Aviso legal

Aviso legal

1 – IDENTIDADE DO PROPIETARIO DO SITIO WEB

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. amb CIF B-25733007 e enderezo Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici Incuba, Planta 1, Oficina 1.7, 25003, Lleida, Teléfon 900 52 56 78 DOMINI NUMBER: www.neosalus.com

2- ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE NÓS

O uso deste sitio web atribúese ao usuario, sexa persoa física ou xurídica, a condición de USUARIO, o que implica a adhesión aos termos e condicións que se indican a continuación. Para todos os efectos, teranse en conta os termos e condicións da versión publicada no momento da súa elaboración. NEOSALUS SOLUTIONS, SL. Recoméndase aos USUARIOS que lean atentamente os termos e condicións que se detallan a continuación nos termos e condicións das ofertas de servizos. Non obstante, o acceso a determinadas condicións atendidas a través deste sitio web é posible suxeito a determinadas condicións específicas que, de ser o caso, substitúen, completan e/ou modifican as presentes condicións xerais. Polo tanto, antes de acceder e/ou utilizar os nosos servizos, o USUARIO tamén deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares. Se non acepta as condicións do seu uso, deberá absterse de acceder e utilizar as condicións servidas neste sitio web. Estas condicións rexen os termos xenéricos da Web para o USUARIO que teña a posibilidade de visualizalos e imprimilos. NEOSALUS SOLUTIONS, SL. Resérvase o dereito a modificar ou suprimir en calquera momento e sen previo aviso as continxencias, servizos e información que se atopen neste sitio web, ademais de limitar ou cancelar os termos e condicións aplicables ao sitio web.

3- PROPIEDADE INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

O contido deste sitio web está protexido polas leis de propiedade intelectual e industrial. O sitio web, incluíndo o seu título e non limitando a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. ou se non conta con licenza ou autorización expresa dos autores. Independentemente da finalidade final á que se destine o destino, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial precisa en todo caso da autorización escrita previamente por NEOSALUS SOLUTIONS, SL. A vulneración dalgún dos dereitos enunciados poderá ser constitutiva de vulneración destas disposicións, así como de delito sancionado segundo os artigos 270 e seguintes do Código Penal. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son alleos a NEOSALUS SOLUTIONS, SL. e que os que aparecen no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, son os responsables de calquera posible controversia que poida xurdir respecto destes.

En todos os casos, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. conta coa autorización expresa e previa aprobación para o propio. As reclamacións que poidan presentar os USUARIOS en relación co posible incumprimento dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera das continxencias desta páxina web poden dirixirse ao correo electrónico: neosalus@neosalus.com

4- ACCESO Á WEB

O noso sitio web pode ser visitado por calquera USUARIO de forma gratuíta. Os Datos de Carácter Persoal que se faciliten serán sempre tratados conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal.

5- USO CORRECTO DA WEB LLOC

O USUARIO comprométese a utilizar a Web, os contidos e os servizos de acordo coa Lei, cos costumes e coa orde pública. O USUARIO está obrigado e comprométese a:
 • Non utilizar o sitio web nin os servizos que se prestan a través da mesma con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido deste Aviso legal que prexudiquen os intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar ou deteriorar o sitio web. sitio web ou os seus servizos ou impedir o uso satisfactorio do sitio web por parte doutros usuarios.
 • Non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar datos, programas ou documentos electrónicos e outros que estean vinculados ao sitio web.
 • Non introducir programas, virus, macroinstrucións, miniaplicacións ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou intenten provocar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. ou terceiros.
 • Non facer un mal uso da información, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos dos seus e/ou imaxes, fotografías, gravacións, programas e, en xeral, calquera tipo de material accesible a través da web ou dos servizos que esta ofrece.
 • Non introduza accións, actitudes ou ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición. Así mesmo, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. É o dereito a denegar ou retirar o acceso ao Sitio Web e/ou a todos os servizos en calquera momento e sen previo aviso a aqueles USUARIOS que incumpran as presentes condicións xerais.

6- RÉXIME DE RESPONSABILIDADE

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. non se fai responsable, directa ou subsidiariamente, de:
 • A calidade do servizo, a rapidez de acceso, o correcto funcionamento ou a dispoñibilidade ou continuidade de funcionamento do sitio web.
 • Que se produzan interrupcións de servizo, atrasos, erros, avarías dos equipos e, en xeral, outros inconvenientes que teñan a orixe na causa de que escapan ao control de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.
 • Un acto doloso ou neglixente da USUARI e/ou pode xurdir por forza maior. Neste caso, seguiu a mesma causa. · Danys dirixe ou indirectos, dany emerxente i/o por lucro cesante.
 • Os contidos e opinións de terceiros e a información contida en sitios web de terceiros aos que se pode acceder a través de ligazóns ou valos do sitio web.
 • Os perigos que isto pode ocasionar nos ordenadores dos USUARIOS son posibles virus informáticos provocados pola navegación pola páxina web ou por calquera outro dano derivado desta navegación.
 • Do incumprimento da lei, da moral e dos bons costumes xeralmente aceptados ou da orde pública como consecuencia da transmisión, difusión, comunicación, dispoñibilidade, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • As vicisitudes, e defectos de todo tipo dos contidos transmitidos, difusos, emmagatzemats ou posats adisposició, a falta de actualización ou exactitude dos materiais, nin da calidade científica no segundo caso.
Así mesmo, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. non garante que o sitio web e o servidor conteñan virus e non se fai responsable dos danos causados ​​polo acceso ao sitio web ou pola imposibilidade de acceder a el.

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. Será necesario suspender temporalmente os servizos e continxencias da páxina web para realizar operacións de mantemento, reparación ou reparación dos equipos.

7- PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e na normativa de desenvolvemento, o responsable do sitio web NEOSALUS SOLUTIONS, SL. en complemento ao previsto polos arts. 5 e 6 da LOPD, informamos a todos os usuarios do sitio web que a facilitación ou facilitación dos seus datos persoais, que estes serán incorporados a un ficheiro automatizado que está certificado pola Axencia Española de Protección de Datos.

Se desexa exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode dirixirse ao correo electrónico: neosalus@neosalus.com 

Podes atopar información ampliada facendo clic aquí.

8- PUBLICIDADE

De acordo co que regula a Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), a política en materia de correo electrónico céntrase en atender unicamente as comunicacións que a USUARI solicitou abrir. Se non recibes estas mensaxes por correo electrónico, podes contactar co enderezo de correo electrónico: neosalus@neosalus.com

9- LEXISLACIÓN APLICABLE I COMPETENCIA XUDICIAL

Estas condicións están redactadas en castelán, e están suxeitas á lexislación española vixente. Por calquera motivo que resulte contencioso ou que incumba ao sitio web de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. Serán competentes os Jutjats e Xulgados de Lleida, España.