Normativa de desfibriladores en Cantabria

Decreto da Xunta de Cantábrico sobre cardioprotección

Decreto de desfibriladores en Cantabria

Normativa de desfibrilador Cantabria

 

Orde SAN/82/2018, do 1 de outubro, pola que se regula o uso de desfibriladores externos e se establece a obrigatoriedade da súa instalación en determinados espazos de uso público fóra do ámbito sanitario.

A principal causa de mortes súbitas que se producen fóra do ámbito hospitalario é a fibrilación ventricular sufrida como consecuencia dun evento coronario.

Conseguir unha mellora significativa na supervivencia das persoas que sofren un episodio de fibrilación ventricular foi a principal preocupación dos profesionais e das autoridades sanitarias, e a atención temperá, o máis próxima posible ao momento en que se produce, convértese no obxectivo de mellorar as posibilidades de éxito. da intervención e na evitación de mortes por esta causa.

O mellor tratamento para as persoas que sofren unha parada cardíaca é a aplicación precoz dunha serie de accións que as sociedades médicas científicas denominaron cadea de supervivencia. Isto inclúe a activación do sistema de emerxencias médicas, a realización de manobras básicas de reanimación cardiopulmonar, a desfibrilación precoz e a atención médica especializada.

Os desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos son equipos técnicos sinxelos e seguros, capaces de analizar o ritmo cardíaco e identificar as arritmias susceptibles de desfibrilación e administrar despois, de forma automática ou semiautomática, a descarga eléctrica requirida, sen necesidade de intervención dun profesional sanitario cualificado.

Isto contribuíu a que a comunidade científica promova o uso destes dispositivos por parte dos socorristas fóra do ámbito sanitario.

Posibilitar o uso de desfibriladores automáticos e semiautomáticos (DESA) por persoal non sanitario en acción inmediata pode salvar a vida das persoas en situación de parada cardiorrespiratoria sen riscos engadidos para os pacientes e os socorristas.

O Estatuto de Autonomía de Cantabria establece no seu artigo 25.3 que lle corresponde á Comunidade Autónoma de Cantabria, no marco da lexislación básica do Estado e nos termos que esta estableza, o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia de saúde e hixiene. , promoción, prevención e restauración da saúde.

A Orde SAN1/2009, do 7 de xaneiro, pola que se regula o uso de desfibriladores externos semiautomáticos por parte dos socorristas, regulou por primeira vez na Comunidade Autónoma de Cantabria a formación e o uso de desfibriladores externos por parte dos socorristas.

Posteriormente, o Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade para a utilización de desfibriladores externos automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario, como normativa básica estatal, estableceu que as administracións sanitarias do As comunidades autónomas promoverán e recomendarán a instalación de desfibriladores seguindo as recomendacións dos organismos internacionais, naqueles lugares onde se concentre ou transite un gran número de persoas.

O alto grao de concienciación existente na sociedade na actualidade sobre o problema da morte súbita cardíaca permite a evidente posibilidade de mellorar as expectativas de supervivencia grazas á solidariedade cidadá e á participación comunitaria na atención sanitaria en cooperación cos servizos profesionais, aconsellando proceder á aprobación dunha norma. que contribúa a favorecer a creación de espazos cardioprotexidos mediante a instalación de desfibriladores externos, regulando a instalación, mantemento e uso, así como a obrigatoriedade da súa dispoñibilidade en determinados espazos da Comunidade de Cantabria onde exista unha alta concorrencia de persoas e exista maior probabilidade de que se produza un paro cardíaco.

Dentro do exercicio da autoridade sanitaria atribuída á Consellería competente en materia de sanidade polo artigo 59.a) da Lei 7/2002, do 10 de decembro, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, esta orde regula as condicións de instalación e uso. de desfibriladores externos no territorio da Comunidade Autónoma de Cantabria, establece os lugares ou condicións que requiren unha instalación obrigatoria, a formación do persoal que os utilizará e as funcións de rexistro, co fin último de promover a seguridade na desfibrilación precoz e na atención inmediata. .

