Normativa sobre desfibriladores DEA en Baleares

Decreto lei de cardioprotección en Mallorca, Menorca, Ibiza e Formentera

Normativa de desfibriladores externos en Baleares

Normativa de desfibrilador Illes Balears

 

DECRETO 137/2008, do 12 de decembro, polo que se regula o uso de desfibriladores externos semiautomáticos en centros non sanitarios das Illas Baleares.

O artigo 43 da Constitución española recoñece o dereito á protección da saúde e a competencia dos poderes públicos para organizar e protexer a saúde pública. En desenvolvemento deste precepto legal, aprobouse a Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, como instrumento de regulación xeral de todas as actuacións que permitan facer efectivo o dereito á protección da saúde, de forma que as actuacións da Administración Pública As administracións sanitarias están orientadas a garantir a asistencia sanitaria en todos os casos de perda de saúde.

Neste marco legal, a Administración da Comunidade Autónoma comprométese a dar resposta ao mandato recollido no artigo 15 da Constitución, que recoñece o dereito á vida, á integridade física e á saúde das persoas a través dun sistema público que garantice a xestión das emerxencias/emerxencias e atención sanitaria inmediata.

O Plan de Calidade do Sistema Nacional de Saúde recolle, entre outras, a Estratexia de Cardiopatía Isquémica, dirixida a conseguir unha atención aos pacientes con cardiopatía baseada na excelencia clínica. A desfibrilación precoz é un obxectivo desta estratexia, como elemento fundamental da mesma, e recomenda establecer un marco legal para a implantación de desfibriladores externos semiautomáticos (en diante DESA) en lugares públicos, en igualdade de condicións en todo o territorio nacional.

O artigo 30.48 do Estatuto de autonomía das Illas Baleares, modificado pola Lei orgánica 1/2007, do 28 de febreiro, atribúe á Comunidade Autónoma das Illas Baleares a competencia para o fomento da saúde en todos os ámbitos, no marco das bases e do coordinación xeral de Sanidade, e o artigo 31.4o, a competencia de desenvolvemento e execución lexislativa en materia sanitaria e sanitaria, así como a formación sanitaria especializada, e no artigo 31.11 en materia correspondente ao ámbito de Protección Civil e emerxencias.

As recomendacións de sociedades científicas de recoñecido prestixio están dirixidas, neste punto, á implantación ordenada de desfibriladores externos semiautomáticos naqueles lugares públicos ou privados nos que se concentra ou transita un gran número de persoas.

A resposta eficaz ante un suceso vital que poida requirir unha desfibrilación pasa por reducir o tempo entre o que se produce o problema, a intervención temperá do persoal non sanitario, a desfibrilación, a chamada aos servizos de emerxencias/emerxencias 112/061 e a súa chegada para facerse cargo da situación. , integrando ao persoal non sanitario (servizos de emerxencia, cidadáns...) na chamada 'cadea de supervivencia'.

Con este Decreto preténdese abordar unha regulación uniforme do uso de desfibriladores semiautomáticos externos por parte do persoal non sanitario, así como o establecemento do procedemento de acreditación e do programa mínimo de formación que forme para o seu uso.

Segundo a Lei 5/2003, do 4 de abril, de Sanidade das Illas Baleares, a atención sanitaria realízase mediante a atención sanitaria integral á poboación mediante dispositivos de atención ás emerxencias e emerxencias sanitarias e, ao mesmo tempo, obriga á Administración sanitaria. mellorar continuamente a formación no ámbito sanitario, demandando accións de intervención dirixidas á prevención de situacións de risco.

