e portos comerciais. Estacións de autobús ou de ferrocarril en localidades de máis de 50.000 habitantes, e estacións de metro, tren ou autobuses cunha afluencia media diaria de 2.000 ou máis persoas.
 • c) Establecementos públicos, instalacións, espectáculos e actividades recreativas con capacidade autorizada superior a 700.
 • d) Centros educativos con capacidade igual ou superior a 2.000 persoas.

 

Articulo 4

Requisitos técnicos da DEA

 

1.– Os DEA que deban instalarse nos lugares sinalados polo artigo anterior, deberán cumprir o disposto no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan produtos sanitarios, levarán o marcado CE que garanta a súa conformidade co os requisitos esenciais que lles sexan de aplicación, e o seu mantemento e conservación deberán garantirse en todo momento nas condicións de uso, de acordo coas instrucións da empresa fabricante.

2.– Os lugares onde se instale un DEA disporán dun espazo visible e axeitado para a súa instalación, debendo sinalarse de forma clara e sinxela a súa localización mediante a sinalización universal recomendada polo Comité Internacional de Coordinación de Resucitación (ILCOR). ao teléfono de emerxencias 112-Sos Deiak, segundo o seu logotipo oficial. A devandita localización deberá estar debidamente identificada nos planos ou planos informativos do lugar, se é o caso. A carón do DEA exporanse as instrucións para o seu uso, que deberán estar redactadas en éuscaro e castelán.

 

Articulo 5

Comunicación de instalacións AED

 

1.- As persoas físicas ou xurídicas titulares tanto dos espazos necesarios para a instalación dun DEA para o seu uso por persoal non sanitario, como dos espazos nos que a dita instalación non sexa obrigatoria pero que queiran facelo voluntariamente, deberán comunicalo á consellería competente. con antelación.en materia sanitaria, indicando o lugar onde se vai instalar e as súas características técnicas. A comunicación deberá realizarse mediante o modelo que figura no anexo I deste Decreto.

2.- A retirada dun DEA instalado deberá comunicarse, ademais, á consellería sanitaria competente, utilizando o modelo que se recolle no anexo II deste Decreto.

3.– As persoas físicas ou xurídicas titulares dos espazos onde se instale un DEA serán as responsables de garantir a súa conservación e mantemento segundo as instrucións da empresa fabricante.

 

Articulo 6

Uso de DEA

 

1.– Cada actuación con DEA deberá ir inmediatamente precedida ou seguida dunha chamada ao teléfono de emerxencias 112-Sos Deiak, co fin de activar con urxencia toda a cadea de supervivencia.

2.– Despois de cada uso do DEA, a ficha documental achegada polo propio equipo deberá remitirse ao Servizo de Urxencias de Osakidetza-Servizo Vasco de Saúde, nun prazo máximo de 72 horas, acompañada dun informe que a persoa que o utilizou deberá borrador segundo o modelo que se inclúe no anexo III.

3.– Os DEA poderán ser utilizados por persoal non sanitario, tendo en conta que o seu uso está incluído no esquema básico de reanimación cardiopulmonar co apoio dos servizos de Urxencias de Osakidetza-Servizo Vasco de Saúde, cos que se contactará a principios de actuacións.

 

Articulo 7

Rexistro AED

 

Adxuntarase ao departamento competente en materia de saúde un Rexistro de DEA instalado. O dito rexistro será xestionado pola Consellería de Sanidade competente en materia de Planificación e manterase en relación co Servizo de Urxencias de Osakidetza-Servizo Vasco de Saúde.

 

Articulo 8

Fomento da instalación de DEA fóra do ámbito sanitario

 

As administracións sanitarias da Comunidade Autónoma do País Vasco, no ámbito das súas competencias, promoverán e recomendarán a instalación e o uso de DEA fóra do ámbito sanitario nos lugares e espazos nos que, aínda que non estean obrigadas a iso, os seus a instalación pode considerarse axeitada. Así mesmo, potenciarase a formación con contidos en soporte vital básico e xestión de DEA.

 

Articulo 9

Coordinación e inspección

 

A consellería competente en materia de planificación e xestión sanitaria da consellería competente en materia de sanidade realizará as actuacións de coordinación e inspección necesarias para a aplicación das medidas contempladas neste decreto.

 

Articulo 10

Infraccións

 

1.- O incumprimento das obrigas establecidas neste decreto terá a consideración de infracción administrativa, de conformidade co disposto na Lei 8/1997 de ordenación sanitaria do País Vasco e no artigo 35 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral. Sanidade, e dará lugar, logo de instrución do oportuno procedemento tramitado segundo a Lei 2/1998, da potestade sancionadora das Administracións Públicas do País Vasco, á imposición das sancións administrativas correspondentes.