Polo exposto, de conformidade co artigo 33.f) da Lei 6/2002, do 10 de decembro, de Réxime Xurídico do Goberno e da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria, de Cantabria,

 

TEÑO

 

Articulo 1

Obxecto e alcance

 

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito da Comunidade Autónoma de Cantabria, o uso de desfibriladores fóra do ámbito sanitario, para establecer a obrigatoriedade da instalación e as súas condicións no dito ámbito, promovendo a creación de espazos cardioprotexidos dotados de desfibriladores e persoal formado, así como a organización dos rexistros administrativos necesarios para o cumprimento dos fins que persegue esta orde.

 

Articulo 2

Definicións

 

Para os efectos desta orde, enténdese por:

 

 • a) Desfibrilador externo automático (en diante DEA): o dispositivo médico capaz de analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais que requiran desfibrilación e administrar unha descarga eléctrica para restablecer un ritmo cardíaco viable, con altos niveis de seguridade. Nesta definición tamén se inclúen os denominados desfibriladores externos semiautomáticos (DESA).
 • b) Primeiro respondedor: quen, pola súa situación laboral ou persoal, ten máis probabilidades de ser a primeira persoa en contactar co paciente, identificar a situación de emerxencia, alertar aos servizos de emerxencia extrahospitalarios e iniciar as manobras de reanimación no lugar do suceso. . (Para os efectos desta orde, non se entenderá por socorristas as persoas coa titulación recollida nos apartados a) e b) do artigo 5).
 • c) Establecemento público: os locais onde se desenvolven espectáculos públicos e actividades recreativas, sen prexuízo de que os devanditos espectáculos e actividades poidan realizarse en instalacións portátiles, amovibles ou na vía pública.
 • d) Aforo: o número máximo autorizado de persoas que pode admitir un local destinado a espectáculos ou outros actos públicos.
 • e) Afluencia diaria media: número medio de persoas que acoden diariamente a un determinado espazo ou lugar. Obtense dividindo a afluencia total anual de persoas nese espazo concreto entre o número de días que ese espazo concreto estivo dispoñible para o público nese ano.

 

Articulo 3

Establecementos e instalacións requiridas para ter un DEA

 

As entidades públicas ou privadas ou persoas físicas que posúan ou gocen do dereito de explotación dos seguintes establecementos e instalacións estarán obrigados a dispor dun DEA en condicións de funcionamento axeitadas e listo para o seu uso inmediato:

 

 • a) Instalacións de transporte, aeroportos e portos comerciais e estacións de autobuses e ferrocarril en localidades de máis de 20.000 habitantes.
 • b) Centros comerciais individuais e colectivos, definidos como o establecemento no que se desenvolve a actividade comercial polo miúdo e que teña unha superficie construída superior a 500 m2 (engadindo un máis por cada 1.000 m2).
 • c) Establecementos públicos e privados, cunha afluencia media diaria de 500 persoas.
 • d) Instalacións deportivas nas que o número de usuarios diarios sexa igual ou superior a 350 persoas.
 • e) Centros educativos con capacidade superior a 1.500 persoas.

 

Articulo 4

Requisitos e obrigas relacionados coa instalación e mantemento do DEA

 

Os DEA a que se refire esta Orde cumprirán os requisitos establecidos no Real decreto 365/2009, do 20 de marzo, polo que se establecen as condicións e requisitos mínimos de seguridade e calidade na utilización de desfibriladores automáticos e semiautomáticos fóra do ámbito sanitario. , así como a normativa vixente en materia de produtos sanitarios, debendo:

 • a) Estar instalado nun lugar axeitado, accesible e sinalizado de acordo coa sinalización universal e as súas normas de uso, incluído o teléfono de emerxencias sanitarias 061.
 • b) Dispoñer de dispositivos de conexión automática co 061 para a activación dos servizos urxentes de atención sanitaria, co fin de mellorar a coordinación sanitaria. Estarán exentos desta obriga os desfibriladores xa instalados, ou cando existan situacións técnicas que non permitan a instalación deste tipo de dispositivos.
 • c) Manter a marca CE que garanta o cumprimento dos requisitos esenciais que lles son de aplicación.
 • d) Ter a seguinte dotación de material mínimo:

1o- Dous xogos de parches de desfibrilación para adultos, sendo recomendable incluír un xogo de parches para desfibrilación pediátrica, ou un sistema de adaptación para uso pediátrico.

2o- Sistema informatizado de rexistro de eventos.

3o- Navalla.

4o- Gasas para garantir o correcto uso do desfibrilador externo.

5o- Tesoiras para cortar roupa.

 • Os responsables das entidades que teñan un DEA deberán cumprir as seguintes obrigas:
 • a) Comunicar mediante declaración responsable, nos termos previstos no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a instalación, o cambio de localización ou titularidade, e a retirada dun DEA, segundo o modelo recollido no anexo I, á Xerencia de Atención Primaria do Servizo Cantábrico de Saúde, remitíndolle todos os datos recollidos nel. Posteriormente, a devandita información deberá ser remitida pola Xerencia de Atención Primaria do Servizo Cantábrico de Saúde á Consellería competente en materia de sanidade, para o mantemento dun rexistro actualizado con estes datos.
 • b) Responsabilizarse da correcta revisión e mantemento do DEA, seguindo as instrucións do fabricante, para que o desfibrilador e os seus accesorios estean sempre en perfecto estado de uso.
 • c) Proporcionar ao persoal encargado da xestión do DEA a formación e actualización dos coñecementos necesarios para a súa utilización.
 • d) Garantir a dispoñibilidade de persoal formado durante o horario de funcionamento do centro ou entidade correspondente.

 

Articulo 5

Persoas autorizadas para o uso de DEA fóra do ámbito sanitario

 

Aquelas persoas que teñan coñecementos de reanimación cardiopulmonar, soporte vital básico e uso de desfibrilador poderán utilizar un DEA, fóra do ámbito sanitario, para prestar a atención necesaria para a parada cardíaca ata a chegada dos equipos sanitarios especializados; específico:

 

 1. a) Licenciados en Medicina e Cirurxía ou Licenciados en Medicina, Licenciados ou Graduados en Enfermaría, así como outros profesionais sanitarios daqueles niveis académicos que inclúan no seu currículo formativo formación en soporte vital básico e manexo de desfibriladores.
 2. b) Titulados de Grao Técnico en Urxencias de Saúde.
 3. c) As persoas que superasen os programas de formación inicial e formación continua cuxos contidos e duración figuran no anexo VI desta orde.
 4. d) As persoas que poden probar con documentos concluísen cursos de formación para o uso de DEA recoñecido polo Consello Español de CPR (en adiante CERCP) ou calquera das entidades que o compoñen, e recoñecidos polas autoridades competentes doutras Comunidades rexións e outros Estados membros da Unión Europea en anos recentes 3, sempre que o seu contido e duración entender os mínimos establecidos nesta orde e pre-recoñecemento ao Ministerio responsable da saúde e de inscrición no rexistro de formación no uso DEA regulada no artigo 11 desta Orde, na sección correspondente.
 5. e) Calquera pode usar o AED, logo de comunicarse co servizo de emerxencias de saúde 061, se a persoa ou persoas específicas autorizadas para o seu uso non están presentes no lugar.