A Lei 2/1998, do 13 de marzo, de xestión de emerxencias das Illas Baleares, estableceu na nosa comunidade autónoma un sistema público de xestión de emerxencias, inspirado nos principios de dilixencia, rapidez, proporcionalidade e eficacia, entre outros, que se completaron co aprobación da Lei 3/2006, do 30 de marzo, de xestión de emerxencias das Illas Baleares, pola que se confirma o devandito compromiso que ratifica a política de prevención e xestión integral das emerxencias como prioridade de máximo nivel, acometendo a regulación dalgúns aspectos da -denominada emerxencia ordinaria, é dicir, situacións que se producen durante a aparición dun suceso inesperado que supoña unha alteración do estado normal das persoas..., con repercusións negativas; concepto no que hai que situar, sen dúbida, aqueles accidentes cardiovasculares que en ocasións conducen á chamada 'morte súbita'.

Por todos estes motivos, e por proposta dos titulares do Ministerio de Sanidade e Consumo e do Ministerio do Interior, de conformidade co disposto no Consello Consultivo da Comunidade Autónoma das Illes Balears e considerándoo o Consello de Goberno, no sesión do día 12 de decembro de 2008

 

DECRETO

Capítulo I

 

Disposición xeral

 

Articulo 1

Obxecto e alcance

 

 1. O obxecto deste decreto é:

 

 • a) Regular as condicións e requisitos mínimos para o uso e mantemento dos desfibriladores externos semiautomáticos (en diante DEA) fóra do ámbito sanitario, por parte do persoal que non estea en posesión do título de Licenciado en Medicina ou Diplomado Universitario en Enfermaría, no territorio de as Illas Baleares.
 • b) Establecer o programa mínimo de formación, así como o procedemento de acreditación das persoas e entidades implicadas nos procesos de formación e/ou utilización daqueles.
 • c) Crear os seguintes rexistros:
 1. O Rexistro DESA e establecementos e instalacións que contan con eles.
 2. O Rexistro de Entidades de Formación no Uso de DESA.
 3. Este Decreto só é de aplicación aos desfibriladores que se coloquen en lugares onde exista presenza (fixa ou temporal) de público; En consecuencia, quedan excluídas as destinadas unicamente ao uso privado.

 

Articulo 2

Concepto DEA

 

Para os efectos do establecido neste Decreto, enténdese por DESA o dispositivo sanitario destinado a analizar o ritmo cardíaco, identificar arritmias mortais suxeitas a desfibrilación e administrar unha descarga eléctrica co fin de restablecer un ritmo cardíaco viable con altos niveis de seguridade. . Esta definición inclúe os desfibriladores externos automáticos.

 

Articulo 3

Persoal formado no uso dun DESA

 

Poderán utilizar un DESA, ademais do persoal médico e de enfermaría, todas aquelas persoas que teñan superada a formación teórica e práctica inicial en Soporte Vital Básico e no uso do DESA e, no seu caso, teñan actualizado os seus coñecementos mediante a correspondente formación continua. ou reciclaxe, na forma establecida neste Decreto.

 

Capítulo II

Requisitos e obrigas para o uso, instalación e mantemento dos DESA

 

Articulo 4

Instalación e mantemento de DEA

 