2.- Considerarase infracción sanitaria leve, o feito de non dispor dun espazo adecuado e correctamente identificado para a instalación do desfibrilador, de acordo co establecido no artigo 4.2, cando a alteración ou risco sanitario producido sexa de menor importancia. .

3.- Terán a consideración de infraccións sanitarias graves as seguintes:

 • a) Non dispor dun espazo adecuado e correctamente identificado para a instalación do desfibrilador, de conformidade co disposto no artigo 4.2, cando isto supoña un grave prexuízo para a saúde das persoas.
 • b) O incumprimento dos requisitos de instalación dos desfibriladores previstos no Real decreto 1591/2009, do 16 de outubro, polo que se regulan os produtos sanitarios, segundo o disposto no artigo 4.1.
 • c) Non comunicar á consellería competente en materia de saúde a instalación ou retirada dun desfibrilador, ou facelo sen achegar a información necesaria segundo o disposto no artigo 5, cando a súa instalación sexa obrigatoria segundo o disposto neste decreto.
 • d) Non comunicarlle ao Servizo de Urxencias de Osakidetza-Servizo Vasco de Saúde a utilización dun desfibrilador fóra da área sanitaria, no prazo establecido de 72 horas despois da mesma, de conformidade co disposto no artigo 6.2.
 • e) Non garantir o mantemento e conservación nas condicións de uso dos desfibriladores, segundo o previsto nos artigos 3 e 4.1.
 • f) A comisión no prazo de tres meses de dúas faltas leves previstas no apartado 2.

 

4.- Son infraccións moi graves:

 • a) O incumprimento consciente e deliberado das obrigas establecidas neste decreto cando produza grave dano ás persoas.
 • b) A negativa absoluta a facilitar información ou colaborar coa actividade inspectora.
 • c) A comisión nun período de cinco anos de dúas faltas graves previstas no apartado 3.

 

Articulo 11

Sancións

 

1.- As infraccións sancionaranse con multas e demais medidas previstas no artigo 36, apartados 1 e 2 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade e no artigo 37 da Lei 8/1997, do 26 de xuño, de saúde. normativa no País Vasco.

2.– Serán órganos competentes para a imposición das multas aqueles que, segundo a contía das mesmas, estableza o artigo 39 da Lei 8/1997, do 26 de xuño, de ordenación sanitaria de Euskadi.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA

Tramitación por medios telemáticos

 

A Consellería de Sanidade, nun prazo non superior a 12 meses, adoptará as medidas oportunas para que a comunicación da instalación dun desfibrilador fóra do ámbito sanitario, a súa retirada, así como a comunicación da súa utilización, poidan realizarse por medios telemáticos, nos termos , cos requisitos e garantías previstos na normativa vixente en materia de tramitación electrónica.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Eficacia do Rexistro e creación do ficheiro

 

A implantación efectiva do Rexistro Vasco de Desfibriladores Externos Automatizados suporá a creación do correspondente ficheiro de datos de carácter persoal, que se realizará por orde da persoa titular da consellería sanitaria competente, de conformidade co disposto nos artigos 20.1 e 2. da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA

Concellos e Deputacións

 

Os Concellos e Deputacións nos establecementos e instalacións da súa titularidade ou xestión poderán completar e ampliar o ámbito de aplicación deste decreto en virtude das competencias que teñan, ben cos Plans Locais de Saúde ou outros medios.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Adecuación dos espazos

 

1.- Os espazos, obrigados a contar con DEA, deberán acreditar o cumprimento dos requisitos establecidos neste Decreto no prazo de doce meses desde a súa entrada en vigor.

2.– Dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, os espazos que xa teñan instalado DEA deberán cumprir os requisitos establecidos neste decreto.

 

DISPOSICIÓN DERROGADORA

 

Queda derrogado o Decreto 8/2007, do 23 de xaneiro, de utilización de desfibriladores automáticos externos polo persoal non sanitario e calquera outra disposición nesta materia que se opoña a este decreto.

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA

Desenvolvemento e execución

 

Autorízase o titular da consellería competente en materia de sanidade para desenvolver e executar este decreto e, en particular, para modificar o contido dos seus anexos e elaborar plans que o complementen.

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

entrada en vigor

 

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 

Dado en Vitoria-Gasteiz, o 27 de xaneiro de 2015.

 

O lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

 

O conselleiro de saúde,

JON DARPON SIERRA.

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Euskadi

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Euskadi realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en BLS e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa de desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección no País Vasco. Póñase en contacto connosco en Euskadi para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos de DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Euskadi.