 

Articulo 6

Coordinación e continuidade asistencial

 

 1. A Xerencia de Atención Primaria do Servizo Cantábrico de Saúde, como órgano de dirección e xestión de recursos e centros de atención de situacións urxentes, emerxencias e catástrofes sanitarias, terán as seguintes funcións:
 2. a) Coordinación de todas as actividades asistenciais relacionadas co uso de DEA na Comunidade Autónoma de Cantabria, garantindo o funcionamento da cadea de supervivencia.
 3. b) Seguimento e control do uso dos DEA na Comunidade Autónoma de Cantabria.
 4. O uso do DEA por parte dos socorristas sempre debe ir inmediatamente precedido ou acompañado dunha comunicación ao Centro de Coordinación de Emerxencias (CCU) do Servizo de Emerxencias 061 (Teléfono 061), co fin de activar de xeito urxente toda a cadea de supervivencia, para garantir a continuidade. de atención e o seguimento médico da persoa afectada.
 5. O responsable da entidade na que se utilizou o DEA deberá remitir á Xerencia de Atención Primaria do Servizo Cantábrico de Saúde no prazo de 48 horas (salvo casos de forza maior) desde a utilización do DEA:
 6. a) A folla de coidados facilitada ao paciente que presentase parada cardiorrespiratoria, segundo o modelo de Utstein previsto no anexo III.
 7. b) O rexistro informatizado do suceso almacenado no sistema de memoria do desfibrilador.

 

Artigo 7.

Características da formación.

 1. Os requisitos necesarios para participar nos programas formativos previstos nesta orde serán ser maior de idade, e posuír, polo menos, título de educación secundaria obrigatoria, graduado escolar ou equivalente.
 2. Os programas de formación descritos no anexo VI desta orde teñen como obxectivo posibilitar a adquisición dos coñecementos e habilidades necesarias, para facer un uso adecuado dos DEA nas situacións de parada cardiorrespiratoria que se produzan no ámbito de actuación dos socorristas.
 3. Os socorristas recibirán o programa de formación inicial cunha duración mínima de seis horas. Na súa posterior reciclaxe deberán realizar o programa de formación continua, cunha duración mínima de tres horas, para seguir cumprindo os requisitos necesarios para o uso do DEA. Todo isto deberá realizarse antes de que transcorran tres anos naturais desde a anterior certificación ou renovación. En caso contrario, a devandita persoa perderá a acreditación.
 4. O número de alumnos será como máximo de 24 por profesor na parte teórica, e de 8 alumnos por profesor na parte práctica.

 

Articulo 8

Entidades docentes

 

 1. A formación dos socorristas para a utilización dos desfibriladores externos a que se refire esta orde poderá impartirse por unidades formativas dos centros de saúde do Servizo Cantábrico de Saúde, pola Xerencia de Atención Primaria do Servizo Cantábrico de Saúde, polos centros de prevención de riscos laborais dependentes. sobre calquera Administración pública, polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, polas entidades ou institucións integrantes do CERCP ou polas persoas físicas ou xurídicas que estean recoñecidas como instructores por calquera das institucións ou entidades que integran o dito consello, debendo cumprir os seguintes requisitos:
 2. a) Proporcionar un programa formativo cuxo contido mínimo se determina no anexo VI desta orde.
 3. b) Contar cun equipo docente mínimo dun profesor por cada grupo de oito alumnos.
 4. c) Deberá existir unha persoa responsable da dirección, coordinación e desenvolvemento da actividade formativa, cunha das titulacións recollidas no artigo 5 apartados a) e b).
 5. d) O equipo docente poderá estar formado por:

1o – Profesionais sanitarios co curso de monitor de soporte vital con certificado en vigor expedido polo CERCP ou por calquera das entidades que o integran.

2o – Profesionais sanitarios dos servizos de emerxencias e emerxencias sanitarias.

3o – Profesionais sanitarios dos servizos de prevención de riscos laborais das entidades da Xunta de Cantabria que exerzan competencias en materia de seguridade e saúde no traballo.