 1. As persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que desexen instalar un ou varios DESA nos seus locais deberán presentar, previamente, na Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación unha solicitude de inscrición no Rexistro DESA creado para o efecto neste Decreto. . Este Rexistro e as súas modificacións estarán accesibles en todo momento pola Dirección Xeral de Emerxencias para a súa integración no Servizo de Emerxencias das Illes Balears, 112. Así mesmo, a información estará a disposición do Servizo de Saúde das Illes Balears, a través do 061. .
 2. Xunto coa solicitude, as persoas ou entidades interesadas deberán achegar a seguinte documentación:
 • a) DNI/NIF da persoa física ou xurídica titular da entidade, empresa, establecemento ou servizo que pretenda allear o DESA. No caso de persoas xurídicas, nome da persoa titular da representación legal e documentación que acredite esta condición.
 • b) Marca, modelo e número de serie do desfibrilador que se vai instalar, así como o certificado do fabricante de que cumpre con toda a normativa aplicable e o número da organización que concedeu o marcado CE.
 • c) Espazo físico específico onde se situará o desfibrilador e vías de acceso a este.
 1. Calquera variación da información contida na documentación achegada de acordo co establecido no apartado anterior, deberá ser comunicada á Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación no prazo de quince días desde que se produza e, en especial, a retirada do desfibrilador.
 2. As entidades, institucións e empresas públicas ou privadas ou persoas físicas inscritas no Rexistro a que se refire este artigo colocarán, en lugar visible e de cara ao público, un letreiro que indique a existencia e localización dun ou varios desfibriladores, no cal deberán facer constar o normas de uso, coa seguinte mensaxe: 'Atención. Establecemento dotado de desfibrilador semiautomático externo», que deberá incluír ademais un letreiro cadrado verde cunha cruz branca na esquina superior dereita e un corazón branco atravesado por unha imaxe de raio verde indicativo dos servizos de emerxencia, segundo se recolle no anexo VI.
 3. O DESA debería instalarse preferentemente xunto a un teléfono que permita a comunicación inmediata co 112/061.
 4. As persoas físicas ou xurídicas, organizacións, institucións e empresas, públicas ou privadas, que instalen un DESA nas súas instalacións serán responsables de garantir o seu mantemento e conservación, de acordo coas indicacións do fabricante do equipamento.

 

Articulo 5

Uso de DEA

 

 1. A utilización dun DESA deberá comunicarse sen demora ao número 112/061, co fin de garantir a continuidade asistencial e o control médico da persoa afectada.
 2. Ademais, a utilización dun DESA deberá comunicarse á Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación mediante o documento que figura como anexo IV deste Decreto, que deberá remitir no prazo de tres días pola persoa responsable do lugar ou establecemento. aconteceu o evento.
 3. O documento a que se refire o apartado anterior tamén poderá ser entregado á persoa titular do servizo de emerxencias/urxencias actuante.

 

Capítulo III

Formación, acreditación e control

 

Articulo 6

Programa de formación

 

 1. O programa formativo pretende formar aos receptores en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), acadar mellores resultados no tratamento da parada cardiorrespiratoria (CPA), e concretamente adquirir coñecementos e dominio dos DEA e integralos en algoritmos de RCP na cadea de supervivencia.
 2. O programa mínimo de formación para a utilización de DESA axustarase ao programa establecido no anexo I deste Decreto.
 3. O Programa de Formación para o uso de DEA está dirixido a profesionais non sanitarios, e a todas aquelas persoas interesadas en poder utilizar un DEA en caso de necesidade, adquirindo os coñecementos mínimos necesarios sobre o funcionamento específico deste tipo de aparellos e as actuacións que se realizan. a tomar.realizar en situacións de urxencia e emerxencia.
 4. A idade mínima para acceder á formación obxecto da regulación deste Decreto será de 18 anos, deberá posuír polo menos o título de graduado escolar ou equivalente e ter superado un módulo de soporte vital básico.
 5. O programa formativo debe realizarse na súa totalidade para obter o certificado que habilita o uso do DESA.

 

Articulo 7

Acreditación de entidades de formación

 

