Aviso legal

Aviso legal

1 – IDENTIDADE DO PROPIETARIO DA WEB

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. con CIF B-25733007 e enderezo Parc Científic i Tecnologic Agroalimentari de Lleida, Edifici Incuba, Planta 1, Oficina 1.7, 25003, Lleida, Teléfono 900 52 56 78 NOME DE DOMINIO: www.neosalus.com

2- ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

A utilización deste sitio web atribúe ao navegador, sexa persoa física ou xurídica, a condición de USUARIO, o que implica a adhesión aos termos e condicións que se indican a continuación. Para todos os efectos, os termos e condicións serán considerados na versión publicada no momento do acceso.

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. recomenda ao USUARIO que lea atentamente os termos e condicións que se detallan a continuación antes de facer uso dos servizos ofrecidos. Así mesmo, o acceso a determinados servizos a través deste sitio web pode estar suxeito a determinadas condicións particulares que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as presentes condicións xerais. Polo tanto, antes de acceder e/ou utilizar os nosos servizos, o USUARIO tamén deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares.

Se non acepta as condicións de uso, deberá absterse de acceder e utilizar os servizos contidos neste sitio web.

As presentes condicións de uso regulan o uso xenérico da Web por parte do USUARIO que ten a posibilidade de visualizalas e imprimilas. NEOSALUS SOLUTIONS, SL. resérvase o dereito a modificar ou eliminar en calquera momento e sen previo aviso os contidos, servizos e informacións que se atopan neste sitio web, así como a limitar ou cancelar os termos e condicións aplicables ao sitio web.

3- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O contido deste sitio web está protexido polas Leis de Propiedade Intelectual e Industrial.

O sitio web, incluíndo pero non limitado á súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. ou, se é o caso, dispón dunha licenza ou autorización expresa dos autores. Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso a autorización previa por escrito de NEOSALUS SOLUTIONS, SL.

A infracción dalgún dos devanditos dereitos poderá ser constitutiva de vulneración destas disposicións, así como de delito sancionado segundo os artigos 270 e seguintes do Código Penal. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a NEOSALUS SOLUTIONS, SL. e que poidan aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que puidese xurdir respecto deles.

En todo caso, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. conta coa autorización expresa e previa deles. As reclamacións que poidan presentar os USUARIOS en relación con posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre calquera dos contidos deste sitio web deberán dirixirse ao correo electrónico: neosalus@neosalus.com

4- ACCESO Á WEB

A nosa Web pode ser visitada por calquera USUARIO de forma libre e gratuíta. Os Datos de Carácter Persoal que nos facilite serán sempre tratados conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal.

5- USO CORRECTO DA WEB

O USUARIO comprométese a utilizar a Web, os contidos e os servizos conforme á Lei, con bos costumes e orde pública. O USUARIO comprométese e comprométese a:

 • Non use o sitio web ou os servizos prestados a través del para fins ou fins que sexan ilegais ou contrarios ao contido deste Aviso Legal que lesionen os intereses ou dereitos de terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inhabilitar ou danar o sitio web ou os seus servizos ou evitar un uso satisfactorio da web para outros usuarios.
 • Non destruír, alterar, desactivar ou danar outros datos, programas ou documentos electrónicos e outros que se atopen na web.
 • Non introducir programas, virus, macroinstrucións, miniaplicacións ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou poidan provocar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. ou de terceiros.
 • Non empregar mal información, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material accesible a través da web ou dos servizos que ofrece.
 • Non introduza accións, actitudes ou ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición. Así mesmo, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso á Web e/ou servizos en calquera momento e sen previo aviso a aqueles USUARIOS que incumpran as presentes condicións xerais.

6- SISTEMA DE RESPONSABILIDADE

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. non será responsable, directa ou subsidiariamente de:

 • A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento ou a dispoñibilidade ou continuidade de funcionamento da web.
 • Que se produzan interrupcións do servizo, atrasos, erros, avarías e, en xeral, outros inconvenientes que teñan a súa orixe en causas alleas a NEOSALUS SOLUTIONS, SL.
 • Unha acción intencionada ou culpable do USUARIO e/ou causada por causa de forza maior. En calquera caso, calquera que sexa a súa causa. · Danos directos ou indirectos, danos consecuentes e/ou lucro cesante.
 • Os contidos e opinións de terceiros ou a información contida en páxinas web de terceiros aos que se pode acceder a través de ligazóns ou buscadores do sitio web.
 • Os danos que se poidan causar nos equipos dos USUARIOS por posibles virus informáticos contratados debido á súa navegación no sitio web ou por calquera outro dano derivado desa navegación.
 • O incumprimento da lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados ou a orde pública como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.
 • Os vicios e defectos de todo tipo de contido transmitido, difundido, almacenado ou posto a disposición, a falta de actualización ou precisión dos mesmos, ou a súa calidade científica, se é o caso.

Así mesmo, NEOSALUS SOLUTIONS, SL. non garante que a Web e o servidor estean libres de virus e non se fai responsable dos danos causados ​​polo acceso á Web ou pola imposibilidade de acceder.

NEOSALUS SOLUTIONS, SL. terá dereito, sen compensación algunha ao USUARIO por estes conceptos, a suspender temporalmente os servizos e Contidos do sitio web para realizar operacións de mantemento, mellora ou reparación.

7- PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e na súa normativa de desenvolvemento, o responsable do sitio web NEOSALUS SOLUTIONS, SL. En cumprimento do disposto nos arts. 5 e 6 da LOPD, informa a todos os usuarios do sitio web que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados a un ficheiro automatizado debidamente rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos.

Se desexa exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode dirixirse ao correo electrónico: neosalus@neosalus.com 

Podes atopar información ampliada facendo clic aquí.

8- PUBLICIDADE

De conformidade co establecido na Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), a política en materia de correo electrónico céntrase en enviar unicamente as comunicacións que o USUARIO solicitou recibir. Se non queres recibir estas mensaxes por correo electrónico, podes dirixirte ao enderezo de correo electrónico: neosalus@neosalus.com

9- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN XUDICIAL

Estas condicións están redactadas en castelán, e están suxeitas á lexislación española vixente. Para calquera asunto contencioso ou que incumba ao sitio web de NEOSALUS SOLUTIONS, SL. Serán competentes os Xulgados e Tribunais de Lleida, España.