 1. e) Dispoñer do material didáctico adecuado para as ensinanzas que se vaian impartir, tanto material bibliográfico como audiovisual, así como equipamento para as prácticas (maniquíes, desfibriladores, material sanitario), segundo se recolle no anexo VI.
 2. f) Garantir a dispoñibilidade de instalacións adecuadas para impartir a formación, mediante declaración responsable.
 3. Todo o persoal a que se refire o parágrafo anterior, no caso do persoal ao servizo das administracións públicas, deberá cumprir o disposto na lexislación sobre incompatibilidades ao servizo das administracións públicas.
 4. As entidades interesadas en impartir a formación presentarán a correspondente solicitude de autorización, segundo o modelo establecido no anexo IV, dirixida á Dirección Xeral competente en materia de xestión sanitaria xunto coa correspondente documentación xustificativa requirida.
 5. As solicitudes de autorización das entidades de formación serán resoltas polo titular da Dirección Xeral competente en materia de xestión sanitaria. Ante a resolución de outorgamento ou denegación da autorización poderá interpoñerse recurso de alzada ante o titular da consellería competente en materia de sanidade.
 6. A vixencia da autorización das entidades de formación será de tres anos. Os interesados ​​poderán solicitar a renovación segundo o modelo do anexo V, dirixido á Dirección Xeral competente en materia de xestión sanitaria.
 7. Comprobado o cumprimento dos requisitos, procederase á autorización e inscrición no rexistro previsto no artigo 11 desta orde. As incorporacións e baixas de profesorado e calquera outra modificación que afecte aos requisitos dos cursos, así como o cesamento da actividade, deberán ser obxecto de declaración responsable no prazo de 15 días desde a súa aparición.
 8. Así mesmo, o centro de formación deberá rexistrar e conservar a documentación de cada un dos programas realizados (material didáctico e actas coa relación de alumnos do programa correspondente) durante un período mínimo de cinco anos.

 

Articulo 9

Comunicación formativa

 

As entidades de formación autorizadas remitirán á Dirección Xeral competente en materia de xestión sanitaria, para cada actividade formativa organizada:

 

 1. a) Comunicación por correo electrónico, cunha antelación mínima de 7 días, dos cursos que se van impartir, indicando: data, hora, lugar, número de alumnos e programa, así como a relación de profesores que os impartirán, adxuntando o actualización correspondente da súa formación de monitor de soporte vital e a declaración responsable de que a aula foi revisada e cumpre os requisitos adecuados para a docencia.
 2. b) A comunicación, no prazo de 30 días desde a finalización da formación, da acta ou memoria do curso coa seguinte información: data, hora, lugar, número de alumnos que superaron o curso, así como un relación dos instrutores que impartiron a formación e a relación de persoas ás que se lles expedirá o correspondente certificado de acreditación que lles autoriza a utilizar desfibriladores externos, así como as renovacións periódicas das ditas certificacións, coa seguinte información: nome, apelidos, DNI con letra, e data de validez da acreditación, no prazo dun mes desde a expedición dos correspondentes certificados.

 

Articulo 10

Acreditación da formación

 

 1. Serán os centros de formación autorizados os que deberán expedir unha certificación individual que acredite a realización e a superación do ciclo formativo.
 2. Na certificación acreditativa individual computarase como mínimo:

 

 • a) O nome do centro ou entidade que o impartiu.
 • b) Denominación do programa cursado (formación inicial ou continua).
 • c) Duración en horas.
 • d) Lugar.
 • e) Data de finalización.
 • f) Prazo de vixencia do certificado.
 • g) Nome da persoa que asina o dito certificado.
 1. A dita certificación será recoñecida pola Consellería competente en materia de sanidade para acreditar a súa formación para o uso do DEA na Comunidade Autónoma de Cantabria.
 2. A acreditación terá unha vixencia de tres anos desde a súa expedición ou renovación. Renovarase segundo o programa de formación establecido no anexo VI.