 1. As entidades públicas ou privadas ou as persoas físicas interesadas en impartir as actividades formativas reguladas neste Decreto deberán solicitar da Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación a correspondente acreditación.
 2. Para tal fin, deberán presentar un modelo normalizado de solicitude na citada Dirección Xeral, acompañado da seguinte documentación:
 • a) Datos identificativos da Entidade, acompañados de copia do DNI se se trata dunha persoa física ou escritura pública de constitución no caso de persoa xurídica ou Estatutos ou Acordo de creación se se trata dunha entidade pública.
 • b) Memoria xustificativa das actividades que se van realizar, especificando o programa do curso, que deberá incluír clases teóricas e prácticas, no que conste o número de horas que se dedicarán a cada un dos módulos.
 • c) Relación de profesores acompañados da súa titulación, que deberán estar en posesión do título de Licenciado en Medicina, Diploma BOIB no 178 20-12-2008 345 Universidade de Enfermaría ou monitores de soporte vital básico acreditados polas sociedades científicas American Heart Association. ou polo Consello Europeo de Resucitación.
 • d) Centro ou centros onde se impartirá a actividade docente, así como a forma e o lugar en que se impartirán os módulos prácticos.
 • e) Condicións de inscrición e número de prazas ofertadas (non máis de 25).
 • f) Director do curso, licenciado en Medicina ou Diplomado Universitario en Enfermaría.
 • g) Material dispoñible para a realización das actividades formativas, que se axustará ao disposto no anexo II.
 1. O director xeral de Avaliación e Acreditación ditará resolución motivada de concesión ou denegación da acreditación. Esta resolución non esgota a vía administrativa e, polo tanto, poderá interpoñerse recurso de alzada ante o conselleiro de Sanidade e Consumo.
 2. A Resolución pola que se acorde conceder a acreditación terá unha vixencia de cinco anos, debendo a entidade formadora comunicar á Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación calquera variación que se producise no programa do curso acreditado.
 3. A Resolución de Acreditación poderá ser revogada, con carácter previo á incoación do correspondente expediente administrativo cando o titular incorra nalgunha das seguintes causas:
 • a) Información falsa na solicitude de impartición de formación.
 • b) Falsidade respecto das persoas que imparten cursos de formación.
 • c) O incumprimento dalgunha das condicións que motivaron a concesión da acreditación.
 1. Unha vez finalizado o curso, a entidade formativa comunicará á Dirección Xeral a relación de persoas que o superaron.

 

Articulo 8

Acreditación de cursos de formación

 

As entidades de formación acreditadas deberán expedirlle ao alumnado que teña superado os cursos un certificado segundo os modelos que figuran no anexo V deste Decreto. Este certificado terá unha validez de tres anos.

 

Articulo 9

Renovación de acreditacións

 

 1. O certificado que acredite a realización do ciclo formativo deberá renovarse, antes do vencemento do trienio, mediante a realización do correspondente curso de actualización e a superación das probas establecidas no anexo III.
 2. A renovación así obtida ten validez por un novo período de tres anos a partir da data de expedición do certificado que acredite a devandita renovación.

 

Articulo 10

Homologación de cursos de formación

 

 1. A Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación poderá aprobar as ensinanzas cursadas nas materias contidas no anexo I deste decreto, así como as actividades formativas que se realicen dentro doutros plans de formación regradas e, concretamente:

 

 • a) Actividades formativas realizadas pola EBAP antes da entrada en vigor deste Decreto que cumpran co contido mínimo establecido no seu anexo I.
 • b) As actividades formativas desenvolvidas noutras comunidades autónomas sempre que o seu contido coincida basicamente cos criterios recollidos neste Decreto, previo informe favorable do Servizo de Formación e Investigación da Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación.
 1. A solicitude de aprobación deberá ir acompañada de:
 • a) Documentación que acredite ter superado o curso para o que se solicita a homologación.
 • b) Programación do curso, que deberá coincidir basicamente co contido mínimo establecido no anexo I deste Decreto.
 1. O expediente de homologación rematará por Resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación, outorgando ou denegando a homologación.

 

Articulo 11

Inspección e control

 

A Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación poderá realizar en calquera momento auditorías e inspeccións das entidades de formación acreditadas para comprobar que seguen cumprindo os requisitos para os que se concedeu a acreditación.

 

Capítulo IV

Rexistros

 

Articulo 12

Xestión da información. Rexistro da entidade

 

Créanse os seguintes Rexistros dependentes da Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación:

 

 • a) Rexistro de Desfibriladores Externos Semiautomáticos e de establecementos ou institucións que os teñan instalados na Comunidade Autónoma das Illes Balears.
 • b) Rexistro de Entidades de Formación que impartan cursos de formación no uso de desfibriladores externos semiautomáticos.

 

Articulo 13

Datos que accederán ao Rexistro

 

 1. Os datos que accederán ao Rexistro de Desfibriladores Externos Semiautomáticos e aos establecementos e institucións que os teñan instalados na Comunidade Autónoma das Illas Baleares, son os recollidos no artigo 4.2 deste Decreto, así como os referidos á comunicación de incidencias de uso. do DESA a que se refire o art. 5.2.
 2. Os datos que accederán ao Rexistro de Entidades de Formación que imparten cursos de formación no uso de desfibriladores externos semiautomáticos son os seguintes:
 • a) As entidades de formación acreditadas segundo o procedemento establecido neste Decreto.
 • b) Cursos acreditados dentro dos programas formativos regulados no capítulo II deste Decreto.
 • c) Relación de persoas que superaron os cursos.

 

Articulo 14

Protección de datos persoais

 

 1. A Consellería de Sanidade e Consumo, como responsable do tratamento automatizado dos datos persoais contidos nos Rexistros creados por este Decreto, adoptará as medidas técnicas, de xestión e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, seguridade e integridade dos datos. de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
 2. O acceso aos Rexistros está suxeito ao disposto na Lei orgánica 15/1999 e ao disposto no artigo 37 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

Capítulo V

Infraccións e sancións

 

Articulo 15

Infraccións e sancións

 

 1. De conformidade co disposto nos artigos 32 a 37 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, e nos artigos 54 e seguintes da Lei 5/2003, do 4 de abril, de sanidade das Illas Baleares, o incumprimento das Considérase infracción sanitaria as obrigas derivadas deste Decreto.
 2. Sen prexuízo do anterior, en ausencia de persoal acreditado, no caso de producirse un feito vital que poida requirir a desfibrilación, quedará exenta de responsabilidade a utilización dun desfibrilador externo semiautomático por parte dunha persoa que non dispoña da formación regulada neste Decreto, xa que sempre que se estableza contacto inmediato co 112/061.

 

Disposición adicional primeira

 

A partir da entrada en vigor deste Decreto establécese a obriga dos servizos de emerxencias das Illas Baleares de contar nos seus vehículos con equipos de DESA para a súa intervención inmediata.

 

Disposición adicional segunda

 

A Escola Balear de Administración Pública (EBAP) poderá desenvolver programas de formación en materia de utilización de DESA, adaptados ao contido mínimo do programa que figura no anexo I deste Decreto sen que sexa necesaria a acreditación da Dirección Xeral de Avaliación e Acreditación como entidade. .formador, na forma prevista no artigo 7 deste Decreto.

 

Disposición transitoria única

 

As persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que teñan instalado un DESA á entrada en vigor deste Decreto, disporán dun prazo máximo de seis meses para cumprir o disposto no Decreto.

 

disposición derradeira primeira

 

Facúltanse os titulares do Ministerio de Sanidade e Consumo, e do Ministerio do Interior, para ditar as disposicións de desenvolvemento necesarias para a aplicación deste decreto, no ámbito das súas respectivas competencias.

 

Disposición final segunda

Este Decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial de las Illas Baleares.

 

Palma, 12 de decembro de 2008

El Presidente

Francesc Antich e Oliver

 

O conselleiro de Sanidade e Consumo

Vicenç Thomas Mulet

O ministro do Interior

María Ángeles Lecinena Esteban

 

Descarga aquí o normativa sobre desfibriladores DEA DESA en Baleares

 

Somos instaladores de desfibriladores e puntos de rescate cardíaco

 

Neosalus Illes Balears realizamos instalacións de desfibriladores DEA, realizamos mantemento de equipos e formación en SVB e uso do desfibrilador co que cumprir a normativa sobre desfibriladores externos semiautomáticos, servizos integrales de cardioprotección nas Illas Baleares. Póñase en contacto connosco en Illes Balears para calquera instalación, mantemento ou reparación de DEA que precise, nas instalacións que certificamos espazos cardioprotexidos en Illes Balears.