 

Articulo 11

Rexistros Administrativos

 

A consellería competente en materia de sanidade, en relación coa actividade regulada por esta orde, levará adscritos á Dirección Xeral competente en materia de xestión sanitaria os seguintes rexistros administrativos:

 

 1. a) Rexistro de persoas acreditadas para o uso de DEA. Conterá, como mínimo, datos de identificación persoal (nome completo e DNI), data de expedición dos certificados de acreditación, así como datas de renovación recibidas coas actas de cada curso realizado en Cantabria.
 2. b) Rexistro de persoas, organismos, institucións, empresas ou establecementos que instalen no seu domicilio ou centro un DEA para o seu uso fóra do ámbito sanitario, cuxa dispoñibilidade fose comunicada á Xerencia de Atención Primaria do Servizo Cantábrico de Saúde no modelo incluído no Anexo I desta orde.
 3. c) Rexistro de entidades autorizadas en Cantabria para impartir os programas descritos nesta orde, coa relación de monitores, que recollerá os datos persoais e de titulación do instrutor coa data de acreditación ou actualización.

 

Articulo 12

Inspección e control

 

A consellería competente en materia de sanidade poderá inspeccionar as actividades formativas, así como as instalacións das entidades que dispoñan de desfibriladores, para comprobar a súa adecuación ao disposto nesta orde.

 

Articulo 13

Infraccións e sancións

 

O réxime sancionador do incumprimento das obrigas establecidas nesta orde é o previsto na Lei 7/2002, do 10 de decembro, de Ordenación Sanitaria de Cantabria e demais normativa aplicable nesta materia.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA

Tratamento de datos persoais

 

O tratamento dos datos a que se refire esta orde axustarase en todo caso ao que determine a lexislación aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Colaboración para o cumprimento desta Orde

 

O Goberno de Cantabria colaborará coas entidades e institucións locais para que as persoas físicas ou xurídicas responsables dos citados espazos públicos instalen e poñan en funcionamento os desfibriladores e cumpran coa obriga de formar ao persoal responsable das devanditas instalacións.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA

entidades autorizadas

 

As entidades de formación autorizadas ao abeiro da Orde SAN/1/2009, do 7 de xaneiro, pola que se regula o adestramento e o uso de desfibriladores externos por parte dos socorristas, continuarán estando autorizadas durante o prazo de vixencia establecido na súa resolución.

Transcorrido o dito prazo, deberán proceder segundo o disposto nesta orde. Cando se trate de procedementos de autorización de entidades de formación iniciados con anterioridade á entrada en vigor desta orde, seguiranse tramitando segundo a Orde SAN/1/2009, do 7 de xaneiro, ata a súa resolución definitiva. Para estes efectos, entenderase que o procedemento se incoou na data en que a solicitude tivese entrada no rexistro da consellería competente en materia de sanidade.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Desfibriladores xa instalados

 

As persoas físicas ou xurídicas que na data de entrada en vigor desta orde xa dispoñan de aparellos desfibriladores externos nas súas instalacións disporán dun prazo de seis meses, contados desde a data de entrada en vigor desta orde, para adaptarse ao disposto. contida nel.

 

DISPOSICIÓN DERROGADORA ÚNICA

Derrogación normativa

 

Queda derrogada a Orde SAN/1/2009, do 7 de xaneiro, pola que se regula o uso de desfibriladores externos semiautomáticos por parte dos socorristas.

Así mesmo, á entrada en vigor desta orde quedan derrogadas as normas de igual ou inferior rango emanadas dos órganos da comunidade autónoma que se opoñan ao disposto na orde.

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA

Cualificación

 

Facúltase a dirección xeral competente en materia de xestión sanitaria para ditar as medidas necesarias para o desenvolvemento e execución desta orde e para actualizar os anexos.

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

entrada en vigor

 

Esta orde entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial de Cantabria, agás o disposto no artigo 3, que o fará aos doce meses da dita publicación.

 

Santander, 1 de outubro de 2018.

 

O ministro de Sanidade,

María Luisa Real González.

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Cantabria

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Cantabria realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa de desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección en Cantabria. Póñase en contacto connosco en Cantabria para calquera instalación, mantemento ou reparación de equipos DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Cantabria.